1917-06-01

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-01, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-01, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–159
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-01
Physical Description: BS laiškas VČ [Aš rožių nemyliu.]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,2 lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 12,3×9,9 cm gelstelėjęs, dėmėtas vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirpta. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai СОЧИ 1E / 1 6 / 17 /, СОЧИ 1[E] [ГОР. ЧЕРНОМ.] / [1 6 17] /. Adresuota: Вал. Чурлянис / Волынской губ. / Ст. Искорость. / Им. Дуга Чарноцкаго. // Exp. / Б. Срого / Сочи / Свeтлячок [~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija] / Iskorostis. / Čarnockio Dugos dv[aras]. // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok]. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: juodas ВОРОНЕЖЪ / 11 6. 17 /, mėlynas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 15. 6 17 /. Pieštuku numeruota {128}. Voko vidinėje dalyje įklijuotas violetinės spalvos plono popieriaus lapas. Laiškas išimtas, atplėšus atvartą. Tema: BS rašo apie nemėgstamas rožes, mylimas rugiagėles (vosilkas), linų žiedus, tėvynės ilgesį. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–159. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Publikuota, in: Poezijos pavasaris 2016, sudarė Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Vytautas Stankus, Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016. Skelbiama: iš autografo.
1 Aš rožių nemyliu.
2 Jos dera tik tik triumfo kelią barstyti, jos ryškios
3 ir išnašios ir mėgsta daug šnekėti.
4 Jos dera tik žemės iškilmei, tik tajai puotai,
5 kur geriama midus, su aguonoms maišytas, kur
6 auštantis rytas vakaru dvelkia.
7 Jos dera tik sodo alejoms ir kapinynams.
8 Jos dera tik parko merginoms ir miesto jaunikaičiams.
9 Aš rožių ir neskynu.
10 Aš labai labai pamylau mėlynas vosilkas.
11 Einu jų ieškot toli. Į sodžių. Į lauka. Kur pri-
12 sėta daugel daugel kukuruzų. Ten auga ir vosilkos.
13 Ir jų daugel tenai. Ar yra kas gražesnio, kaip
14' tos žydriai dangiškos mėlynos galvikės, kaip
15 jos lenkias nuo vėjo, ir šlama, ir dainuoja!
16 Ar yra, kas gražesnio, kaip tasai mėlynų žari-
17' jų vainikas, vyniojąs plaukus ir galvą, darąs
18 in giedrų dangų panašų.
19 Ar tu myli giedrų dangų? Ar tu myli
20 tokį dangų, kur nėra ne vieno debesėlio, nė vieno
21 šešėlio, kur nei sakalas, ne arelis neskraido,
22' kur lelionę kelia viena vienintėlė Saulė
23 ir visą pasaulį šviesos okeane skandina – ar
24 tu myli tokį dangų?
25 Kažkaip dažnai menu Lietuvą. Ir dažniau-
26 sia man menas laukai, pievos, laukai lienais
27' nusėti. Ir matos man kaip žydi linai‑lineliai.
28' Visos marės mėlynų viršunių, mėlynų galvelių.
29 Ir aš matau kaip jie juruoja, tie linai mėlin-
30' galviai, kaip jie pina tokias skaisčias nekal-
31 tybės karūnas, kaip jie gyvena ir alsuoja –
32 ir širpuliai bėga per krutinę…
33 Ar tu myli linus, linų žiedus?..
34 Kai grįšim Lietuvon ir pas tave bus dar-
35 želis, tai tu man pasėsi vienoj lovelėj‑eželėj
36 linų, linelių del manęs. Ir aš kas rytą skinsiu
37 mėlynus žiedelius ir in plaukus pinsiu.
38 Nieko gražesnio, nieko skaidresnio nėra,
39 kaip mėlynų linų jūra! Ji tyli. Jie niekuomet
40 nesusiburia, nesiniaukia. Jei vėtra pro juos
41 prabėga – jie žemai galvikes nulenkia. Jei saulė
42 dangui susišypso – jie augštai pasistiebia.
43 Jei dienelė ukanota ir dargana – jie tyliai
44' juruoja ir tylia savo dainuže pina…
45 Kai grįšim Lietuvon ir pas tave bus darželis –
46' tu man pasėsi jame linelių melinžiedžių…
47 Šiandie pirma birželio. Apvaikščiočiau
48 šventę jauno gimusio berželio, nusipinčiau
49 vainiką, tik beržai čionai neauga. Auga tik
50 žilvyčiai, žilvytėliai, bet tokie nusvirę, tokie
51' verkėjėliai, kad jų kasos žalios ir saulėj blizgan-
52 čios siekia žemę. Čia žilvyčiai tokie pat
53 verkėjėliai, kaip ir mūsų Tėvynėj berželiai.
54 Pasidirbsiu vamzdį ir duduosiu prie marių ilgėjimos
55 dainelę…
56 Šiandie koks rytas!
57 Ar tu žinai, kaip gerai jaunam būti ir toli toli
58 skrajoti. Kai buvau kalnuos – aš te mačiau tik
59 sakalus – margus, margus sakalėlius, ir, rodos,
60 man, kad aš pradedu gyventi sakalų gyvenimu.
61 Ir rodos man kad aš iš vieno gyvenimo („яви“ [1]) nu-
62' budau in kitą. Keista jinai. Bet gera. Aš nenoriu
63 jos suprasti – aš ją myliu ir galas.
64 Laukiu kol linai ims žydėti, kol išgirsiu
65 jų dainuže…
66 Ar tu nori, Sesutėle, kad aš nueičiau toli toli
67 į kalnus, kur ir žalčiai nebeužlipa, kur vien tik arai…
68 Ar tu nori?
69' Aš nueisiu. Aš labai labai noriu. Aš klo-
70 nyj gyvent nebegaliu. Man taip ilgu. Augštybės,
71 platybės, platybės! Aš taip myliu platų
72 dangų ir mėlynas kalnų viršunes.
73' Tavo Brolužis Bolyt[i]s
74 1/VI 17
Вал. Чурлянис
Волынская губ.
Ст. Искорость
Им. Дуга Чарноцкaго.
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок
{128}
2 tik ] p vid ex err rep
14 dangiškos ] cor fl -os pro -ai
17 galvą ] cor fl -ą pro -as
22 lelionę ] cor fl -ę pro
22 vienintėlė ] cor fl -ė pro
27 linai ] cor pri i pro y
28 viršunių ] cor r pro vid s
30 jie ] cor j pro s
44 juruoja ] cor sec u pro a
46 tu ] p ras pam
51 kasos ] cor k pro s
62 nenoriu ] p ras ill
73 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] явь ~ rus =tikrovė, realybė.