1924[iki]_2

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [iki 1924], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [iki 1924], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924]
Physical Description: BS laiškas VyS [Druts, / Labai ačiu už gromatą. Kad Gerbačauskas]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1924] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi BS ir JAH biografijos faktais (BS iki 1924 m. studijavo Miunchene. JAH iki 1924 m. dėstė lietuvių kalbą Lenkijoje, Jogailos universitete, galvojo apie dėstytojo pareigas Lietuvos universitete). Rašyta 27,8×22,0 cm smulkiai liniuoto, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Su vandenženkliu (apskritimas, įrašas jame M.-K.- / PAPIER). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r–v horizontalaus lenkimo vietoje, kairiajame ir dešiniajame kraštuose, įplyšimai. Kampai ir kraštai aplankstyti. Apglamžyta. 1r viršuje, kairiojo kampo link, susegimo sąvaržėle žymė (ruda dėmė, įspaudas). 1v ištepta (juosvos dėmės). 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {7} bibliotekininko ranka. 1v apačioje, dešiniojo krašto link, LNMMB antspaudas (LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka). Prie laiško voko nėra. Tema: BS rūpestis JAH grįžimo iš Lenkijos į Lietuvą reikalais, darbo JAH Lietuvoje paieškos per BS pažįstamus; BS nuomonė apie JAH kaip gabų, gerą, nors užsispyrusį ir karšto charakterio žmogų, kuriam suvaldyti reikia ypatingų pastangų. Būklė: vidutiniška. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–135 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Druts,
2 Labai ačiu už gromatą. Kad Gerbačauskas [1]
3 nesveikas – aš niekumet neabejojau. Bet kad jis
4' greit pabaigtų dukti – aš netikiu. Prof. Zdzie-
5 chowski [2] apie jį yra pasakęs: „jį reikėtų kur
6 uždaryti kokiai 10 metų ir nieko jam neduoti
7' dirbti, o paskui kai jis ką padarytų – dešimte-
8 riopai viską apmokėti“. Kiek jis yra padukęs,
9 tiek jis yra ir gabus. Jeigu jį Kaune paimti
10 į rankas ir mokėt užkinkyti – tai jis ir labai
11 didelį, pundų prikrautą vežimą, paveš!
12 Aš jam parašiau, kad jam pinigai bus
13 tikrai, ir kad jis rengtusi kelionei. O būtų
14 gerai, kad jus Kaune kur sumyslytumet
15 jam kokį darbą, kad jis galėtų pragyventi. Iš
16 lektoriavimo Universitete – nepragyvens. Žiū-
17 rėk ką. Pasikalbėk su Puida [3]. Aš manau, jis
18 savo „Gairių“ žurnale galėtų duoti atsako-
19 mingo darbo Gerbačauskui. Ten jisai galėtų
20' pyškyti ugningus straipsnius, Puidos
21 žurnalas pasidarytų gyvas – o Gerbačiauskas
22 būtų laisvas. Kiek Gerbačiauskas yra
23 ožys – tiek jis ir geras žmogus!
24' Šiuo reikalu žadėjo grįžę į Kauną rūpin-
25 tis Viktoras Biržiška [4]. Būt gerai, kad su
26 juo pasikalbėtum – kad darbas butų
27 suderintas. O Vokietuką [5] – bakstelsiu.
28' Baly[s]Sru[oga]
4 Zdzie[chowski] ] cor i pro e
7 padarytų ] cor p pro d
7 dešimte- ] cor d pro a
20 ugningus ] cor pri g pro n
24 grįžę[s] ] vid ex err om s
28 Baly[s]Sru[oga] ] signat, ill, rest
[1] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
[2] Marianas Zdziechowskis (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
[3] Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės(1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
[4] Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
[5] Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.