1923-04-21

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1923-04-21
Physical Description: BS laiškas LG [Gira, Druts! / Ačiū, kad ir manęs nabagėlio neužmiršti. Prinei-]. Be pilnos datos ir vietos. Datuojant [1923-04-21] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi kitais 1923 m. balandžio mėn. iš Miuncheno siųstais laiškais, dienos nuoroda (21), prierašu – BS adresu Miunchene (München / Mühlbaurstr: 1 o), turiniu (artėjanti studijų pabaiga, verčianti susiimti, gegužės mėn. žurnalui Skaitymai žadamas atsiųsti straipsnis apie lietuvių dainas). Rašyta 21,9×28,2 cm dviejuose drobės faktūros, gelstelėjusio popieraus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 2r viršuje, dešiniajame krašte, BS ranka numeruota 2. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Kampai aplankstyti, kraštai apspurę, yra įplyšimų. Segta sąvaržėle (įspaudai, ruda dėmė). 2r apačioje yra mėlyno rašalo dėmelių. 2v viršuje parudavęs kraštas. 1r viršuje pieštuku numeruota {61.}, {7}. 2r viršuje – {8}. 2v pridėta pieštuku { – Sruoga}. 2v apačioje prierašas {München / Mühlbaurstr: 1 o}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS sutinka bendradarbiauti žurnale Skaitymai. Prašo išspausdinti anksčiau įteiktus straipsnius, planuoja parašyti naujų. Pasakoja apie Rösslerio pjesės „Batas“ vertimą iš vok. k., prašo paieškoti leidėjo. LG linki atgaivinti Skaitymų žurnalą. Minimi asmenys: Kleopas Jurgelionis, Jurgis Savickis, Vincas Mickevičius-Krėvė, Mykolas Krupavičius, Konstantinas Glinskis, Vanda Daugirdaitė, Carlas Rössleris, Waldemaras Bonselsas. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gira, Druts!
2 Ačiū, kad ir manęs nabagėlio neužmiršti. Princi-
3 piniai, žinoma sutinka, ir kaip mokėsiu – prisidėsiu.
4 Žiurėk, ar negirdėjai ką nors apie mano straipsnius
5 „Apie Šaruno“ iliustracijas [1] ir apie Jurgelionies
6' poeziją [2]? Ar juos kur perkūnas nujojo, ar Redaktoriaus
7 krepšė suėdė, ar, pagaliau, jie pamatys dar pasaulį?
8 Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ [3]
9' ilgą straipsnį „Laiškai apie kulturą“ [4] – Krėvė [5]
10 vis žadėjo dėt – ir nežinau kur jis padėjo. Ar neiš-
11 trauktum kur iš mašo? Galimas daiktas, kad
12 jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu
13 tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne
14 taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus [6]!)
15 by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos
16 kada nors baigt universitetą [7], ir turiu labai daug
17 darbu, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol užsidar-
18 biaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“ [8],
19 bet man tai taip įkirėjo, kad aš daugiau nebegaliu.
20 Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu
21 noru rašytau daugiau į „Skaitymus“. Žiūrėk,
22 ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų
23 (15 dol.) uždarbio – ir kiek aš tai turėčiau parašyti?
