1923-04-04[po]

Main Title: Laiškas Liudui Girai, [po 1923-04-04], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, [po 1923-04-04], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1923-04-04]
Physical Description: BS laiškas LG [Didelis Pons „Skaitymų“ Redaktorius, / Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1923-04-04] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi 1923-04-04 laišku (BS žadėjo atsiųsti ilgesnę Jurgio Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ recenziją), turiniu („Šiuo tarpu pasiunčiu ir žadėtą straipsnelį apie Jurgio / Savickio knygą“). Rašyta 21,9×21,1 cm drobės faktūros, gelstelėjusio popieraus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Kampai ir kraštai aplankstyti, apšiurę. 1r viršuje, kairiajame kampe, ir kairiajame krašte yra įplyšimų. Apačios kraštas nelygus, plėšta. 1r viršuje pieštuku numeruota {114}, {6}. 1v viršuje pieštuku numeruota {113}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo žurnale „Skaitymai“ išspausdinti jo straipsnį apie Jurgio Savickio knygą „Šventadienio sonetai“, o straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, ilgai nepasirodantį „Skaitymuose“, persiųsti žurnalui „Gairės“. Minimi asmenys: Jurgis Savickis, Vincas Mickevičius-Krėvė, Kazys Puida, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Vytautas Bičiūnas, Antanas Sutkus. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Didelis Pons „Skaitymų“ [1] Redaktorius,
2 Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai
3 daugiau atsakinėti ir neprašau.
4 Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio
5 Savickio knygą [2]. Kiek perilga išėjo įžanga, bet trumpiau
6 pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia –
7' perdėm jau įgrįso skolastikų dietantiškumas.
8 Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trum-
9 pinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė [3]
10' padarė su mano straipsniu – „Laiškai apie kultūrą“ [4]
11 kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame,
12' ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti
13' kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio,
14' bet Krėvė pažadėjęs spausdinti – nesiteikė
15 man nei pranešti, kad nebus spausdinamas – ir
16 antri metai kažkur riogso. Iš to be reikalo man
17 tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę
18 bekeikiant. Taigi, aną straipsnį „Laiškai apie
19 kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepri-
20 tiko, nužemintai prašau įduot K. Puidai –
21 „Gairėms“ [5]. Jeigu, kartais, einant L. M. K. Draugijos [6]
22' nutarimu, su juo ryšiu nepalaikomi, prašau
23 pasiust jam paštu – kaip nors išlaidas atly-
24 ginsiu. Be to aš negaliu atsistebėti L. M. K. Drau-
25 gijos „boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis prie-
26 monėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais
27 reiškiniais, draugijai garbės nedaro! Beje, greit
28 persikelia į Kauną Juozas Herbačauskas [7],
29 tai turėsite klapato ir be rezoliucijų! Prašau nema-
30 nyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su
31 Bičiūnu [8] senai rankos kits kitam neduodam, ant
32 Puidos apsibrozijau, o su Sutku [9] ir susirašinėjęs
33 niekuomet nėsu. Tik mane erzina žmonių
34 susmulkėjimas.
35 Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų
36 apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persius-
37 dinti „Gairėms“.
38 O šiaip – kloniojuos.
39' Baly[s]Sruog[a]
7 skolastikų ] a ras man
7 di[l]etantiškumas ] vid ex err om l
10 mano ] cor m pro vid capit
10 Laiškai ] cor L pro min
12 reikia ] cor fl- ia pro -e
13 išvadžiojimais ] a ras savo
14 nesiteikė ] a ras kažk
22 ryšiu ] vid ex fl -u pro -ai
22 nepalaikomi ] cor omi pro ant
39 Baly[s]Sruog[a] ] signat, ill, rest
[1] „Skaitymai“ – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnalo redaktorius – Vincas Krėvė. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira. Žurnale bendradarbiavo BS.
[2] Kalbama apie 1922 m. išleistą Jurgio Savickio (1890–1952) apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio sonetus“ paskaičius, in: „Skaitymai“, kn. 23, 1923, p. 150–174.
[3] Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), prozininkas, dramaturgas, buvęs žurnalo „Skaitymai“ redaktorius.
[4] Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: „Skaitymai“, 1923, kn. 22, p. 79–105.
[5] „Gairės“ – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1923–1924 m. Kaune. Redaktorius – Kazys Puida (1883–1945).
[6] Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira tuo metu buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius (1922–1925).
[7] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), eseistas, literatūros kritikas, prozininkas. Nuo 1911 m. Krokuvos universitete dėstė lietuvių kalbą, 1923–1932 m. Kauno universiteto lenkų kalbos ir literatūros dėstytojas.
[8] Vytautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), tuo metu dėstė dailę Kauno meno mokykloje, buvo „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. BS nevertino Bičiūno, laikė ji neaukšto talento žmogumi.
[9] Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius, 1922 m. suorganizavęs Tautos teatro studiją, kur BS skaitė teatro istoriją.
Sutkaus, propagavusio commedia dell’arte idėjas, vėliau, pasidavusio rutinai, apsiribojusio diletantiškomis pjesėmis, veikla BS nusivylė.