1917-05-09 ir 10

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-09 ir 10, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-09 ir 10, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-09 ir 10
Physical Description: BS laiškas VČ [Taip skubėjau šiandie.] su eilėraščiu „[Galingą opą]“. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi kitais panašiu metu rašytais laiškais, VČ pieštuku mašinraštyje užrašytu adresu [Вал. Чурлянис / ст. Искaрость / Волынская губ / Им. Дуга / г-на Чарноцкого // Exp. / Б. Срого / Сочи / Светлячок ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok]. Rašyta 32,8×28,0 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) pieštuku. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Lenkimo vietose yra įplyšimų. Rašyta suformuotose skiltyse (1r (a), 1v (a–b–c), 1r (b–c), kurios numeruotos pieštuku viršuje kraštuose (1, 2, 3, 4, 5, 6) BS ranka. Dešinysis kraštas nelygus. 1v, vidurinėje skiltyje, pieštuku numeruota {3}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS sirgdamas (galbūt maliarija) prašo VČ atsiųsti jam vaistų. Nesulaukęs VČ laiškų, jaučiasi vienišas, apleistas. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[→] 1
1 Taip skubėjau šiandie.
2 Ir šešėlis tyčiojos iš
3 manęs – Cha‑cha‑cha
4 Skubėk, skubėk, bus
5 akys kruvinos – – –
6 Ir vieną tą pati tegavau:
7 nieko nėra – –. Nieko.
8 Taip man ir reikia
9 kvailam valkatai, taip
10 man ir reikia – – –
11 Bus akys kruvinos – – –
12 Širdis senai jau pasken-
13 dus žaizdose, ir akys
14 senai dega kraujumi – – –
15 Taip man ir reikia,
16 taip man ir reikia – – –
17 Guliu lovoj – karščio
18 turbūt apie keturiasde-
19 šimtis ir nieks in
20 mane neateis, neatlan-
21 kys, niekas, niekas – – –
22 Svaigdamas ir griuvinė-
23 damas ėjau in paštą,
24 bet tau vis tiek, nors
25 ir mirsiu – vis tiek
26 nuo Tavęs broliško
27 žodžio nesusilauksiu – – –
28 Pamestas ir apleistas
29 ir niekam niekam
2.
30 nereikalingas – –
31 Ir Sesutė, mano
32 numylėta Sesutė
33 nenori atlankyti manęs,
34 nenori brolišką
35 žodį tarti – – –
36 Sesute, Sesute mano,
37 Ar tu girdi, kaip
38 širdis mano kraujūje
39 skęsta, Sesute mano – – –
– – –
40 9/V – 17
____________________
41 Šiandie dar tebeguliu.
42 Bet kelsiuos. Reikia
43 eiti. Reikia laiškas
44' paštan nunešti – – –
45 Kas iš to kad aš gulėsiu.
46 Šiandie jaučiuos trupu-
47' ti geriau, negu vakar
48 Aš turbūt maliarija
49 sergu. Šiandie ir gi
50' lietus lija. Po velniais
51 čia ir gyventi negalima.
52 Kasdien ir kasnakt
53 lietus ir lietus, čia ir
54 maliarija, ir gyvatės
55 velnias žino kokios,
56 ir pragyvenimo brangumas.
57 Oras labai drėgnas.
– – – – –
3
{3}
58 Galingą opą
59 Indėjo žemė
60 In naštą mano…
ֿ
61 Didžiuojuos turtu –
62 Raudonu žiedu,
63 Dengiu krūtinę…
64 Žara sukurta…
65 Malonės giedu,
66 Kaip nuplakimo…
ֿ
67 Dainuoja‑sopa
68 Lašai, šaltenės
69' Ir okejanaį…
ֿ
70' Užvožiu vokas –
71 Gremzdu bedugnėn,
72' Kur naktys plauko:
73' Gesyt nemoku –
74 Bučiuoju ugnį
75 Ir mirštu auka…
ֿ
76 Galinga opą
77 Indėjo žemė
78 In naštą mano… [1]
4
79 Neprotingas ir nesąmo-
80' jingas gyvenimas žmogaus
81 atliekamo ir niekam
82 nereikalingo –
83' Galva man labai
84 skauda, tai aš
85 daugiau ir nerašysiu
86 10/V 17
___________
87 Ar atsiminsi mane kada – –
88 Sesute, Sesute?
89' Tav[o]Bolytis
________________________
90 Tai buvau atsikėlęs tru-
91 puti ir pavaikščiojau.
