1916-07-26_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-26], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-26], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-26]
Physical Description: BS laiškas VČ [Va ir kambarį gavau. Koks tai]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-26] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi turiniu ir 1916-07-26 laišku (praneša, kad paguldytas į ligoninę). Rašytas 11,2×17,8 cm liniuoto-languoto, sulenkto popieriaus lape (1r–v, 2r) pieštuku. 1r–v dešinysis kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. 2v ištepta. Numeruota pieštuku {7}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS informuoja, kad ligoninėje gavo palatą, aprašo, kaip atrodo ligoninė, kokia tvarka, kaip joje jaučiasi. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: Adolfas Sruoga. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuotas. Skelbiama: iš autografo.
1 Va ir kambarį gavau. Koks tai
2' priesenis. Keturios lovos išviso.
3 Kaiminai kažkokie neįmanomi
4 žmonės. Jokio staliuko neturiu,
5 niekur ką pasidėti. Langas
6 vienas, pro jį matos Apačioj
7 Neva, bet stiklas dulkėms
8 taip aprukęs, kad ir saulėta
9 diena sutema atrodo.
10 Dabar aš esu sode. Sodas
11 mažiukas, pilnas kareivių,
12 širdingųjų seserų ir šunų.
13 Visi knibžda, stumdosi.
14 Reginis gana invairus.
15 Knygų jokių neturiu –
16 tyčia nepaėmiau. Norėjau
17 pažiūrėti kaip žmogus
18 jaučiasi, kai apsoliutiškai
19 jokio darbo neturi ir abso-
20 liutiškai nėr kur dėties.
21 Kolkas dar taip sau, toliau
22 turbūt indomu bus.
23 Daktaras šiandie nežiū-
24 rės dar, bet rytoj – tai[…]
25 Dabar truputi galva skauda.
26 Mat esu be pietu, o čia valgyt
27 neduoda (šiandie). Vakare
28 žada dar duoti arbatos
29 be cukraus ir pusę bulkelės
30 duonos ar bulkos. Bet tai
31 turbūt neblogai – daugiau
32 šansų „išgyt“… Guldys
33 9 valandoj, ką aš savo gy-
34 venime niekuomet neda-
35 riau, o kels nežinau kada…
36 Turbūt prisieis naktims
37 nemiegot… Indomu turbūt
38 pagyvent ir tokiuo pakarto
39 bieso gyvenimu… Tik
40 nusimint aš nemanau.
41' Juokas. Viską turiu pergalėt ir
42' galas. Tik bijau, kad tu
43 Sesutėle nenusimintum.
44 Būk gerutė Sesule, neliū-
45 dėk. Ir jei aš jusiu kad tu
46 neliūdi – ir man bus
47 kurkas lengviau.
48 Daugel tau saulės ir lengvu-
49 mos! Kaip negerai, kad tu
50 taip toli – kol aš busiu lingon-
51 buty laiškas turbūt neateis…
52 Bet tu man rašyk. Brolis [1]
53 gal man atneš. Sudieu Sesule.
54 Bučiuoju tave jauną ir
55 saulėtą.
56' tavasai Bolyt[is]
2 priesenis ] cor sec e pro n
24 tai[…] ] p vid interp
42 galas ] cor g pro vid v
56 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[1] Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, tuo metu Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.