1917-05-07_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-07
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiais „[Žengk atsargiai]“ ir „[Dienos daina pabaigta nūdien]“. Be vietos. Lokalizuojant [Sočis], remtasi kitais 1917-05-07 BS laiškais VČ. Rašyta 11,0×27,9 cm plono, gelstelėjusio, drobės faktūros, dėmėto popieriaus lape (1r–v) pieštuku. Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Kraštai nelygūs, plėšta. Kampai aplankstyti. 1r viršuje pieštuku numeruota {5}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS aiškina sąvokas „posmas“ ir „posmuoti“. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{5}
1 Žengk atsargiai –
2 Žiūrėk in žemę –
3 Matai – lašai: raudoni, balti – – –
ֿ
4 Pakrapink galvą
5 Rasa verdenės,
6 O akmens šalti
7 Priglaus meiliai
8 Ir pelenus, ir kaulus – – –
ֿ
9' Žengsnys per amžių –
10 Mirksnių kelionė – – –
11 Pakils‑suglamžys
12 Tavas godones
13' Banga nelaukta,
14' Ranka nešaukta,
15 Kaip glamžo uolą amžis – – –
ֿ
16 Rasa ir kraujas –
17 Slaptybė žengsnio – – –
18 Po kojų kartais
19 Pakįla rūkas
20 Ir šmėklos sraujos –
21 Ir žemė supas – – –
22 Užkelti vartai –
23 Ir klaupk prie slenksnio – – – [1]
– – – – – –
24 7/V – 17
25 Dienos dainà pabaigta nūdien –
26 Šviesybė krito in gelmès – –
27 Dienos daina pabaigta nūdien –
28 Nakties mareiviai in marès!
ֿ
29 Nakties verdenės garsingesnės –
30 Nakties daina skambės skardžiau…
31 Nakčia ir marės vaišingesnės
32 Ir gelmės juokiasi plačiau…
ֿ
33 Srovėmis liejas – laužą kuria –
34 Raudoni marių spinduliai –
35 Ir paskutinį žygį buria…
ֿ
36 Ir tinklus skečia plaukėjai:
37 Lopšinę marės mums dainuos,
38' Ilgėjims juostą suposmuos… [2]
_____________
39 7/V – 17
ֿ
40 P. S. Eilių posmas – строфа [3]
41' Audeklo posmas – perskirimas,
42' kur prasideda nauji ir nauji
43 marginiai.
44 Iš čia posmuoti – austi
45 posmais.
9 per amžių ] cor fl -ų pro -us
13 Banga ] cor pro Vilnis
14 Ranka ] cor pro Viltis
38 suposmuos… ] cor interp pro !
41 posmas – ] p cor interp pro vid,
42 prasideda ] cor r pro vid a
[1] Eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Ženk atsargiai]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 78.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 739–740.
[2] Eilėraščio „[Dienos daina pabaigta nūdien]“ pirminis variantas, netaisytas.
Publikuota: galutinis eilėraščio „[Dainos daina pabaigta nūdien]“ variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 86.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 741.
[3] ~ rus =posmas, strofa.