92 Galvą rodos kas tai
93 kumsčiu daužo.
94 Žiūrėk Sesute, gal bus
95 pas tave kada geras
96' upas, tai tu gal atsiusi
97 man draug su kravatu [2]
98 Kefaldol [3]. Matai čia už
99' jį 5 rub.
100 Fitino [4] gi čia visai
101 nėra. Jei tau nebūtų
102 sunku – tai ar
103 neatsiustum?
104 Jei neturi piningų, tai
105 aš atsiusiu –
5
106 Tai tegu bus palaiminti
107 tie takai, kuriais tu
108' vaikščioji, ir godos
109 kurias tu godoji, ir
110 sapnai, kuriuos tu
111 sapnuoji, ir gėlės,
112 kurias tu renki –
113 tegu bus palaiminta,
114 tegu bus palaiminta – – –
115 Aš neturiu jokios
116 dovanos, ką aš tau
117 galėčiau dovanoti,
118 ką galėčiau
119 atsiusti, tat pri-
120 imkie Sesute
121 nors maldą
122 mano – – –
123 Nieko pasaulyje
124 man nebeliko,
125 kaip tik žiūrė-
126' ti in tolybę ir ilgė-
127 jimos maldą austi – –
128 O jei nors mirksnį
129 pajustum tu mano
130 maldą – aš bučiau
131 laimingiausias
132 pasaulyj – –
6.
133 Tu atleisk man –
134 Aš nebemoku kalbėti.
135 Aš dabar arba tyliu
136 sukandęs dantis,
137 arba rėkiu –
138 bet man labai skauda.
139 Turbūt aš labai
140 menkas sutverimas
141 esu, bet jei gau-
142 čiau nuo tavęs
143 laišką man kurkas
144 lengviau būtų, man
145 būtų didelė didelė
146 Šventė –
147 Bet aš dabar žiūriu
148 nebe in tolumą,
149 tiktai in žemę –
150 jinai arčiau,
151 jinai artimesne –
152 Ir manyje turbūt
153 žemės daugiau – –
154 O nuo Sesutės
155 mano jokios žinios,
156 jokio žodžio – –
157 Tegu bus palaiminti,
158 kurių akys žiba, ir
159 kurie žvakės šaukias –
160 visi, visi. – –
_________________
161 10/V
44 nunešti ] p ras interp – – –
47 vakar ] p ras interp ,
50 lietus ] cor u pro vid a
69 okejanaį ] cor į pro s
70 vokas ] cor pro vid stoka
72 plauko: ] p cor interp pro
73 nemoku ] cor n pro m
80 žmogaus ] cor u pro ill
83 Galva man labai ] s l ras phr Ar Tu atsi
89 Tav[o]Bolytis ] signat, ill, rest
96 tu ] cor t pro vid a
96 gal ] cor pro atsius
99 jį 5 rub. ] p ras phr O gal ir
108 ir ] cor i pro o
126 tolybę ] cor t pro d
[1] Eilėraščio be pavadinimo „[Galingą opą]“ pirminis variantas, pieštuku, nedaug taisytas BS ranka.
Publikuota: eilėraščio „[Galingą opą]“ galutinis variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 74.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. in: Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 738–739.
[2] krawat ~ lenk, cravate ~ pranc =kaklaraištis.
[3] Capadol – vaistai galvos skausmui, migrenai gydyti.
[4] Fitinas – vaistas mažakraujystei, neurastenijai gydyti.