1917-05-21

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-21, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-21, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–178
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-21
Physical Description: BS laiškas VČ [Tai jūs mano vienumos godonės,]. Datuojant [1917-05-21] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta dviejuose 11,0×13,9 cm drobės faktūros, plono, peršviečiamo, gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Lapų viršaus kraštai nelygūs, plėšta. Pirmojo dvilapio apačioje yra rudų dėmelių. Prie laiško yra 11,9×9,7 cm vokas. Voko 1r viršuje, kairiajame kampe buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Uždėtas juodas pašto antspaudas СОЧИ Ч[ЕРНОМОРСКОЕ] / [2]7 5 17 /. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: juodas [ВО]РОНЕЖЪ / ◊ 5 17 /, mėlynas ИСКОР[ОСТЬ] / 9 6 17 /. Pieštuku numeruota {132}. Vokas pilkšvai žalsvas, smulkių baltų taškelių rašto, dėmėtas. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Voko vidinės dalies popierius mėlynas, ornamentinio rašto. Atvarto viršuje yra arklio galvos ir kaklo atvaizdas. Tema: Mintys apie žmogaus egzistenciją, svajones ir gyvenimą kaip akimirką. Fizinė būklė ir vidinė savijauta: nemiga, galvos skausmas, ilgesys, vienatvė. Kankinanti abejonė savo kaip poeto talentu, savikritika, desperacija. Būklė: gera, nepažeistas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–178. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 4 l. Publikuota (dalis teksto), in: Poezijos pavasaris 2016, sudarė Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Nerijus Cibulskas, Vytautas Stankus, Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016, p. 28–30. Skelbiama: iš autografo (patikslinta šifruotė).
1 Tai jūs mano vienumos godonės,
2 nešu jus ir klumpu po jumis, ir
3 nėr jums galo ir nėr jums pa-
4 laiminimo… Kaip nakčiai
5 debesingai ir ukanotai nėra
6' pabaigos ir nėra švitrėjimo,
7 kaip marių vilnims švini-
8 nėms ir baltadantėms nėra
9 kranto, nėra pastogės ir nėra
10 rymasties, taip ir godonei, skur-
11 džiai ir debesingai, liūdnai
12 ir ukanotai nėra pavilgo ir
13 nėra grįžimo.
14 Nesinori manyti, nesinori
15 tarti – „Vistiek! Vistiek!“
16 Ir statai tolumoj miražus
17 ir bokštus, ir slenki per ukanas
18 ir tyrus, ir kovoji su šmėklo-
19 mis ir savimi....
20 Ar bus kada?.. Ar bus kada?..
21 Ar bus, kad miražas stos
22 gyvenimu, arba bus jisai
23 visai nebereikalingas
24 ar bus kada, kad vidaus
25 godonė ir gyvenamasai mirksnys
26 butų viena harmonija, viena
27 meliodija – muzika, viena daina?..
28 .... И сквозь пальцы мудрость мiра
29 Протекает, как вода…
30 И восторг блестящiй пира
31 Угасает навсегда…“ [1]
32 Ne! Aš nenoriu to, aš nenoriu,
33' aš noriu gyventi, aš noriu
34 būti, aš nenoriu „vistiek“ – –
35 Todel gal ir kelionė mano
36 tokia nejauki, ir klaiki, todel
37 gal ir mano lukesys toks nepro-
38 tingas… – Ar bus?.. Ar bus?..
39 Tavo radastos nenuvyto,
40 ne, aš jas jaunas ir skaisčias,
41 žydinčias ir kvepiančias, nu-
42 nešiau ant marių kranto ir
43 deginau. Buvo vakaras, buvo
44 saulolaida. Aš deginau jas ant
45 marių kranto ir tau dainavau.
46 Bet sudegint kaip reikiant
47 nenusisekė. Kareivis – sargas
48 nuvijo. Tat apdegusias, paanglė-
49 jusias numečiau toli‑toli in
50 vilnis – tebučiuoja ir supa.
