1917-05-17

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-17, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-17, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–145
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-17
Physical Description: BS laiškas VČ [Tai va jisai tasai svetys, tasai]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį] remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta dviejuose 14,0×11,0 cm drobės faktūros, plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus dvilapiuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Abiejų dvilapių viršaus kraštai, I 1r, II 2v dešinieji kraštai nelygūs, plėšta. Dvilapiai pieštuku numeruoti apačioje, dešiniajame kampe: I 1r – {1}, I 2r – {2}, II 1r – {3}, II 2r – {4}. Prie laiško yra 11,9×9,8 cm vokas. 1r viršuje, kairiajame krašte, buvęs užklijuotas pašto ženklas, uždėtas antspaudas, išplėšta. Uždėtas violetinis pašto antspaudas СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 26 5 17 /. 1v uždėti du juodi Iskorosčio pašto antspaudai: ИСКОРОСТЬ [ВОЛЫН.] / ◊◊◊ /. Pieštuku priešinga kryptimi numeruota {165}. Pieštuku vertikaliai – su turiniu nesusijęs prierašas. Vokas pilkšvai žalsvos spalvos, smulkių baltų taškelių rašto. Voko vidinė dalis tamsiai mėlyno ornamentinio rašto, atvarto viršuje, centre, – nedidelis žirgo galvos ir kaklo atvaizdas. Laiškas išimtas, atklijavus viršutinį voko atvartą. Tema: pavasario gamtos refleksija, nuotaikos Sočyje. Būklė: gera.1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–145. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 4 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tai va jisai tasai svetys, tasai
2 godotas – tasai gegužis.
3 Saulė ir saulė per diena, dainos
4 ir kvepmenos, ir vilnių pasakos –
5 didele didelė žemiška šventė.
6 O vakaras, vakaras! O naktis!
7 Saulė rytą keliasi kalnuose, bet
8 aš nematau, kaip ji keliasi, kai aš atsi-
9 keliu visuomet ji jau ties kalnais,
10 bet leidžias – tai visuomet į ma-
11 res, į gelmes. Ar nepridera saulei
12 iš kalnų kelties ir į gelmes kristi!
13 Nuo pusiaudienio slenka jau
14 per dangų mėnulis. Saulės pė-
15 dais, saulės taku.
16 Kai saulė leidžias – visas
17 dangus toks raudonas, raudonas,
18 debesėliai – žali ir balti, ir rau-
19 doni, ir mėlyni – ir vilnys
20 marėse tik tviska, tik dega.
21 Saulė nusileidžia, bet mėnulio
22 dar ilgai ilgai nežymu, – dangus
23 dar ilgai ilgai raudonuoja… ir dega
{1} [→]
24' ir vilnys dar ilgai ilgai tviska
25 ir šviečias – supsto paberto aukso
26 gausybes, ir debesys ilgai ilgai
27 glūdi dangūje ties gelmėmis ir
28 vaiskanas… Ar iškilmė dienos jau
29 baigta? Ar prasidėjo jau paslaptys?..
30 Pasižiūrėk in palmių, in ciprų sto-
31 vyla. Jau nebe vieni, jau du, jau dau-
32 giau, jau daug, daug… O bambuko
33 krūmuose – jau nebepraeisi, jau
34 nebepraslinksi – jau tai mūras, tai
35 sienos, tai rūmai. Ir liaurai
36 susipinę, susivizginę tūno, kaip
37 volas, ir laukia, kad pintų iš
38 jų vainiką, kad vainikuotų
39 žemišką galvą, kad keltų žemišką
40 puotą. Ir seniai ąžuolai – jau
41 nebe vieni, jau jų daug daug –
42 ir šakose, ir lapuose, ir apačioj,
43 ir aplink stuomenį‑liemenį – jau
44' jų daug, daug, tų paukščių sutemos, tų
45 gyvybės dvynių, tų šešėlių… Tiktai
46 viršūj giedru ir šviesu, tiktai
47 viršūj šešėliai tokie nedrąsus,
48 ir baugus, ir slankūs…
49 Ha! Tai jau dienos iškilmė baigta,
50 tai jau prasideda nakties malonė!
