1916-08-23[iki]_4

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [O metafizikas, prieš tverimą, kada gi]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi mašinraštyje (nuoraše) VČ paprastu pieštuku palikta pastaba: {2 eil / 1916}, BS biografija. Rašyta 15,1×19,9 cm. plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairiajame krašte, segta sąvaržėle (įspaudas). Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. 1v pieštuku numeruota {84}. Prie laiško voko nėra. Tema: Samprotavimai apie gaivališką kūrybos prigimtį. Būklė: vidutiniška. Spėtina, be pradžios, fragmentas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 O metafizikas, prieš tverimą, kada gi
2 žinojo ką jis sutvers? Kada jo Tveryba
3' buvo „suprotinta“? Kada jis nesidžiaugė
4 negyveno pačia eiga minčių vystimos?..
5 Tarp metafizikos ir poezijos tik toks
6' skirtumas, kaip tarp skulpturos
7 ir muzikos. Laikas pasauliui prie penkių
8 meno šakų pridėt ir šeštają – metafiziką.
– – – – – – – –
9 Šią naktelę per naktelę
10' Goda susgodojau.
11 Rytą auštančią aušrelę
12 Aiklųjį balnojau.
ֿ
13 Žirge manas, eidauninke,
14 Miklusai bičiuoli,
15 Kur gi mūsų dainininkė –
16 Medinė gražuolė?
ֿ
17 Sią dienelę per dienelę
18 Tai šilai bildojo.
19' Šovė žirgas, it kilpelė,
20 Tik dvare sustojo.
ֿ
21 Sveika, sveika, viešnia rojaus,
22 Ko širdelė liūdi?..
23 Ar ne laiku aš atjojau?
24 Ar žiedeliai rūdi?
ֿ
25 Prieblanda ir temt netemo –
26 Apsapnių nesėjo…
27' Sapnas nerės ir gyveno
28 Ir rasa žerėjo…
ֿ
29 Viešnia rojaus, gulbė dailia –
30 Ar žinai verdenę?
31 Žydrios akys – rasos gailios –
32 Liekną gėlą peni… [1]
– – – – –
33 Žinai vėjas už lango kad plėšos!
34 Naivija medžių viršūnes ir staugia.
35 Garbina naktį. Garbiną klaikią. Sėdžių
36 prie lango ir klausaus. Kažkokia šetoninė
37' muzika, garbė Požemio Galybei…
38' Triumfas, lelionės, širdgėla, nusiminimas –
39 viskas vienatoj, viskas taip skaudu…
40 Senai jau nebesimeldžiau, bet šiame vi-
41 dūnaktyj kaip nesimeldus… Klupu
42 tat po kružium… Ir maldos mano tegu
43' pasiek tave, Sesule, ir grakščiau
44' lopšinę tau susups…
45 Už Sesulę, už jos skaistdeivius sapnus…
– – – –
46 Laukiu nuo taves laiško.
47' Tavomažasai
48 Bolytis
3 Kada ] p ras interp ,
6 skulpturos ] a ras poezij
10 Goda ] cor fl -a pro -eles
10 susgodojau ] ins s l sus
19 žirgas ] cor ž pro š
27 Sapnas nerės ir gyveno ] s exc Tik žiedai skruostus plezdeno
37 garbė ] cor g pro ir
38 Triumfas ] cor um pro mit
42 kr[y]žium ] vid ex err kru pro kry
43 grakščiau ] a ras gal
44 lopšinę ] cor l pro s
47 Tavo ] cor fl -o pro -a[s]
47 mažasai ] cor m pro s
[1] Eilėraščio „[Šią naktelę per naktelę]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis variantas, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 50.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 732.