51 Bet man norėjos taip sudegint
52 kad subirėtų pelenais, kad būtų
53 galima tau pelenų atsiustų,
54 kad tu jais galvą pabarstytum.
55 Bet palauk, nepyk. Aš tau
56 atsiusiu lotoso pelenų. Ir degin-
57 siu nebe prie marių, bet ant
58 augšto kalno, iš kurio keli
59 šimtai varstų matyti ap-
60 linkui. Sukursiu didelį lau-
61 žą, sudeginsiu baltą snieguitą
62 lotosą žiedą, degindamas
63 tau dainuosiu kad kloniai
64 skambėtų ir kalnai augščiau
65 viršunes keltų, ir pelenus
66 balto lotoso tau atsiusiu
67 kad tu jais savo galvą pabarstytum.
– – – – – – – –
68 Pas mane truputi negerai.
69' Kažkodel nemiga pradėjo smaugti.
70 Iš vakaro ilgai ilgai negaliu
71 užmigti. Neišsimiegu. Užtat
72 galvą per dieną skauda (šiandie
73 skauda labiau negu kitados) Ne-
74 žinau, kas daryti?
75 Gal aš iš vakaro, perdaug
76 in tolumą žiūriu, perdaug
77 marių klausaus, perdaug sva-
78' joju, perdaug tyliu ir ilgiuos,
79 bet juk ką gi aš daugiau galiu
80 padaryti, kad toks mano gyve-
81 nimas, kad tokios mano godonės.
82 Tik labai negerai, kam
83 galva skauda.
84 Ak, kad tos mintys, tasai
85 ilgėjimos nors sergant
86 taip žiauriai nesmaugtų!..
87 Ar tu girdi mane, Sesute,
88 ar tu girdi mane?..
– – – – –
89 Pasakyk, pasakyk,
90 Ką degsi?..
91 Kam pėdai sunešti
92 Čia javų?..
93 Ir žiedų?..
94 Ir žiedai dobilų
95 Kruvini?..
96 Pasakyk…
ֿ
97 Tylėk, tylėk laukų godonė –
98 Tu nežinai kalnų slaptybės,
99 Pamėnų, kvapo debesų…
100 Sena daina mana kelionė…
101 Menu raudas pjuties mažybės,
102 Turiu – degu ir vėl esu…
ֿ
103' Pažink didybę plauko žilo,
104 Kalnų kelionės be takelio,
105 Ir bus lelijos, kaip javai…
106 Upelį syk girdėjęs tylų
107 Ir vėlei grįšti prie upelio
108 Ir drumsti srovę pelenais…
109 Paklausyk, paklausyk –
110 Numazgok žiedus tuos –
111 Te ugnis
112 Tebučiuos
113 Baltus vien…
114 Te upelis dainuos
115 Pelenuos
116 Kibirkštis
117 Gaisrias vien…
118 Paklausyk… [2]
– – – – – –
119 Valandoj, kai busiu Tavo
120 Žemės puotą užmiršiu…
121 Sviesiu kankles, kur dainavo
122 Ir vilyčia pats tapsiu…
ֿ
123 Kirvį rūpestis galanda
124 Pušys lenkias… Bus pjutis!
125 Syk paleidai raudų gandą –
126 Tat ir rūpink ašmenis!
127 O sukaustei plienu kietu
128 Gyvus atbalsius, skubius, –
129 Vesk in žemę pažadėtą,
130 Kur ir nuodai, kaip medus…
ֿ
131 Aš žinau, tu myli plieną,
132 Žvangią dainą ašmenų…
133 Bet ir aš… Ir aš ne vienas…
134 Aš lelionių daug menu…
ֿ
135 Ir mirksny, kai busiu tavo –
136 Aš žinosiu, kur smengu:
137 Ir vakaris, ir ne savas,
138 Kaip bučiavimas bangų… [3]
– – – – –
139 Žinai, Sesute, kas mane smaugia, dar
140 kas mane slegia?.. Man rodos, kad
141 mano žygis, kaipo poeto… jau baigtas…
142 Juk kiek aš dabar va parašiau,
143 ir nė vienų eilių nėra, kad turėtų
144 kokią nors vertę, kad būtų žymu
145 ugnelė, kad būtų žymu inkvepimas
146' ir laisvė… Ar ne tiesa?..