51 Marės tykios, tykios tokios… Dangus
52 degė ir perdegė, tik kur‑ne‑kur
53 dar užsilikusi kibirkštėlė kurenas,
54 tik kur‑ne‑kur dar užsilikęs spin-
55 dulėlis baigia gesti. Pabertas
56 auksas marėse nuskendo, nugrimzdo
57 gelmėsna, marių volai sustingo
58 besiusčioją, ir paviršius toks
59 ir liko dantytas ir putotas, ir švi-
60 no žvilgėjimu žvilgąs… Ir sunkus,
61 sunkus toksai… Stotum rodos ir
62 eitum dantytu švinu, ir nueitum
63 toli, toli, ten, kur baltos burės vargiai
64 vargiai beboluoja, ten kur
65 širmas debesėlis su bangomis
66 kuždas, nueitum rodos ir dar
67 toliau… O palei kranta žali
68 žiburėliai skraido, skraido, skrai-
69 do… Jų sparneliai tokie tylūs,
70 jų gyvybė tokia lengva…
{2} [→]
71 Iš debesio šešėlio, geležiniai‑mė-
72 lyno, išslinko juoda valtelė.
73 Tyliai, tai tyliai. Inslinko marių
74 mėnesienos takeliai… Ir rodos
75 kad ji mojuoja keturiais ugni-
76 niais sparnais, ir kad nuo spar-
77 nų žiburėliai mažyčiai tikšta
78 ir krinta in mares, in žiburių
79 klanus… Ir sudrebėjusiuose švi-
80 niniuose voluose žvaigždės
81 rodos, kaip klajunės – skrajuolės,
82 ir mėnesiena – kaip susirūpinusi,
83 susigodojusi skubi tirpito si-
84 dabro srovė… Valtelė dingo
85 vėlei šešėlyj… Ir vėlei volai
86 išdidūs ir ramus, ir vėlei
87 sparnuoti žiburėliai lengvūs ir
88 tylus pagal krantą skraido, skrai-
89 do, skraido… O ant kranto, už ak-
90 menėlių ir akmenų nupjautas
91 šienas žvilga mėnesienoj ir
92 svaigina jau ir taip girtą
93 dūšią…
94 Ha! Ar tai naktis, ar tai naktis!..
– – – – – – –
95 Ir sėdžiu aš ilgai ilgai tajam
96 sode ant marių kranto po tuo
97 senu ąžuolo šešėliu.
98 Rymau ir žiūriu tolybėn…
99 Nežinau, ar tai gerai dūšioj, ar
100' tai skauda, tik krūtinėj kažkas
101 juda – skuba – nerimsta… Ir aš
102 bijau savęs pasiklausti – kas tai,
103 ir aš bijau in save pasižiūrėti –
104' kas tai, supuos, vyniojuos, dengiuos,
105 spaudžiu krūtinę ir slepiuos
106 šešėlyj…
107 – Tylėk, tylėk! Jei gyvas esi ir
108 myli gyvenimą, ir nori gyventi ir
109 kad aš gyvenčiau – tylėk, tylėk!
110 – Matai kokia pasaka, matai
111 kokie burtai – ir ko tu nori iš ma-
112 nęs, ir ko tu drebi ir nerimsti!..
113 – Šalta tau? Gerai, gerai, o, šitaip.
114 Aš susupsiu tave, aš suviniosiu,
115 aš suspausiu tave, tik tu tylėk,
116 tik tu tylėk susimildamas!..
117 Ir krūtinėje kažkas gyvas
118 dreba, dreba, skundžias ir verkia
{3} [→]
119 Griaužias, nerimsta ir skristi
120 nori… Viniojuos, gužiuos ir slepiuo-
121 siu šešėlyj…
122 – Tylėk susimildamas!..
