1915-04-07

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1915-04-07], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1915-04-07], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1915-04-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Taigi, matai. Kaip Tamista]. Be datos ir vietos. Datuojant [1915-04-07] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,2 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėtas juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ / -7 4. 15 /. Pieštuku numeruota {Nr. 20}. 1r–v yra dėmelių, pirštų antspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Kampai aplankstyti, apspurę. Tema: BS domisi, kaip VČ sužinojusi apie jo vizitą pas ją. Prašo jam parašyti arba susitikti rengiamame lietuvių vakare. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Publikuota (iš mašinraščio, nepalyginus su rankraščiu), in: „Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai“, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 385. Skelbiama: iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė).
{Nr. 20}
Здѣсь
Исачев пер. 5 кв. 30
Mlle
В. Чурлянис [*]
1 Taigi, matai. Kaip Tamista [1]
2 suzinojai, kad aš buvau in Tamista
3 nuvikes? Dabar gi galėsiu nuvikti
4' ne anksciau penktadienio, bet ir tai
5 nezinau ar paviks. Jei Tamista
6 turi reikala ir aš galėtau kuo nors
7 padėti, tai but gerai, kad Tamista
8 parašitai laiškuti man.
9' Spaud[žiu] ranka
10' Ba[l]i[s]Sru[o]g[a]
11 ˹Jei reikalas [2] ne skubus, tai
12 gal šeštadieni lietuviu vakare
13' pasimatisiva. (Маховая 33, prad. 8 v. v. [3]
4 anksciau ] cor s pro c
9 Spaud[ziu] ] ill, rest
10 Ba[l]i[s]Sru[o]g[a] ] signat, rest
13 8 ] cor pro 9
11–13 ˹*˺ ] add phr in sin mg, vert
[*] ~ rus ir pranc =Čia [Petrogradas] / Isačevo sk[ersgatvis] 5, b[utas] 30 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.
[1] Valerija Čiurlionytė (1886–1982), artima BS draugė Petrogrado ir Maskvos laikotarpiu (1915–1917), dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir muzikologės Jadvygos Čiurlionytės sesuo.
[2] Atvirlaiškio mašinraštyje (nuoraše) paprastu pieštuku VČ įrašė: „[R]eikalas buvo nuo [Stasio] Šilingo laiškas“.
Vėliau VČ apie pirmąjį susitikimą su BS rašė:
„Su Sruoga susipažinau dar nesibaigus Didžiajam karui. Atsimenu, lankiau šeštą klasę. S. Šilingas buvo prašęs manęs perduoti Sruogai laišką ir pagloboti jį. Aš pati tada turėjau globėją, kuris padėjo man nueiti į studentų valgyklą susitikti su Sruoga.
Įeina būrelis studentų, globėjas man sako: „Tas, tas…“ Pasirodo aukšta, liesa, truputį sulinkusi žmogysta ilgais plaukais, po kaklu parištas didelis kaspinas (mėlynas su baltais taškais). Aš klausiu: „Kas čia per čiučela?“ – Taigi tavo ieškomas Sruoga“, – atsako man.
Negali būti! Tiek man buvo prišnekėta gražaus, o aš tokį baidyklę matau. Na, priėjau prie jo, padaviau laišką, jis padėkojo ir nuėjo sau. Džiaugiausi, kad nereikėjo kalbėtis in: „Balys Didysis“, sudarė ir parengė Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 97–98).
[3] ~ rus, toliau santr =Machovaja 33, prad[žia] 8 v[alandą] v[akaro].