1916-05-18[po]_4

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-05-18]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiu „[Susgodojo Karaliūnas]“. Be datos ir vietos. Nustatant datą [po 1916-05-18], remtasi kitais tuo metu BS rašytais laiškais VČ. Rašyta 11,6×18,1 cm lygaus, standaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršuje, kairiojo krašto link, susegimo sąvaržėle įspaudas. 1r viršutinis dešinysis kampas aplankstytas. 1r viršuje, kairiajame kampe, numeruota {70}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS savijauta – nerimas, VČ ilgesys, ieškant sau vietos, nusiraminimą atrandant gamtoje – prie marių, miške. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Susgodojo Karaliūnas
2 Ko žirgelis liūdnas.
3 Susdumojo Karaliūčia
4 Prie darželio vartų.
ֿ
5 Margas dvaras, žirgas aiklus,
6 Kurtai – briedžiai juodi…
7 – Žvenk žirgeli, purtyk karčius,
8 Bus grakšti medžioklė…
ֿ
9 Žalias varis, vartai sunkūs…
10 Dūmos dar sunkesnės…
11 Dunda žemė, prunkščia žirgas…
12 – Kuo keleliu bėgti?..
ֿ
13 Ketrios liepsnos susinėrė –
14 Tai vainikas kietas!
15 Tirps ir ledas, tirp ir uolos –
16 Sujuruos verdenės!..
ֿ
17 Prunksčia žirgas, dunda žemė –
18 Tai smagi medžioklė!
19 Tik sutruko kilpinėlė
20 Ir vilyčia lužo…
ֿ
21 Žino jaunas Karaliūnas
22 Ko dimna galvelė…
23 Junta jauna Karaliūčia
24' Ko prie vartų rymos… [1]
– – – –
25 Ar rašyt tau kaip aš gyvenu?..
26 Ir ką tau parašysiu apie tai, kad
27 pas mane kažkas dedasi… Nei man
28 rūpi dabar galvoti, nei man rū-
29 pi rūpinties apie ką nors, nei
30 aš galiu vienoj vietoj nurimti –
31 anot tos dainelės
32 Man dieną naktį rūpi
33 Kad su bernelis būti…
34 Taip ir traukia dabar kaip
35' seną vilką in mišką, kur visuomet
36 vidunaktis juodas ir klaikus, kur
37 šešėliai ir dvelkimai, kur papar-
38 čiai ir apyniai… Taip ir traukia
39 in Marias, kur narūnai laužtais
40 sparnais bangas kardena, kur
41 baltos pempių vilyčios plynų
42' Marių veidrodį raižo…
43 Gal pas mane yra koks nors
44 gyvenimas, o gal ir jokio
45 nėra, gal viskas tai tik sapnas,
46 ar pasaka, ar regėjimas.
47 Tai tau daugiau šiuokart ir
48 nerašysiu, norisi smukt
49' kur nors ar miškan ar
50 marėsna – ar gerai
51 Tu turbūt jau nebemoki
52 viena būt ir gyvent?..
53' Bal[ytis]
_____
15 tirp[s] ] vid ex err om s
24 rymos… ] p cor interp pro !
33 bernelis ] vid ex err fl -is pro -iu
35 mišką ] cor pro vid mares
35 visuomet ] cor vi pro vid ži
42 Marių ] a ras vid r
49 ar ] cor r pro s
53 Bal[ytis] ] signat, ill, rest
[1] Eilėraščio „[Susgodojo Karaliūnas]“ pirminis variantas.
Dar vieną šio eilėraščio variantą žr. BS laiškas VČ, [Petrogradas], [po 1916-05-18]_3, in: VUB RS, f. 153 b. 1095, l. 2r–v.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.