1917-05-26

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-26, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-26, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–156
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-26
Physical Description: BS laiškas VČ [Pabučiavau ir norėjau mesti in mares, kaip]. Be vietos. Datuojant [1917-05-26] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 11,3×17,9 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršutiniai ir apatiniai kraštai nelygūs, plėšta. Vokas 9,7×11,8 cm pilkšvai žalsvos spalvos, smulkių baltų taškelių rašto. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, nuplėštas buvęs užklijuotas pašto ženklas. Uždėtas violetinis pašto antspaudas СОЧИ 1E ГОР. Ч[ЕРНОМ.] / [26] [5] 1[7] /. Pieštuku nurodyta laiško signatūra {F53–156}. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: juodas – ВОРОН[ЕЖЪ] / -3 6 [17] /, mėlynas – ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. /17 6 17 /. Pieštuku numeruota {133}. Voko vidinė dalis tamsiai mėlyno ornamentinio rašto, atvarto viršuje yra nedidelis žirgo galvos ir kaklo atvaizdas. Įplyšęs dešinysis viršutinio atvarto kraštas. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Tema: BS džiaugiasi VČ pasiekimais, pasakoja apie savo planuojamą ekskursiją į kalnus. Aprašo savijautą Sočyje, išvažiavus iš Maskvos ir gavus VČ laišką – sugrįžusį gyvenimo džiaugsmą. Atsiprašo už pirma parašytus „neprotingus laiškus“. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–156, mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Pabučiavau ir norėjau mesti in mares, kaip
2 tu sakei, bet marės bo tokio didžio lietaus buvo
3 dar geltonos ir drumzlinos ir man gailu pali-
4 ko ir aš neinmečiau… Inmesiu, kai bus žalios
5 ir mėlynos, kai matysis tolus dugnas ir žvaigždės
6 dugne. Tegu vilnys pasups, pabučiuos ir nu-
7 neš ten in tolų dugną in žvaigždes.
8 Ar padarei tą didelį didelį darbą, kuris tau
9 ramybės suteiktų visai vasarai? Na, žino-
10 mo padarei. Sveikinu tave, sveikinu. Ir
11 rytoj vakare apvaikščiosiu todelei didelę
12 iškilmę. Iš tavo laiško aš manau… Aš manau,
13 kad tu pastojai in dailės mokyklą [1]… Ar taip?..
14 O aš rytoj turiu ekskursiją toli į kalnus.
15 (nors nelabai – 40 varstų) į didelį kalną ir krioklį.
16 Išeisime rytoj. Kalne nakvosime būdoj,
17 („палатка“ [2]), košį virsime ant viršūnės kalno
18' O aš padainuosiu, padainuosiu, kad
19 paminėti tavają šventę, kad didzįo pasise-
20 kimo valandą atminti ilgus amžius!..
21 Be laiško nuo tavęs gavau dar atvirutę – kur
22 ji rašyta ir kaip – nesugalvoju – manau, kad
23 važiuojant į Voronežą (atėjo draug su laišku)
24 Bet tu iš tikrųjų parašyk, ką tu padarei tikrai.
25 Tavo laiškas toks, kad gali galvoti ką nori,
26 o kadangi laiko pas mane visos marės –
27 tai aš prie marių gulėdamas ir galvoju –
28 gal taip, gal taip, gal ir dar kitaip. Bet
29 vienu žodžiu gerai. Tavo laiškas toks
30' džiaugsmingas, kad aš net dvigubai
31 pajaunėjau nuo jo. Ir taip smagu, taip
32 smagu jį gavus! Aš biški pasileidžiau,
33 besivoliodamas po šlapią kalną peršalau
34 biški ir man gerklė skauda, bet perskai-
35 čius laišką tokį gyvybės vilnys pasisupė
36 kad aš tuojau pasveikau ir valkiojaus
37 pas mares per naktį. Gerai čia val-
38 kioties. Ir tai dar gerai, kad man dabar
39 viskas kitaip jaučias negu kaip buvau
40 Maskvoj, negu kaip čia atvažiavau iš karto.
41 Rodos, kad bundu ir keliuosiu, ir skrisiu.
42 Ir noris suklikti draug su tavimi –
43 te gyvuoja Žmogus, te gyvuoja pa-
44 saulis, te gyvuoja gybybė ir Gegu-
45 žis! Gegužis greit pasibaigs. Bet
46 man jo negailu. Pagyvenau ir daina-
47 vau ir dar gyvensiu! Jau matos, jau
48 matos toji aušra, kurios mudu taip
49 ilgai klajodami laukėm, del kurios
50' tiek klajojom ir kentėjom
51 Matos, jau matos!
52' Ir tegu bus palaiminta toji ki-
53' birkštėlė kuri ilgoj klajonių naktyj
54 sužvilgėjo ir tarė
55 Bus aušra!
56 Ar tai Sesute?
57 Žinoma taip!
58 Tik tu man atleisk vieną: aš
59 atvažiavęs daug parašiau tau
60 neprotingų laiškų, bet tai gal galims
61 atleisti?
62' Sesute – ar gerai tau?
63 Nu, gerai! Bučiuoju Sesutelė mano
64 Bučiuoju.
65' Tavo Boliuk[as]
66 26/V
ֿ
67 ˹Šitokios spalvos lapais pas mus
68 medžiai auga.˺*
Вал. Чурлянис
Волынская губ.
ст. Искорость
Им. Дуга г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp.
Б. Срог
Сочи,
Свѣтлячoк [*]
{133}
2 bo ] vid ex err b pro p
10 [žino]mo ] vid ex err sec o pro a
14 į kalnus ] p c, a c įkalnus
18 padainuosiu ] cor p pro vid k
30 kad ] cor k pro o
50 kentėjom ] p ras interp
52 palaiminta ] cor fl -a pro -as
53 klajonių ] cor k pro n
56 tai[p] ] vid ex err om p
60 galims ] vid ex err s pro a
62 tau ] cor u pro s
65 Boliuk[as] ] signat, ill, rest
67–68 ˹*˺ ] phr add in sin mg, vert, atr off
[1] 1916–1917 m. VČ, klausydama paskaitų Maskvos A. L. Šaniavskio liaudies universitete, lankė ir rusų dailininkų K. Juono ir I. O. Dudino piešimo ir tapybos klases.
[2] ~ rus =palapinė.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija] / Iskorostis / p[on]o Čarnockio Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis, / Svetliačiok.