1917-05-31_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-31, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-31, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–176
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-31]
Physical Description: BS laiškas VČ [Šiandie dar tebelija.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-05-31] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 17,8×11,2 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, dešiniojo krašto link, pieštuku užrašyta signatūra {F 53–176}. Prie laiško yra 12,5×9,9 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas dešimties kapeikų vertės mėlynas pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 31 5 17 /. Adresuota: Вал. Чурлянис / Волынская губ / Ст Искoрость / им Дуга / Гна Чарноцкаго // Exp / Б. Срого / Сочи / Свѣтлячок. Viršuje pieštuku – laiško signatūra {F53–176}. Voko 1v uždėti keli pašto antspaudai: du mėlyni ИСКОРОСТЬ [ВОЛЫН.] / 18 6 17 /, [◊◊◊], juodas [ВОРОНЕЖЪ] [10 6 17], violetinis [СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ.] / [31 5 17]. Pieštuku numeruota {125}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Kraštai apšiurę, kampai apspurę. Vidinėje dalyje įklijuotas ryškus žalias plono popieriaus lapas. Laiškas išimtas, atplėšus atvartą. Tema: BS aprašo prie marių užklupusią vėtrą. Prisimena, kaip vos nenukrito, vaikščiodamas kalnais. Skatina džiaugtis gyvenimu – akimirksniu. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–176. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Šiandie dar tebelija.
2 Vakar diena ir naktis… Ha! Retai čia taip būna.
3 Marės vakar buvo pasiutusios. Vanduo putotas
4 ir baltas, ir vilnys kokiu 2 sieksniu augštumo. Girdis
5 labai toli, kad nerimauja marės. Bet kai arčiau
6 prieini – tai velnias žino kas pradeda dušioj
7 daryties. Akmenys staugia ir cipia, krantai
8' įra ir griuva, vanduo šnioksčia ir putojas.
9 Bet tai sako tik „мeртвая зыбь“ [1] tai yra kur tai
10 toli vėtra duksta, o in mus atplaukė bangos
11 jos. Kai vėtra – tai esą daugiau pasiutimo.
12' Parkas tusčias ir negyvas. Vakaras, naktis.
13' Lija, kaip iš kybiro. Mudu vienintėliu du su
14 vienu draugu dailininku susirietėm drebė-
15 dami kertelėj ir sėdim. Siunta debesis už
16 debesio… Tamsumėlis! Už dvejų žengsnių nieko
17 nesimato. Neilgai trukus prasidėjo žaibas.
18 Kažkur – ar tai marėse, ar dangūj – nežinau
19 vienas blikčiojimas tesias keliolika se-
20 kundų. Visai apakina gesdams. Ir paskui
21 kažkoks keistas perkūno trenkimas. Susislieja
22 su vilnims, su jura, su akmenų staugimu,
23 su vėju… Mes kertelėj susiriete drebam
24 ir tupim, ir tylim. Gerai, kad dviese. Vienam
25 čia jau nebegalima – padūkt gali. Ir baisu
26 labai. Mes du ir tai drebėjom. Paskui lietus
27' ir žaibas prasidėjo toks, kad turėjom
28 sprukt namo, kiek tik kuris gali…
29 Ir ilgai dar ilgai žaibavo ir perkūnas beldė
30 ir iš mano kambariuksčio girdėjos marių
31 kriokimas… Ir sapnai kažkokie buvo! Rodos
32 krentu, krentu bedugnėn, tik‑tik už uolos užkliu-
33 vu – ir pašokstu iš miego… Ir taip ilgas valandas…
34 Keistas, labai keistas pasaulis!..
35 O kai aš buvau ekskusijoj, mano draugas dailinin-
36 kas buvo tame sode kur gražiausios palmės ir lotosai. –
37 Staiga pajutęs, kad kas tai koja veržia, pasižiūrįs –
38 o gi gyvatė 1 1/2 aršino ilgio apsiviniojusi žiurinti
39 in jį. Jis taip surikęs, kad gyvatė iš išgasčio pati
40 nusmukusi… Tai vaiksčiok dabar žmogus lotosų vogt!..
– – – – – – – – – – –
41 Tu man daug prirašei visokių klausimų, abejo-
42 nių, samprotavimų… Bet kaip aš čia dabar
43 tau atsakysiu. Aš nebemoku galvoti, aš nebeturiu
44 galės sutvarkyti mintis… Man rodos, kad aš
45 tik dabar težinau, kodel mareiviai keikias
46 ir kalno žmonės kinžalą myli. Ir aš noriu
47 turėti kinžalą. Tik niekur negaunu. Che!
48 Kažkoks upas, kai atsimeni bedugnes… Užteko vieno
49 akimirksnio, vienos sekundos – kad numarmėti,
50' jog ir kaulų nebesusirinktum.
51' Tai ar aš begaliu žinoti gyvenimo vertę,
52 ar aš begaliu jį apvertinti?..
53 Gražus yra gyvenimas ir pasaulis, ir juo
54 jis labiau ant plauko kaba – juo jis juokin-
55 gesnis. Ir pasaulį matuoti reikia ne amžiais,
56' ne metais, tik mirksniais ir dalgiu.
57 Ir gerti kalnų burtus ir tylą ir marių
58 siutimą. Ir gerti vakaro ukanos melynu-
59 numą ir tekančios Saulės purpurą. Ir
60 gerti vyna su leliju sultimis maišytą.
61 Ir gerti jaunybės šiurpulius ir pasiekimo
62' liepsną. Ir gerti laimės ašaras, kaip brangų vyną,
63' ir gerti ilgėjimos, ir pasiilgimo ugnį kurstyt
64 ir draskyti…
65 Tebūna palaimintas apynių vainikas!
– – – – – – – – –
66 Tai kas man dabar daryti. Namie sėdėt negaliu,
67 o lietus, kaip iš kybiro. O pasiilgimas – velnias žino koksai!
68 Tai ką aš dabar darysiu!...
69' Bučiu[o]ju
70' Tavo Bolyt[i]s
Вал. Чурлянис
Волынская губ
Ст Искорость
им Дуга
Г на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{125}
8 putojas ] a ras py
12 tusčias ] cor č pro vid š
13 vienintėliu ] cor t pro ill
27 ir ] cor i pro ž
35 eksku[r]sijoj ] vid ex err om r
50 nebesusirinktum. ] p ras Ir vis tiktai
51 Tai ] a ras suž
56 metais ] s exc mirksniais
59[melynu]numą ] vid ex err rep nu
62 laimės ] ins s l
63 pasiilgimo ] a ras ilg
69 Bučiu[o]ju ] ill, vid
70 Balyt[i]s ] signat, ill, vid
[1] ~ rus =bangavimas be vėjo.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija / Iskorostis / P[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.