1916-08

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F53–205
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08]
Physical Description: BS laiškas VČ [Jei sapnuodamas, netyčia]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08] remtasi mašinraštyje (nuoraše) VČ pieštuku palikta pastaba [1916 / VIII]. Rašyta 14,3×21,8 cm stambiai languoto, pilkšvai žalsvos spalvos popieriaus dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Kampai aplankstyti, apspurę. 1r apačioje ruda dėmė. 1r viršuje, kairiojo krašto link, segta sąvaržėlė (parudavusi dėmelė ir įspaudas). Vertikalaus lenkimo vietoje yra skylučių, išsegta, įplėšta. 1v–2r apačioje pirštų atspaudų dėmės. 1r viršuje, kairiajame krašte, pieštuku numeruota {19}, mėlynu parkeriu {MA18}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS vienatvė ir ilgesys, laukiant VČ laiškų. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Jei sapnuodamas, netyčia
2 Užmesiu auksinį tinklą
3 In bedugnę dušios tavo –
ֿ
4' Ar atplauks manesp Vilyčia,
5 Kur pagimdė Ugnies Ženklas,
6' Nuo kurios gelmė juravo?..
ֿ
7 Ar žaliuos vainikas jaunas,
8 Kur nupiniau, užsimiršęs,
9 Prie žinyčios kai klupojau?. –
ֿ
10' Klesti gėlės, žiedus krauna…
11' Virpa ašmenys iniršę…
12' Lūko prieblanda rytojaus…
ֿ
13' Nors auksinio tinklo gijos
14 Tik sapne gyvent pradėjo,
15' Gilmenosna pasinėrė –
ֿ
16' Dušia ilgastyj atgijo –
17' Ir vilyčią pamylėjo –
18' Tai bemirte pasigėrė
ֿ
19' Pynas sapnas ir brėškimais…
20 Temsta… Temsta… Kas iš to bus?..
21' Ar vainikas ims merdėti.
22' Nuo aštriausio, nuo džiaugimos?..
23' Ar tik tinklu apsigobus
24' Kurti laužą ir skaudėti… [1]
– – – – –
25 Nuo tavęs dar nieko, nieko…
26 Nei žinia neatplaukė, nė gulbės, kle-
27 kėdamos, tavo dušios aimanos nepaporino,
28 nė sapno šešėlis mane, išsiilgusį, atgai-
29 vino… Sesute – kodel?.. Kodel?..
30 Tiek aš sapnuoju budėdamas – visas
31 mano bėdinas gyvenimas turbūt
32 vienas tik sapnas, ir tas pats per
33 nesusipratimą, tiek aš godoju – gode-
34 les auždžiu, ir vis vienas, ir vis ne-
35 regis, ir vis sesulės balso negirdžiu…
36 Aš kaip uola – vidury lauko – be
37 pastogės… Slenka praeiviai… Meta
38 manin pajuokiantį žvilgsnį – susi-
39 šypso ir slenka toliau – kas jiems
40 darbo, kas jiems darbo… Vėjas
41 pralėkdamas judošiškai pabučiuoja,
42' apsupa verpetais dulkių – šešėlių, pa-
43 skandina sielą prapultij – uztemime
44 ir lekia, šelstantis, vėl kitą bučiuoti.
45' Lietus iš šiaurės, su ledais, aštriais
46 širpuliais raižo išbalusį veidą,
47 išvargusį kūną, visą vilyčią perskro-
48 džia – sapnuok, klajūne, sapnuok –
49 ir genas toliau išsiblaškusias sie-
50' las – kas jiems darbo, kas jiems darbo…
51 Aš laukiu tavęs… Laukiu tavo alsa-
52 vimo, laukiu tavo žengsnio šnarėjimo,
53 ir palaiminimo, ir pasakos tavo…
54 O, ateik sesute mano, išklausyk
55 išsiilgusios mano maldos – juk matai,
56 juk žinai – aš, kaip uola, vidury
57 lauko, be pastogės… Aš kaip uola,
58 kurią galimą ir supurvinti, ir kojomis
59 mindžioti, ir kirviais kapoti ir
60 kuri vis tylinti, susikaupusi kęs…
61' Aš nežinau kitos silvartos ir kito ištre-
62 mimo, kurie skaudesnes žaizdas atvertų,
63' neg išsiilgimos užmaršoje, neg
64 bedugnėn skendimas, kai dar taip
65' norisi gyventi, kai dar krūtinė taip
66 jauna ir karšta ir tokius saulėtus
67 tinklus – dainas‑hymnus pinti‑austi
68 veržias… Ir tyliu, kaip uola, už-
69 miršta ir purvyna, o minėdamas
70' Saulės vardą skaudžiai šventvagiauju.
