1916-08-23[iki]_3

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kodel nuo Taves nieko, nieko?..]. Be datos ir vietos. Datuojant [prieš 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi mašinraštyje (nuoraše) VČ pastaba pieštuku: {1916 / 1 eil}, BS biografija. Rašyta 13,1×17,6 cm plono, peršviečiamo, melsvos spalvos, drobės faktūros laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (įspaudai ir rusvos dėmelės). 2r–v taisyta pieštuku BS ranka. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, kairiajame kampe, pieštuku numeruota {81}. Prie laiško voko nėra. Tema: vienatvė, VČ ilgesys. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Kodel nuo Taves nieko, nieko?..
2' Laukiu ir nesulaukiu, sapnuoju ir
3 supinu, audžiu ir ketenu, o nuo tavęs
4 nieko, kaip nieko…
5 Tykų vakarą, ankstų rytą – brai-
6' dydams po degančią ir berdams
7 ant žemes tuos krikštolus skaidrius,
8 ilgėjimos dainą, lukėjimos maldą
9 supu ir liuliuoju širdyj…
10 Senai jau man niekas nieko ne-
11' berašo, ir vidūnaktį ir dienovi-
12 dį vienas esu, ir garbinu Dievą,
13 kurs gimdo Ilgėjimos, ir laukiu
14 naujesnių žaizdų…
15 Sesute, kodel nuo tavęs nieko, nieko?..
16 Ar ilgai gi taip bus?..
– – –
17 Bolytis
18 – Tylėk ir tu!..
ֿ
19' Suduš banga in veidą uolos,
20 Pabers švitručių eilias ilgas –
21' Ir vėl sauloleidyje žvilga,
22' Ir valtį supti vel užpuola…
ֿ
23 Ir tavo veidas, kaip banga…
24 Ir godos tavo, kaip vilnis…
25' O saulės sargas atlankys –
26' Dienės suskaupusi brėkšma…
ֿ
27 – Tylėk ir tu!..
ֿ
28 Narūnas bastosi ir klykia,
29 Laužtais sparnais bangas kardena…
30' In gelmę vilnys sielių gena,
31' In Amžius dūšia maldą tykia…
ֿ
32 Aptaškius veidą gilmena
33 Ir vėl kaip veidrodis rustus…
34' Žibintas mena ir skliautus,
35' Kur skendi vakaro daina…
ֿ
36 – Tylėk ir tu!..
ֿ
37' Ateis vidūnaktis banguotas –
38 Ir širpuliai perbėgs krūtinę…
39' Ir marės vaiksčios kaip švininės,
40' Skraidys ir luotas, kaip sparnuotas…
ֿ
41 Tolyn nuo uolų ir krantų!..
42' Sesuo, arčiau!.. Širdim kvečiau! Ranka!..
43 Ir bus aušra, ir bus daina,
44 Ir dūšiai rytą nesunku!..
ֿ
45 – Tylėk ir tu!.. [1]
– –
2 nesulaukiu ] cor n pro vid s
11 vidūnaktį ] cor fl -į pro -y
19 Suduš banga ] cor ord pro Banga suduš
21 sauloleidyje ] cor fl -yje pro -oj
21 žvilga ] a ras jos
22 valtį supti vel už ] s exc vėl bangosna supties
22 valtį ] cor v pro s
25 O ] s exc Tik
25 sargas ] s exc svečias
26 Dienės ] s exc Pradžiugs
30 gelmę ] s exc Amžius
30 sielių ] cor fl -ų pro -us
31 dūšia ] s exc siunčia
31 tykia ] cor t pro n
34–35 ] Žibintą mena ir skliautus / Kur skendi vakaro daina… ] s exc – Širdies juk sapnas tai nubus, / Bet ar nubus sapne aušra?..
37 banguotas ] s exc nelauktas
39 Ir marės vaiksčios kaip švininės ] s exc Vidūj – tik jūra begalinė
40 Skraidys ir luotas, kaip sparnuotas ] s exc Iš oro – rauda laukta, šaukta
42 Sesuo, arčiau ] cor ord pro Arčiau, sesuo
42 Širdim ] p s l ins kvečiau
42 kv[i]ečiau! ] vid ex err om i, p cor interp pro ,
42 Ranka ] cor R pro min
[1] Eilėraščio, vėliau pavadinto „Kad būtų dūšiai nesunku“, pirminis variantas, taisytas pieštuku.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma litera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 176–177.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 774–775.