1916-05-18[iki]_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-05-18]
Physical Description: BS laiškas VČ [Naktis, kaip sapnas sutemoj…] su eilėraščiais „[Naktis, kaip sapnas sutemoj…]“ ir „[Tarp trilypių marių bokštas.]“. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-05-18] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu ir kitais laiškais, rašytais 1916-05-18 ir po 1916-05-18. Rašyta 15,1×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Lenkta vertikaliai. Pieštuku numeruota {14}. Prie laiško voko nėra. Kampai ir dešinysis kraštas aplankstyti. 2v yra mėlyno rašalo dėmių, pirštų antspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio juodo rašalo. Tema: BS rašo apie eilėraščių rašymo ir vertimų specifiką. Dalijasi įspūdžiais apie Leonido Sabanejevo knygą Skriabinas; užsimena apie karo dešimtininko tarnybą. Būklė: gera. Minimi asmenys: Jurgis Baltrušaitis, Leonidas Sabanejevas, Aleksandras Skriabinas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Naktis, kaip sapnas sutemoj…
2 Daina, kaip upės bangios sraujos…
3 Altorius – džiaugsme ir liepsnoj…
4 Ir aš – žinys prie kapo naujo…
ֿ
5 Užgeso daug aušrų skaisčių…
6 Ir ukanų daug lankė žemė,
7 Ir sargią dūšią spindulių…
8' Ir vis vis naktis klupoti lemia…
ֿ
9' Dangus pasiunčia kartais Sargą –
10' Ir dūšia džiaugias paslapčia:
11 Atei žinia – puotaus nakčia –
ֿ
12 Ir tyrumoj bus dvaras margas…
13 – Kuriais keliais, širdie, klajojai
14' Kad taip prie kapo susgodojai?.. [1]
– – – – –
15 Tarp trilypių marių bokštas.
16 Bokšte juodakė gražuolė
17 Saisto žvangančius karolius
18 Ant baltų sidabro siulų.
19 Dvyliką eilių susaistė.
20 Visą dvyliką paryšus
21 Ant krutinės ir kasose
22' Saulę gundina skaistveidė:
ֿ
23 Tu išeik! – ir aš išeisiu!
24 Tujen žvelgk! – ir aš pažvelgsiu!
25' Nuo tavęs – ims vysti pievos,
26 Nuo manęs – ims džiūti širdys! [2]
– – – –
27 Kodel tu taip nustebusiai pasiklau-
28' sei ar Litanija Šetonui [3] – vertimas?
29' Vertimas, žinoma kad vertimas. Nors ne
30' visai, tai tik pirma metmena vertimo.
31' Dabar aš jau jį pataisiau. Kodel tau
32 Tosios eilės keistos atrodo. Žinai, man
33' tai jos labiau tinka, negu ką aš
34 esu parašęs kito. Parašyk ar tau
35' jos tinka. Sako būk ten esą Baltru-
36 šaičio [4]. Aš rašydamas jo nežinau,
37 tik jutau liaudies dainų ritmą.
38 Ir jeigu aš kartais pasikeikiu, tai
39 tu Sesule nemanyk, kad aš esu ciamcią
40 liamcią ir nosį nusileidžiu. Dabar aš
41' kaip ti apie nusiminimą ir negalvoju.
42 Šiandie netyčia pradėjau skaityt Saba-
43 nejevo[5] apie Skriabiną [6] ir negaliu atsi-
44 stebėti, kad tokių dideliu žmonių yra pasau-
45 lyj. Ir tik dabar aš tepradedu justi kokią
46 gilią prasmę turi pasaulyje kiekvienas
47 žmogus ir kas per galė sukaupta jame.
48 Šiandie aš jau nežinau prasmės
49 „gyvenimo ironija“, „kova su gyvenimo“,
50' „gyvenimo atskaita“… tai kokie tai bega-
51' liniai abstraktus atitraukti nuo pasaulio
52 ir dūšios supratimai… Šiandie aš
53 žinau tik kad pasaulyj yra valia
54 ir tveryba, ir tik tveriamoji dušia
55 pasaulio gyvenimą rėdą. Nepaprastai
56 indomi knyga. Manyje gimė daugel
57 daugel minčių – idejų, kurios šiandie
58 dar man pačiam neaiškios, bet
59 kurios turbūt paaiškės – – – –
60 Ačiū tau Sesutėle už laiškelį, vieną ir
61 kitą – jie tokie geri del manęs! Ačiū tau
62 Sesule. Aš atsigavau nuo jų ir vėl
63 galiu irties toli, toli, ir vėlei krūtinė
64 laisva ir jėgi! Ačiu tau Sesule!