71 … И душа, как стебель тонкiй
72 Под росинкой скатной, никнет… [2]
ֿ
73 Sesute! Žinai tu, kaip aš ilgiuos,
74 ir žinai, kaip man skauda, kaip aš vienas,
75 ir kodel gi nuo tavęs nieko, nieko nėra…
76 Aš nieko savyje neturiu ir nieko
77 nuo savęs nelaukiu, tik sunkiausioj
78 valandoj raminu save kartais, kad
79 myliu Tave Nemirtingą… Bet jei neturiu
80 nuo tavęs jokios žinios – tai kur dabar
81' man žengsnį bežengti?..
82' Buvusie lengvūs žengsniai, dabar
83 kaip akmenys, buvę saulėtos godos,
84 dabar kaip naktys…
ֿ
85 И душа, как стебель тонкiй
86 Под росинкой скатной, никнет…
– – – – –
87 Rašyk, sesute, rašyk.
88 Tebūna tau gerai ir lengva
89 ir sapnai tavo tebūna saulėti.
90 Laukiu nuo tavęs laiško… Labai lau-
91 kiu… Mano širdis labai skauda
92 krūtinėj… Rašyk sesut… Ir lai-
93 mink mane…
94' Tebūna tau lengva. Buč[i]u[o]j[u] t[ave]
95 Tavasai Bolytis
4 manesp ] cor graph s l fl -esp pro -in
4 Vilyčia ] cor graph fl -a pro -os
6 maldavo ] a ras gerai
6 Nuo kurios gelmė juravo ] s exc graph, cor pro Tas, kur dušia taip gerai maldavo
4–6 ] in sin mg violet graph cur lin
9 Prie žinyčios kai klupojau?. – ] sub graph, ras lin graph
10 Klesti gėlės, žiedus krauna… ] s exc graph, cor pro Dušią griaužti nesiliauna
11 Virpa ašmenys iniršę… ] s exc graph, cor pro Ilgėsys žaizdoms iniršęs
12 Lūko prieblanda rytojaus… ] s exc graph, cor pro Lukėsys tolaus rytojaus… et Lenkia varpas vasarojaus
10–12 ] in sin mg violet graph cur lin
13 Nors ] s exc graph, cor pro Kad
15 Gilmenosna pasinėrė ] s exc graph, cor pro Ir prieš jį sukėlė dušią
15 Ir prieš jį sukėlė dušią ] sub violet graph cur lin
16 Dušia ilgastyj atgijo ] s exc graph, cor pro Tat širdis vėl virpa – bijos
17 Ir ] cor graph pro Kai
17 vilyčią ] s exc, cor graph pro bemirtę
18 Tai bemirte pasigėrė ] s exc graph, cor pro Kam žaizdomis guosis-skųsis?..
19 – Svaigk širdie naujais brėšimais… ] sub l violet graph cur lin
19 Pynas sapnas ir ] s exc graph, cor pro – Svaigk širdie naujais
21 vainikas ] p ras reiks
21 merdėti. ] cor interp pro ?..
22 aštriausio ] cor graph š pro i
22 džiaugimos ] p add graph interp ?..
23 Ar tik ] cor graph pro Dušia
23 tinklu ] s exc graph, cor pro burtais
23 Dušia burtais apigobus ] sub l violet graph cur lin
21–23 ] in sin mg violet graph cur lin
24 Kurti laužą ir ] sub exc graph, cor pro Ima burtais degt –
24 Ima burtais degt – skaudėti… ] sub violet graph cur lin
34 auždžiu ] vid ex err aužd pro aud
42 dulkių ] cor fl - pro ė
42 šešėlių ] cor fl -ų pro -us
43 uztemime ] vid ex err z pro ž
45 Lietus ] cor pro Vėjas
49 išsiblašk[i]usias ] vid ex err om i
50 jiems ] cor pro jam
61 nežinau ] cor sec n pro vid m
63 63 neg ] cor g pro vid t
65 norisi ] cor n pro ill
70 Saulės ] cor S pro min
81 bežengti ] cor i pro ill
82 žengsniai ] cor e pro i
94 Buč[i]u[o]j[u] t[ave] ] ill, rest
[1] Eilėraščio „Ašmenų daina“ pirminis variantas, be pavadinimo, taisytas BS ranka paprastu ir violetiniu pieštukais.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 184.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 777–778.
[2] ~ rus =Ir siela, kaip stiebelis laibas / Nuo rasos lašelio linksta…
Citata iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Žinios“ („Вести“) iš knygos Нежная тайна.
Visą eilėraštį rusų kalba žr. ЛитМир-Электронная Библиотека, in: http://www.litmir.co/br/?b=98581=4 (žiūrėta 2015-10-05).