1916-05-18[po]_5

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-05-18]
Physical Description: BS laiškas VČ [Anksto ryto kėlėjėlė,]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-05-18] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi kitais [po 1916-05-18] BS rašytais laiškais VČ. Rašyta 13,1×17,6 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršutiniai kampai aplankstyti. Laiško viršuje, kairiojo krašto link, ir žemiau susegimo sąvaržėlėmis žymės (parudavusios dėmelės, įspaudai). 1v ir 2r lenkimo vietoje dvi skylutės, išsegta. Pieštuku numeruota {85}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS praneša negavęs VČ austų ir pintų juostų, nuo Jono Navako – fotografijų. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Anksto ryto kėlėjėlė,
2' Kaip Dunojuj spindulėlis.
ֿ
3 Gudžią prieblandą vakarę
4 Laukiu gando iš pamarių.
ֿ
5 Iš pamarių kils dainužė…
6' Tai netems šianakt naktužė!
ֿ
7' Anksto ryto kėlėjėlė
8 Tai išaudė audimėlį!
ֿ
9 Naujas žiedas – kas metimas,
10 Ir virpėjims – kas žvelgimas.
ֿ
11' Ir šilkelių šilkumėlis
12' Ir naktelės trumpumėlis.
13 Anksto ryto kėlėjėlė…
14 Ryto saulės ašarėlė…
ֿ
15 Ir žinia… Žinia nuo Mariu…
16' Nežinau sapnų vasarių,
ֿ
17' Nežinau nakties bedugnių,
18' Tik žinau budynės ugnį. [1]
– – – – –
19 Ištiestas sparnas.
20 Vėjas myluodamas suka ir laužo.
21 Kietos jo rankos.
22 Aštrūs dvelkimai.
23 Ir glamonėjims –
24 Žiaurus.
ֿ
25 Tiesiai prieš vėją.
26 Sparnas dar sveikas. Daugel dar daug ištesės.
27 Ilgos malonės.
28 Lūkesiai ilgūs.
29 Žengsnį už žengsnio:
30 Karžygis –
31 bus!
32 Vėjas bučiuodams dūšią parduoda.
33 Niekas nemiršta – ilgis tiktai.
34' Laukiu išbalęs… Šaukiu suspaudęs kru-
tinę…
35 – Viešnia! O, Viešnia! Dalgį girdi?..
ֿ
36 Karžygis stosis,
37 Milžinas kelsis
38 Iš kapinynų, iš apdainuotų, iš apverktų…
39 Apmirė balsas… Gandas užgeso…
40' Dušia parduota… Dušia žaizdose…
41' Laukiu rytojaus… Laukiu vėl gando:
42 Vakaro Viešniai –
43 Tikiu! [2]
– – – – – –
44 Dūšia susidumojo kryžkelėj.
45 Plėštakėlė nusileido in liauną žiedą.
46 Grakštūs lapeliai prasiskleidė ir pa-
47 girdė ją šerkšmeninėj rasoj. Sultinga
48 ir besidžiaugianti suplasnojo lengvučiais
49' sparneliukais. Dūšia, kodel sukaustė
50 tave tasai lengvutis skrajojimas? Ir
51' šerkšmeninė rasa tavo šventenybę paveržė?
52 Keturi platūs vieškeliai, o tarpkelėse
53 niūrios, akmeninės, pilgaus Liūdėjimos bonės…
54' Keista, o Dūšia, tavoji kryžkelė… – – – [3]
55 Juostų Tavo austų ir pintų – negavau.
56 Judošiai nužagė turbūt. ar su knyga siuntei?
57 O aš taip laukiau, taip laukiau jų. Ką aš aname
58 laiške sakiau, norėčiau prašyti (tu vaka-
59 rykštėj atvirutėj minėjai tai). Tai mat kas.
60 Tu viename laiške minėjai norianti man
61 ką tai atsiusti, tik sakeis atidėjusi toliau, tai
62 aš ir norėjau prašyti, kad tu tuoj atsiustum.
63 Jei žuvo – be galo gailu. Gal tu galėtum
64 pačtoj kaip nors užklausti? Juk jei nu-
65 žagė – tai nedovanotinas dalykas!
66 Žinai aš fotografijų savo neturiu.