24 Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu
25 jusų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio
26 neturiu parašęs ir negaliu rašyt – nes paskendau
27 į logikos problemas (Nesijuok!). Jei jus
28' neturit recenzijos Savickio knygos „Šventadienio
29' Sonetai“ [9] – tai aš netrukus atsiusiu. Gegužės
30 mėnesį atsiusiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį
31 „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos
32' metmenos) [10], kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man
33 pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir
34 mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo
35 nuomonę. Antras dalykas: aš verčiu į lietuvių
36 kalbą vieną vokiečių pjesą „Der Stiefel“ –
37 Rössler’io [11]. Ji buvo vaidinama Miunchene,
38 bet dar nespausdinta (bet jau parduota
39 Drei Masken Verlag, Berlyne). Veikalas labai
40 įdomus, turinys maždaug toks. Gyvena vienas
41' Ekscelencija, kadaisia buvęs ministeris, pas jį
42' gyvena jo kiemininkas su žmona. Po revo-
43 liucijai (principe – gal vokiečių, gal Rusų, gal
44 Lietuvos Simanauskas) patenka į Seimą, Ekscelen-
45 cijai namus nusavino, ir Ekscelencija batus
46 siūt mokinos ir tt. Be galo gražiai išvystyta,
47 gyvenimas lengvai parodijuojamas. Figuruoja
48' ir nusmukę džentlemenai, priversti
49 darbą dirbt ir tarnaut, senos ir naujos
50' tvarkos tarnai ir valdininkai, „amerikiečiai“
51' tai yra Amerikoj pralobę ir grįžę namo
52 su Amerikonišku noturu, pirkliai, karo
53 ir revoliucijos metu pralobę su visu
54 savo pirklišku noturu ir tt. Aš esu tikras,
55 kad Lietuvos scenoj eitų didžiausiu pasise-
56 kimu ir butų analoginiai mylima, kaip
57' kadaisia „švarkas ir milinė“ [12], tik parašyta
58 kur kas talentingiau (to rašytojo Miunchene
59 eina teatruose ir daugiau veikalų). Autoris –
60 austrijokas, tipingas vienietis, be galo
61 geras žmogus ir talentingas. Jis didžiausiu
62 džiaugsmu sutiko, kad aš verstau. Bet
63 veikalas jau parduota. Aš parašiau Berlynan,
64 nežinau, ką iš ten man pasakys: kokias
65 materialines sąlygas pastatys. Aš manau,
66 kad veikalas mūsų teatrui, ypač Glinskio [13]
67 režisurai labai tinka, pastatyt lengva.
68 Tat ar negalėtum parūpinti tam veika-
69 lui leidėjo? Ir paskui, kas daryt su
70 sąlygomis, kurių aš dar nežinau, bet
71 kurios man tikrai bus pastatytos?
72 Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave,
73 ar dar ateis – plė Daugirdaitė [14] su straipsniu
74' apie Bonsels [15]. Būtų gera, kad galėtum
75 jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti,
76 ir Bonses’ą as gerai pažįstu: mano nuomone,
77 straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonsels’ą
78 žiuriu visai kitaip ir taip niekuomet apie
79 jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet
80 galima apie ir taip rašyt – ir tai turi
81 savo raciją. Jei įdėsi – bus labai stipri
82 materialinė ir moralinė parama
83 pradedančioms studijoms.
84 Rašai nori žurnalą reformuot išoriniai.
85 Bet reformuok jį vidujiniai. Kad jis būtų
86 gyvas, kad jį galėtų skaityti ne tik tie kurie
87 iš nuobodumo mirti rengias, kaip iki šiol,
88 ypač paskutiniu metu, kad buvo. Tegu nebus
89 aukštybės Parnaso ir Ƶeuso mandrybės, bet tegu
90 žmonės galvoja, tegu ginčijas, tegu
91 plakas, o vis tik trikštelės skaisti kibirkštėlė.
92 Sveikindamas Tave su nauju darbu –
93 lenkiu Tau vieną – kad tu Skaitymus iš
94 numirusių prkeltum!
95 Tavo Balys
96 21.
ֿ
97 Būtų gerai, kad tu parašytum del
98 čia mano minėtų abejonių. O mano
99 straipsnį „Laiškai apie kulturą“ geriausia
100' atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau
101 nevtralitetą ir su niekuo pyktis
102 nenoriu –
_____________
3 sutinka ] vid ex err fl -a pro -u
6 ar ] cor pro re
9 straipsnį ] p ras apie
11 ma[i]šo ] vid ex err om i
23 aš ] vid ex err pro
28 recenzijos ] cor ce pro ne
29 tai ] cor t pro a
32 kuris ] cor s pro o
41 Ekscelencija ] cor E pro k
42 gyvena ] p ras vienas
48 džent[e]lmenai ] vid ex err om e
48 priversti ] a ras išmokę
50 „amerikiečiai“ ] cor pri e pro r
51 namo ] cor n pro m, cor m pro n
54 pirkliška ] vid ex err fl -a pro -u
57 „švarkas ] p s l ras
59 autori[u]s ] vid ex err om u
74 gera ] cor a pro ai
76 Bonse[l]s’ą ] vid ex err om l
76 as ] vid ex err s pro š
94 pr[i]keltum ] vid ex err om i
95 Tavo Balys ] p scr {*} al m graph
100 atiduok ] p sub l ras
102 nenoriu – ] sub l scr {**} al m atr nig
[1] Parvenu [BS], „„Šarūnas“ Tautos teatre“, in: Lietuva, 1924-11-12, Nr. 256; in: BSR, t. 10: Teatro kritika: 1911–1929, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 130–132.
