1917-05-23

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-23, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-23, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–152
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-23
Physical Description: BS laiškas VČ [Giedokit vamždžiai ir trimitai, gauskite]. Be vietos. Datuojant [1917-05-23] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta viename 18,0×11,3 cm paprasto, lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau. Laiško viršaus kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 12,0×9,8 cm vokas. Voko 1r viršuje, kairiajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, išplėštas. Uždėtas juodas pašto antspaudas СОЧИ ЧЕРНОМ. / 25 5 17 /. Viršutinis voko kraštas aplankstytas, atplėštas. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: melsvas ИСКОРОСТ[Ь] [ВОЛЫН.] / 10 6 17 /, juodas ВО[РОНЕЖЪ] / -2 6. 17 /. Pieštuku numeruota {156}. Vokas šviesiai rudos spalvos, žalsvų taškelių rašto. Voko vidus – iš tamsiai mėlynos spalvos ornamentų. Laiškas išimtas, nuplėšus voko dešinįjį kraštą. Tema: BS savijauta Sočyje, gavus dvi VČ atvirutes ir brolio JS laišką. Minimi asmenys Juozapas Sruoga. Būklė: vidutiniška, blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–152. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Giedokit vamždžiai ir trimitai, gauskite
2 varpai, gauskite bugnai ir bokštai, ir tu tyla
3' skambėk, kad dangus girdėtų, kad visas
4 visas dangus džiaugsmu spindėtų, kad
5 Visuma ir Dievybė žinotų, kad pas mane
6 šiandie didelė šventė!.. Pas mane
7 šventė šiandie dangaus žemėn nusilei-
8 dimo, šventė žemės prašnekėjimo ir saulės
9' iš vakarų tekėjimo. Pas mane didžiau-
10 sia šiandie šventė
11 Šiandie gavau, šiandie gavau
12 didžiausi turtą! Šiandie gavau
13 dvi tavo atviruti, rašytas 29 ir 30 bal
14 ir brolio Juozo laišką. Cha‑cha! Klausyk
15 ar aš ne laimingas, ar aš ne laimingas!
16 Neveltui aš vakar pasigėriau
17 pievose ir mačiau gyvą tave! Neveltui
18 aš vakar kaip Dievo pateptas buvau!
19 Džiaugkitės mano lotosai, džiaugkitės mano
20' radastos ir vainikai, džiaugkites grakščios tujos
21 ir magnolijos, ir mimozos – jus atlankė, jus
22 atlankė jūsų karalaitė… Jus atlankė, jus
23' atlankė toji, del kurios jus ir išdygot ir uzaū-
24 got ir sukrovėt augštą žiedą, ir pražydot – – –
25' Che‑che! Žiurėkit gėlės Sesikės, cheche!
26 Ar aš nelaimingas, ar aš nelaimingas!
27 Mane atlankė mano meilės Sesutėlė. Ir
28 tasai broliukas Juozas [1] koks jis geras, koks jis geras
29 Aš nežinojau to! Aš nežinojau, kad tasai
30 visuomet rustus rimtas veidas tiek gerumo
31 turi! Liepia man būtinai eit į kalnus, toli
32 toli, kur arai ir žalčiai, liepia Kryman nu-
33 važiuoti, liepia gražybe alsuoti, liepia visus
34 kalnus išvaiksčioti, liepia jaunybę pažinti – – –
35 Geras jisai, labai labai, labai geras!
36 Che‑che! Tai ką aš dabar darysiu – Che‑che –
37 Bėgsiu kuogreičiau pas mano jūrą – pasakysiu
38 toms bangoms, toms bangutėms, pasakysiu
39' kad šiandie šventė – švęskit, šveskit
40 švęskit – – – Bėgsiu in mano pievą,
41' kur mane girdo ir svaigina savo
42' sultimis, pabučiuosia ją, apsi-
43' bersiu salta rasa ir pakilsiu ties
44 ja melsva ukana –
45 Sventė! Sventė! Šventė!
46 Che‑che! O šiandie aš nesitikėjau begausiąs nuo
47 tavęs ką, nuėjau į paštą, taip – matai –
48 Tu girdėjai mano dainą, tu girdėjai
49' mano ilgėjimos, tu girdėjai mano tylėjimą –
50 garbė Tau Sesutė, Dievo malonė Tau ir
51 dangaus palaiminimas!
52 Ar tu žinai, kad iš džiaugsmo
53' galima padukti kartais!
54 Tegu Dievas tau už jį užmokės, o
55 aš tau, o aš tau tik dainuosiu –
56 Dainuosiu ir augsiu Saulej
57 Būk palaiminta Sesutė! Būk
58 palaiminta, Būk palaiminta
59 Buk palaiminta
60' Buč[i]u[o]ju Tave –
61 Bolytis
62 Tavo.
63 23/V
Вал. Чурлянис
Волынская губ.
ст. Искорость
Им. Дуга
г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи,
Свѣтлячок [*]
{156}
3 skambėk ] cor ska pro gau
9 vakarų ] cor v pro s
9 tekėjimo ] cor fl -o pro vid
20 tujos ] cor t pro s
23 užaū- ] cor uža pro pra
25Žiurėkit ] cor Ž pro Š
39 šveskit ] cor š pro z
41 kur ] cor ur pro ill
41 svaigina ] cor v pro u
42 pabučiuosia ] cor sec u pro pri o; vid ex err fl -a pro -u
43 [apsi]bersiu ] cor er pro ill
43 salta ] cor s pro vid b
49 ilgėjimos ] cor o pro vid a
53 galima ] cor g pro k
60 Buč[i]u[o]ju ] ill rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausiasis BS brolis.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija] / Iskorostis / p[on]o Čarnockio Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis, / Svetliačiok.