147 Rodos, kad tai yra kartojimas to,
148 ką kiti daug geriau ir daug riškiau
149 pasakė?.. Ir pagaminti, sutverti, ką
150' tokio naujo, nebuvusio, savo, arba
151 bent mažiausia – talentingo – nepajėgiu.
152 Juk matai in ką panašios visos eilės
153 kur aš dabar parašiau! Ubagystė!
154 Tai mane labai griaužia ir slegia.
155 Kas daryti, kas daryti, Sesute?..
– – – – – –
156 Bet ir kokios mintys dabar
157 negriaužia manęs! Ar atsimin-
158 si tu mane kada ar sulauksiu?..
159 Sesute! Jau trys savaitės, o nuo
160 tavęs jokio žodelio! Sesute!
161 Ar tu žinai, kaip pasiutusiai
162' skauda, kai drebėdamas nueini
163 in paštą ir visados tegauni viena
164 ir ta patį: nieko nėra. Rodos
165 būtų geriau, kad galėtum kur pra-
166 smegti… Sesute, Sesute! Ar
167 tu iš tikrųjų nebenori manęs
168 atsiminti?..
169 Buk gera!
170' Bal[ytis]
171 21/V
Вал. Чурлянис
Волынская губ. ст. Искорость
Им. Дуга
Гос. Чарноцкого
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{132}
6 pabaigos ] cor p pro vid l
33 noriu gyventi ] a del g
69 Kažkodel ] cor K pro S
78 perdaug ] cor p pro b
103 didybę ] cor sec d pro vid g
111 Te ugnis ] p ras t
126 rūpink ] a ras p
146 laisvė ] a ras ugnis
150 nebuvusio ] cor v pro s
162 nueini ] cor nue pro vie
[1] Rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraščio „Искушение“ („Vilionė“) fragmentas, kurį BS cituoja iš atminties.
Ir tarp pirštų pasaulio išmintis
Teka kaip vanduo,
Ir pokylio žvilgantis žavesys
Visam laikui išnyksta.
Visą eilėraštį „Искушение“ originalo kalba žr.: Валерий Яковлевич Брюсов, Стихотворения 1892-1909, in: Собрание сочинений в семи томах, т. 1, Москва, Художественная литература, 1973, in:
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bryusov-ss07-01/bryusov-ss07-01.html#work007 (žiūrėta 2018-03-09).
[2] BS eilėraščio be pavadinimo „[Pasakyk, pasakyk]“, neįėjusio į rinkinius, vienas iš pirminių variantų, sekęs po juodraštinio, nedaug taisytas.
Juodraštinis eilėraščio variantas užrašytas 1917 m. Kaukaze bloknote paprastu pieštuku, paskui vertikalia linija perbrauktas (žr. LLTI BR F1–3962, p. 11).
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 792.
[3] BS eilėraščio be pavadinimo „[Valandoj, kai būsiu Tavo]“, įtraukto į rinkinį Dievų takais, variantas, švarraštis, sekęs po juodraščio.
Juodraštinis eilėraščio variantas užrašytas 1917 m. Kaukaze bloknote paprastu pieštuku, nemažai taisytas (žr. LLTI BR, F1–3962, p. 10).
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 754.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / [Voronežas / Chaliutinskaja, 15] / Iskorostis, Volynės gub[ernija] / P[ono] Čarnockio / Dugos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.