67 Pusantros savaitės ar dvi atgal nuo Na-
68 vako [4] gaunu atvirutę, kad mano fotogra-
69 fijas jau atėmęs nuo fotografo, kad gavęs
70 nuo Šeiniaus [5] ilgiausį laišką ir kad už
71' dvejų dienų parašysiąs man dar ilgesnį ir
72 fotografijas išsiusiąs. Aš jam tuojaus para-
73 šiau atviruką – jeigu man fotografijų
74 neišsiuntė, tai kad tau in Lipecką trys
75 tuojau išsiustų. Bet iki šiai dienai
76 nuo jo ne žadėtojo laiško, nei mano
77 fotografijos. Latras, kad jis sudegt.
78 Bet ką tu čia jau žmogus padarysi.
79 Dievui ant garbės, o jam ant sveikatos.
80 Šiandie jam vėlei parašysiu.
81 ˹Atvažiavo Yčas [6] ir iš Lietuvos Jonas Žilinskas [7]. Kad tu žino-
82 tum, ką apie Lietuvą papasakojo.˺[8]
2 Kaip Dunojuj spindulėlis. ] s exc graph, cor pro bangutė Dunojėlio.
6 Tai netems šianakt naktužė! ] sub exc graph, cor pro – Rengkie aukurą, širdužė!
7–8 Anksto ryto kėlėjėlė / Tai išaudė audimėlį! ] a ras graph Anksto ryto kėlėjėlė, / Kaip žibutė prakartėlėj. // Pašvaistis nuo jos atlankė / Dušios debesis išblankė. // Džiaugsmu tirpsta ašarūnė, / Ištremtinė atskalūnė…
11–12 Ir šilkelių šilkumėlis / Ir naktelės trumpumėlis. ] sub exc graph, cor pro Dušios širdgėlos išklausė – / Sukureno duoklę gausią…
11 Ir šilkelių šilkumėlis ] cor graph pro Tai šis kelių baltumėlis
12 Ir ] cor graph pro Tai
16 vasarių ] cor graph s pro k
17 nakties ] cor n pro s
18 budynės ] s exc graph, cor pro laukimo
34 Laukiu ] cor L pro Š
40 Dušia ] cor š pro vid ž
41 Gando: ] p cor interp pro
49 sparneliukais ] s l ins el
51 Šventenybę ] cor fl -ę pro
54 Dūšia ] cor D pro min
71 dvejų ] cor e pro ė
81–82 ˹*˺ ] s l Juostų Tavo austų ir pintų – negavau. add phr, vert
[1] Vėliau sukurto penkių eilėraščių ciklo „Marių pakrantėj“ antroji dalis (II), taisyta paprastu pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Anksto ryto kėlėjėlė]“ variantas, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 161.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 768–769.
[2] Vėliau sukurto penkių eilėraščių ciklo „Romuva“ pirmoji dalis (I.), eilėraščio „Anga“ pirminis variantas, be pavadinimo, autorinių taisymų.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Ištiestas sparnas]“ variantas, in: op. cit., p. 152–153.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. in: Ibid., p. 765.
[3] Pirminis prozos fragmentas, švarraštis.
Publikuota: galutinis „[Dūšia susikaupė kryžkelėj]“ variantas, in: BSR, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 576.
[4] Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas. 1915–1918 m. Maskvos universitete studijavo mediciną, buvo Moksleiviams šelpti draugijos narys.
[5] Ignas Šeinius, tikr. Jurkūnas (1889–1959), rašytojas. 1916–1919 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įgaliotinis Stokholme.
[6] Martynas Yčas (1885–1941), politikas, visuomenės veikėjas. Teisininkas. 1915–1917 m. Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininkas.
[7] Jonas Žilius-Jonila (Žilinskas) (1870–1932), kunigas, visuomenininkas, publicistas, poetas, vertėjas, redaktorius, gamtotyrininkas, valstybės veikėjas, ypač daug nuveikęs JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime ir Klaipėdos kraštą prijungiant prie Lietuvos. 1893 m. baigė Overbriuko (JAV) kunigų seminariją. 1893–1908 m. ir 1916–1921 m. gyveno JAV.
[8] Yčo ir Žilinsko pasakojimą išsamiau žr. BS→VČ, Petrogradas, [po 1916-05-18]_1, l. II 1r–v, 2r–v.