1917-05-11 ar 12

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-11 ar 12], [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-11 ar 12], [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-11 ar 12
Physical Description: BS laiškas VČ „[Pabėrė auksą]“. Be pilnos datos ir vietos. Datuojant [1917-05-11 ar 12] ir lokalizuojant [Sočis], remtasi laiško turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 10,3×17,5 cm languoto, gelstelėjusio, perlenkto popieriaus lape (1r–v, 2r–v) pieštuku. 2r–v dešinysis kraštas nelygus, „dantytas“, plėšta. 2v užtiškusi mėlyna rašalo dėmelė. Laiško viršutinis dešinysis kampas nulenktas. Pieštuku numeruota {16}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, tikėdamasis gauti VČ laišką, rašo apie naktį jūroje siautusią audrą. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Pabėrė auksą
2 Vakarė saulė
3' Bangose.
ֿ
4 Auksinis tinklas,
5 Auksinės žuvys,
6 Luotelis manas,
7 Irklai, lašai…
ֿ
8 Varau luotelį
9 Srovėj ugninėj,
10 Iš spindulių
11 Dievaitei ugnies
12 Pinu karūną…
ֿ
13 Vėjelis geras
14 Kėtoja žiedus –
15 Žarijas žarsto…
ֿ
16 Auksinės marės,
17 Auksinės gijos…
18 Ir be altorių
19 Gražybės deivei
20 Pasaulis dega… [1]
21 Nešuos augštybėn
22 Gyvybi dvi:
23 Šalnos pilnybė
24 Kaitros tilybė,
25 Kaip dvi vilni…
ֿ
26 Toliau pasaulis –
27 Vilnys skaidriau:
28 Po gyvus kalnus
29 Daugveidė saulė
30 Kurenas sau…
ֿ
31 Dalgiu matuoju
32 Versmių gelmes:
33 Mirksniu graksčiuoju
34 Krutinėn moju –
35 Ar daug drebės…
ֿ
36 Prie kelio želia
37 Kapų žiedai:
38' Per žiedus kelias
39 Augštybėn kelias,
40 Kaip pradalgiai…
ֿ
41 Manyj gyvybi,
42 Kaip dvi vilni:
43 Myliu augštybę –
44 Slepiu gaisrybę,
45 Kol saulė kris… [2]
46 Šiandie lietus nelyja,
47 tik taip apsiniaukę. Šian-
48 die galva mažiau skauda.
49 Šiandie eisiu in paštą, šian-
50 die gausiu nuo tavęs laišką,
51 šiandie busiu sveikas.
52 Bus gerai, kai nuo tavęs
53 laišką gausiu.
54 O vakar vakare ir šia-
55 naktį marės dūko. Vakar
56 apie pavakarį per lietų
57 nuėjau į uostą (prieplauka) Mačiau
58 kaip mareiviai laiveliu nuo
59 kranto plaukia in didelį laivą.
60 Tai kad mėto! Vilnys per galvą
61 persipilia. Toks pasiutimas!
62 Paskui nuėjau naktį in mares.
63 Marės pasiutę buvo. Vilnys kur-
64 kas didesnės, kaip diena.
65 Visos uolos juoda, akmenys
66 voliojami staugia, o vilnys
67 vilnys – – – Lietus lyja,
68 niekur nė vieno žmogaus…
69 Kažkoks keistas upas buvo…
70 Tik man galva labai
71 sukės – negalėjau
72 ilgai prie marių tysoti – – –
______
73' 11 (o gal 12 nežinau)
74' Ba[ly]t[i]s
3 Bangose. ] p cor interp pro
38 žiedus ] cor u pro vid a
73 11 ( ] p s l ins o
74 Ba[ly]t[i]s ] signat, ill, rest
[1] Eilėraščio „[Pabėrė auksą]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 55.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733–734.
[2] Eilėraščio „[Nešuos aukštybėn]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 246.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 792.