1917-05-15

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-15, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-15, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-15
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Pasiklausyk, pasiklausyk – vakaro tyla…]. Be vietos. Datuojant [1917-05-15] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,1×8,9 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1r–v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspudai: [СОЧИ] ЧЕР[НОМ] / ◊ 5 17 /, [СОЧ]И ЧЕРНОМ. / 16 5 17 /, В[ОРОНЕЖЪ] / 23 5. [17] /. Pieštuku numeruota {Nr. 7}. Temos: BS, ilgėdamasis ir laukdamas mylimosios laiško, prašo, kad ji įsiklausytų į tylą, galėtų jį pajusti, išgirsti. Būklė: gera, nepažeistas. Minimi asmenys: Viačeslavas Ivanovas, Aleksandras Grečianinovas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 7}
гор. Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Pasiklausyk, pasiklausyk – vakaro tyla…
2 Ar neateina joks balsas? Ar nesigirdi jo-
3 kis šaukimas?.. Pasiklausyk, pasiklausyk
4 tylų vakarą ar niekas nešaukia?..
5 Ir kai sutema juodi šešėliai slanko
6' nuo medžio in medį, nuo žmogaus in
7 žmogų, pasižiūrėk, o, pasižiūrėk, ar
8 neišvysi, ar ne tiesia in tave kas ilgas
9 rankas, drebančias?.. Ir vakaro varpas,
10 kai šaukia, kai šaukia, ar jis tavojo
11 vardo netaria? O! Pridėk ranką prie
12' [kr]ūtinės, prie širdies ir pasiklausk
13 jos – ar ji nieko nepasakys?…
14 Pasiklausyk, pasiklausyk tylų vakarą…
15 Pas mus prasidėjo gražios naktys.
16 Aš vakare ilgai, ilgai stoviu prie marių,
17' paskui ilgai ilgai vaikštau po
18 sodą, tamsų, po palmes, paskui vėlei
19 ilgai ilgai rymau pas mares. Ar tu junti
20' mane? Ar Tu junti, kaip aš žiūriu in
21 tolumą?.. Ar tu junti, kaip aš skrendu
22 su vėjeliu toli‑toli, su šešėliais, į šiau-
23 rės šalį?.. Ar tu atsimeni mane kada
24 Sesulė, ar atsimeni?.. Šiandie einu vėlei
25 į paštą. Juk turiu galop gauti nuo
26 Tavęs laišką, juk turiu, juk turiu gyventi.
27 Negavęs pašte laiško – ein[u] raudodamas
28 atgal – rodos, kad jau niekuomet niekuo-
29 met nebegausiu, bet praeina diena –
30' ir vėlei traukia, ir vėlei traukia…
31 ar šiandie ir vėlei raudodamas
32' grįšiu namo?.. Ne! Aš manau, aš no-
33 riu, aš manau… Ne, aš nieko nema-
34 nau, aš žinau, kad aš turiu gi galop
35 nuo tavęs gauti. Šiandie tiek Saulės –
36 šiandie gera diena. Šiandie aš nerau-
37 dosiu – ne! Šiandie aš gausiu laišką.
38 Kartą pas Ivanovą [1] buvau susitikęs
39 su rusu komopozitorių Grečaninovu [2]
40 jisai žadėjo mano vienai dainelei gai-
41 das parašyti. – Ką aš darysiu, jei aš šian-
42 die gausiu nuo tavęs laišką. Ha! Tai tur-
43' būt pasiusiu! Nueisiu pas mares ir
44 rėksiu, kiek tik galėsiu!
45 Žiūrėk in Saulę ir sapnuok
46' Buč[iuo]ju Balytis
47 15/V
________
6 nuo ] cor n pro vid v
12[kr]ūtinės ] ill, vid
17 vaikštau ] a ras po
20 Tu ] cor T pro min
30 traukia… ] p cor interp pro,
32 Ne ] cor e pro vid o
43 Nueisiu ] cor e pro s
46 Buč[iuo]ju ] ill, vid
[1] Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų rašytojas. Vienas žymiausių rusų simbolistų.
[2] Aleksandras Grečianinovas (1864–1956), rusų kompozitorius, pianistas.
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.