Krėvės „Šarūno“ (poemos su prologu ir epilogu) premjera – 1924-05-31.
[2] B. Sirakūzinas, „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, 1923, kn. 21, p. 69–81; in: BSR, t. 6: Literatūros kritika: 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368.
[3] Skaitymai – literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920–1923 metais Kaune. Redagavo Vincas Krėvė, tris paskutinius numerius – Liudas Gira.
[4] BS, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, 1923, kn. 22, p. 79–105.
[5] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, prozininkas, dramaturgas, tuo metu – Lietuvos universiteto (LU) profesorius, Humanitarinio mokslų fakulteto organizatorius, buvęs žurnalo Skaitymai redaktorius.
[6] Mykolas Krupavičius (1885–1970), dvasininkas, politikas, prelatas, tuo metu – žemės ūkio ministras, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, Seimo atstovas nuo krikščionių demokratų partijos.
[7] Miuncheno Liudviko ir Maksimiljano universitete BS studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario 8 d.
[8] Naujienos – Amerikos lietuvių socialistų sąjungos laikraštis, pirmasis JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje.
JAV lietuvių – advokato, Čikagoje spausdinto lietuvių dienraščio Naujienos leidėjo Kazio Gugio ir daininkės mėgėjos Noros Gugienės – rūpesčiu B. Sruogai, studijavusiam Miunchene, kas mėnesį pastoviai mokėta 15 dol. stipendija už kūrinius, vertimus ir straipsnius Naujienų dienraščiui (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 118).
[9] BS, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, 1923, kn. 23, p. 150–174; in: BSR, t. 6, 2001,p. 426–454.
[10] Minimas straipsnis žurnale Skaitymai nebuvo išspausdintas.
Vėliau pasirodė: BS, „Lietuvių dainų poetinės priemonės. Dainų poetikos metmena“: Studija, in: Tauta ir žodis, kn. 3, 1925, p. 1–75, kn. 4, 1926, p. 187–231.
[11] Carlas Rössleris (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs komediją „Batas“, vaidintą Miunchene 1923 m. BS išvertė ją į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai ir Valstybės teatrui. Pjesė pastatyta atgijusiame Antano Sutkaus „Tautos teatre“, premjera įvyko 1928 m. sausyje, pasisekimo neturėjo.
Plačiau apie rašytoją ir pjesę žr. BS, „Rösslerio „Batas““, in: BSR, t. 7: Literatūros kritika 1924–1929, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 266–273.
[12] Lenkų rašytojo Vladislavo Gutovskio (1856–1930) triveiksmis dramos vaizdelis su dainomis ir šokiais „Švarkas ir milinė“ (iš lenkų k. vertė Jonas Strazdas-Jaunutis, išleista Vilniuje, 1914).
[13] Konstantinas Glinskis (1886–1938), teatro aktorius, režisierius, pedagogas. Vienas lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų; tuo metu – Valstybės teatro režisierius ir aktorius. Režisūra realistinė, turi estetizmo bruožų; vaidyba subtili, preciziška, charakteriai ryškūs.
[14] Vanda Daugirdaitė (1899–1997), istorikė, pedagogė, 1921–1923 m. studijavo Berlyne. Tuo metu VD, išklausiusi 3 semestrus Berlyno universitete, dėl politinių aplinkybių (po 1923 m. įvykusio Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos) priversta nutraukti studijas, buvo grįžusi į Lietuvą.
[15] Waldemaras Bonselsas (1880–1952), vokiečių rašytojas.