1917-05-07_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-07
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Vakar nuo tavęs toksai liūdnas žodis,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys pašto antspaudai: du violetiniai СО[ЧИ] [ГОР.] [ЧЕР]НОМ. / 8 - 6 17, СОЧИ [ГОР.] ЧЕРНОМ. / 8 - 6 17 /, mėlynas [ИС]КОРОСТЪ ВОЛЫН. / 13 6 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 41.}. Kampai aplankstyti, yra rašalo dėmelių. Tema: BS nuotaika, gavus rūstų ir liūdną VČ laišką. Būklė: gera, nepažeistas. Minimi asmenys: Julius Abraitis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 41.}
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынской губ.
им. г-на Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
1 Vakar nuo tavęs toksai liūdnas žodis,
2 o šiandie jau nieko… Ir tylu šiandie,
3 ir liūdna, ir dar liūdniau, kaip buvo
4 vakar. Žiūriu in savo paniurusį juo-
5 dą šešėlį ir virpu, ir bėgu… Šiandie tylu,
6 tylu, šiandie nuo taves jokio garso,
7 o vakar toks rustus žodis… Ką gi!
8 Gal taip man ir reikia, gal taip man
9 ir reikia, kad žiūrėti in šešelį ir
10 akis, balant, merkti… Gal taip man
11 ir reikia, kad aš tiesčiau rankas
12 ir prašyčiau ir bučiau in šėšėlį panašus…
13' Ką gi! Tyla‑tylumėlė… Gal kai kada aš
14 per daug džiaugiuos ir dainuoju,
15 gal per daug myliu… Gal aš ir nėsu
16 vertas, kad bučiau lengvas ir kaip
17 žiedas… Ką gi! Ar išgirsi mano mal-
18 dą, ar išgirsi mano skundą, ar priim-
19 si mano aimaną?.. Šiandie tyla tylu-
20 tėlė, šiandie visa diena, kaip še-
21 šėlis… Ilgas, ilgas ilgastėlis, ilgas
22 tykus vakarėlis ir godelė ašarota…
23 Taip laukiau, taip laukiau nuo ta-
24 vęs linksmesnio žodžio… Tie liūdni,
25 tie rustūs žodžiai buvo ne Tavo,
26 buvo kažkieno kito, o Tavo žodį aš taip
27 senai begirdėjau… O aš taip myliu
28 sielos šneką, dūšios muziką…
29 Rytoj turbūt jau girdėsiu Tavo balsą…
30 O jei ir rytoj negirdėsiu – tai tai rytoj
31 diena bus pas mane dar tamsesnė…
32 Tegu tau bus lengva šį sutema. Aš
33 einu in savo šešėlius. Parymot. Toly-
34 bėn pasižiūrėti. Pasiklausyt
35 kaip žvyras girgžda ir skundžias…
36 Pasiklausyt, kaip šešėliai šlama…
37 Labo, labo vakarėlio…
38' Buč[i]uoju Bolyt[i]s
39 7/V – 17.
40 ˹Parašyk Juliaus [1] adresą.˺
13 Gal ] cor G pro vid k
30 rytoj ] vid ex err a rep tai
38 Buč[i]uoju Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
40 ˹*˺ ] 1r, phr add in sin mg, vert
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.
[1] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas. 1917 m. baigė studijas Maskvos universiteto Medicinos fakultete, metus dirbo kariuomenės gydytoju.