– – – – – – –
123' Ar daug valandų jau praslinko,
124 praskubėjo?..
125 Ar aš žinau.
126' Žinau kad jos ilgos ilgos buvo,
127' kai dienos, kaip metai, kaip amžiai,
128 o gal ir dar ilgesnės…
129 Žinau tiktai – juo ilgesnės valan-
130 dos, – juo ilgesnė kelionė – juo ar-
131 čiau žmogus tenueisi…
132 Ir žinau, kad su kiekvienu
133 žengtu žengsniu netik tolimoji
134' melinsparnė žinyčia vienu
135 žengsniai tolėja, bet patsai
136 kelias po kojų juda ir supas…
137 Ar tai man kelties jau?
138 Ar tai jau man eiti?
139 Jei gludėsiu, tai bent niekas
140 mano gyvybės negirdės, mano alsa-
141 vimas toks tylus, o žengsniai mano
142 tokie nelygūs – – – –
143 Kai aš gludžiu ir tyliu ir nesi-
144 juokiu – mano šešėlis ir gi tylia,
145 ir mudu du tuomet vienkart alsuojam…
146 Kai aš pasikeliu ir einu – girgžda
147 akmenys, šnera žvyra po kojų,
148 tylėjimos ir tyluma skamba ir
149 juokias ir rodos iš medžių šakų
150 ir lapų kįla juodi šešėliai
151 ir skrenda ir sukas mano kėlyj…
152' Glaudžiuos prie savo šešėlio…
153 Tylėkim, tylėkim, mano vienin-
154' tės sąkeleivi ir pakeleivi – juk tu
155 neišduosi manęs… –
– – – – – – – – – –
156 Ar man begalima tikėti?..
157 Ar aš begaliu eidamas – virpėda-
158 mas su savo širdžia šnekėti:
159 – Taip, taip, taip! Taip turi būti!
160 Šiandie vėlei eisiu į paštą.
161 Ar sakyti: Taip, taip, taip turi būti!..
162 O, ką jei aš gausiu, jei gausiu – tai
163 ką aš padarysiu. Ar aš žinau.
164 Turbūt eisiu ir šoksiu vilnysna,
165 ir juoksiuos, kiek tik galėsiu…
– – – – – – – – – –
{4} [→]
166 O jei negausiu, o jei negausiu?..
167 Tegu Dievas ant manęs nesi-
168 rūstina, bet aš nieko nežinau,
169 ir aš niekuo nekaltas… –
– – – – – –
170 Ar taip Sesute, ar taip geroji
171 mano – juk aš sulauksiu tave
172 kada, juk aš sulauksiu, juk
173 aš sulauksiu.
174' Ir eidamas į paštą visuomet
175 sakysiu:
176 Taip, taip, taip turi būti ir galas!
– – – – –
177' Būk gera Sesute.
178 Ir tegu tavo sapnai bus
179 skaidrūs, kaip menesiena,
180 ir žengsniai lengvus, ir dumos
181' lengvos ir tegu kasvakaras
182 Saulė tave spinduliais
183 bučiuoja.
184 Bučiuoju tave visa –
185' Tav[o]Bal[yti]s
186 17/V 17
Вал. Чурлянис
Волынская губ.
ст. Искoрость
Им. Дуга
Г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{165}
24 tviska ] cor t pro s
44 paukščių ] cor pau pro šeš
100 skauda ] s l ins k
104 viniojuos ] cor v pro s
123 valandų ] cor pro dienų
126 kad ] cor k pro j
127 kai[p] ] vid ex err om p
134 vienu ] cor v pro t
152 Glaudžiuos ] cor Gl pro Ty
154 juk tu ] a c juktu, dist
174 Ir eidamas ] p Ir ras e
177 gera ] cor fl -a pro -as
181 lengvos ] cor e pro i
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija] / Iskorostis / P[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.