65 Su atvažiavimu… Prašai parašyti ką nors
66 apribuoto… Ką gi aš parašysiu, kad aš
67 pats nieko apribuoto nežinau. Rodos kad
68 aš neturiu teisės išvažiuoti iš Petrogrado.
69 Ir kada reikės važiuot in tarnystę [7] – irgi
70 nežinau. Ir aš visai neišmanau, kaip
71 čia padarius dabar. Pažiūrėsiu, gal
72 dalykai kiek paaiškės ir aš gal kaip
73 nors ką nors staigaus padarysiu. O da-
74 bar aš nieko dar nežinau. Iš karto tojį tar-
75 nystę mane nudžiugino, kad paliuosuos iš
76 dabartinio mano neužvydėtino padėjimo,
77 paskui upą sugadiną, o dabar aš jau
78 apie tai nebegalvoju, dabar jau man
79 rupi kas kita – kaip dūšios gyvena…
80 Aš labai labai bijojau, kad tujė nuo
81 tojo sumanymo nenusimintum, bet kai
82 tu tokiuos laiškus parašei man labai gerai
83 ir lengva liko. Aš dabar žinau – kas nebūtų
84 turiu pergyventi viską, ir dūšioj aš vis tiktai
85 gyvensiu, kaip aš norėsiu, ir niekas ten
86 nešeimininkaus savo istatais. Ačiu tau
87' geroji Sesutėlė už laiškučius:
88 ilgioms valandoms bus man paguoda.
89 Ačiu tau geroji Sesutėle. O tu del mano eilių
90 niekuomet jokių išvadų nedaryk. Jos gimsta
91 tik akimirksnyj, užsimiršime, ir todel iš jų
92 spręsti nieko negalima. Ačiu tau geroji
93 Sesule, kad tu tokia gera! Tegu ir tau bus
94 taip gerai, kaip man nuo tavo laiško.
95' Buč[i]u[o]ju Bolyt[i]s
1 Naktis, kaip sapnas sutemoj… ] a l, in sin mg sup fol scr cf {14} al m graph, circ
8 vis ] cor pro dar; vid ex err rep
9 Sargą ] cor S pro min
10 paslapčia: ] p cor interp pro
11 Atei[s] ] vid ex err om s
14 susgodojai ] cor a pro e
22 skaistveidė ] cor fl -ė pro
25 pievos, ] p cor interp pro !
28 [pasiklau]sei ] cor e pro ia
29 Vertimas ] cor V pro Ž
30 pirma ] p ras s
31 jį ] cor fl -į pro vid
33 labiau ] cor -iau pro ai
33 tinka, ] p cor interp pro .
33 negu ] a ras
35 būk ] cor k pro t
41 kaip ] cor k pro vid a
41 ti[k] ] p vid ex err om k
49 su gyvenimo ] vid ex err fl -o pro -u
50 bega[liniai] ] p e ras sec e
51 pasaulio ] p pa ras u
55 rėdą ] vid ex err flpro o
77 sugadiną ] vid ex err flpro o
87 laiškučius ] a ras tuos
95 Buč[i]u[o]ju Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] Pirminis eilėraščių ciklo „Romuva“ trečios dalies „Gandas“ variantas. Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 154.
[2] Eilėraščio „[Tarp trilypių marių bokštas]“ vertimas, pirminis variantas. Galutinį variantą žr. „Iš naujagraikiškių dainų“, in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 30.
[3] Prancūzų poeto Charleso Baudlaire’o (1821–1867) eilėraščio „Litanija Šėtonui“ vertimas, žr. in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115.
[4] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas.
[5] Leonidas Sabanejevas (1872–1915), rusų muzikologas, muzikos kritikas, parašęs 1916 m. Maskvoje išleistą knygą Skriabinas (Скрябин).
[6] Aleksandras Skriabinas (1872–1915), rusų kompozitorius, pianistas.
[7] Karo inžinierių tarnyba, prilygstanti tarnavimui kariuomenėje (mokama 125 rub.). BS buvo parašęs prašymą priimti jį dešimtininku – dešimties kareivių grupės vadu (dirbti laukuose, armijos užnugaryje, prižiūrint darbininkus). Plačiau žr. Laiškas VČ, [prieš 1916-07-31], [Petrogradas], in: LLTI BR, F53–72, 1r–v, 2r–v, 3r.