1917-05-13_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-13], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-13], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–196
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-13]
Physical Description: BS laiškas VČ [Šiandie ir gi atsikėliau]. Datuojant [1917-05-13] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta viename 27,9×22,0 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio sulenkto popieriaus lape skiltimis (1r (a),1v (a–b), 1r (b)) pieštuku. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r (a) dešinysis kraštas nelygus, plėšta. 1r–v yra pilkų ir rudų dėmelių. Prie laiško yra 9,8×11,9 cm pilkšvai žalsvos spalvos, smulkių baltų taškelių rašto vokas. Adresuota: [В]оронеж / Халютинская, 15 / Вал. Чурлянис // Exp Кавказ, Сочи / Верещагинская сторона / Свѣтлячек, Б. Срого [~ rus =[V]oronežas / Chaliutinskaja,15 / Val[erija] Čiurlionytė // Kaukazas, Sočis / Vereščiagino kraštas / Svetliačiok, B[alys] Sruoga]. 1r viršuje, kairiajame kampe, spėtina, buvęs užklijuotas pašto ženklas, išplėštas, pažeista vieta, plyšys. Uždėtas pašto antspaudas [СО]ЧИ [1E ГОР. ЧЕРНОМ.] / ◊◊◊ / 1v – juodas pašto antspaudas [ВО]РОН[ЕЖЪ] / 13 5 17 /. Pieštuku numeruota {161}. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko kraštą. Voko vidinė dalis tamsiai mėlyno ornamentinio rašto. Temos: BS sveikata ir nuotaika Sočyje, svajonė sustiprėjus lipti į kalnus, Sočio gamtos, gyvenamosios vietos ir sutiktų žmonių apibūdinimai. Minimi asmenys: Viačeslavas Ivanovas. Būklė: vidutiniška, blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–196. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Šiandie ir gi atsikėliau
2 anksti, anksti ir atlankiau
3 jūrą mano.
4 Rytoj kelsiaus dar anksčiau
5 kad matyti, kaip saulė
6 teka ir jai dainuoti.
7 Einu gulti irgi anksti –
8 tik temstant, tik saulei
9 nusėdus, tik vakaružiui
10 sublizgus. Rytoj eisiu
11 ankstu rytą in mares
12 šaltu vandeniu trinties.
13 Maudyties dar bijau –
14 matai noriu pasitaisyti,
15 tai iškarto prisipra-
16 tinsiu nors trinties.
17 Jaučiuos gana silpnas,
18 bet upas geras, noris
19 dainuoti, o jei taip –
20 tai turbūt greit susti-
21 prėsiu. O sustiprėjęs
22 eisiu in kalnus. Eisiu
23 kur nors, kur piemenys
24 ožkas gano. Ganysiu
25 bandą ir bus pasaulis
26 mano. Paukštukai
27 atskrenda in mano
28 kambarį. Pavaikštinėja.
29 Trupinukų nuo aslos
30 parenka, aš jiems tyčia
31 paberiu. Geri jie. Aš my-
32 liu juos.
33 Bet turbūt aš greit
34 bėgsiu iš Soči. Kad čia
35 labai labai ramu. Kalnai
36 čia ne snieguiti. Aš
37 svajojau rasti snieguitus.
38 Aš svajojau rasti
39 aulą kur, gyventi, pagal
40 Tereką [1] rėkti.
41 O Soči – perdaug iškil-
42 minga – gausinga.
43 Čia kalnai visi žalius –
44 miškuoti, čia papar-
45 čiai sulyg manęs didumu,
46' čia ir kareiviai vietoj
47 raudonų skarmalų rau-
48 donas radastas nešioja.
49 O aš gi – baltus žirniukus.
50 Žirniukai – labai labai
51 kvepia. Ir žiedų kekės
52' kad didelės! Eini
53' per gatve, patrauki
54 ora visa krūtine,
55 taip ir jaučias gėlių
56 kvapas, taip ir liejas
57 srove kvepmenas
58 ir visas oras toks
59 kvapus ir sultingas.
60 Toli, toli, sako būk koks
61 šimtas varstų matos
62 kalnai ir sniegas. Sako
63 ten piemenys ir ožkas
64 gano, ir arai gyvena,
65 ir žalčiai savo lizdus
66 suka. – Hm!
67 Kaip tu manai?
68 Dienos čia ilgos, ir nak-
69 tys tamsios, o aš noriu
70 pažiurėti, ar aras
71 savo augštybėj dide-
72 lis ponas, ar jis augštai
73 paskrenda, ir žalčiai –
74 ar jie labai išmintingi,
75 ir stirnos – ar jos
76 labai lengvos – –
77 Hm! Tai aš noriu
78 in kalnus!
79 Aš manau greit
80 sustiprėsiu. Už 2
81 savaičiu jau turbūt
82 vaiksčiosiu kalnais.
83 Nežinau nei kuri
84 diena, nei kuris metas.
85 Čia laiku niekas
86 nesiindomauja ir
87 dienų niekas neskaito.
88 Vakar vakare sutikau
89 gatvėj Ivanovą [2]. Pasiro-
90' rodo mes visai kaimynystėj
91 gyvenam – 2 minutės
92 kelio. Gal ir pietūs kartu
93 valgysime. Pasitroškome.
94' Praše pas jį lankyties.
95 Labai geras žmogus, tik
96 koks jis pasenęs rodos.
97 Rodos kokių 70 metų
98 senukas. Susipažinau
99 su kaimynu – lenku – jis
100 man žadėjo labai gerai
101' ir pigiai intaisyti
102 pietus valgyti.
103 Indomus sutverimas mano
104 geradėjas, kur man kambarį
105 prirodė. Vakar saulei leidžian-
106 ties stoviu ant marių kranto
107 ir mėtau akmenis. Gi jis atbėga
108 uždusęs – gi esą toks laikas
109 kad aš turiu esą kambaryj
110 sėdėt, nes esą del mano svei-
111 katos taip reikia. Hm, sakau,
112 kad tu toks geras – paklau-
113 sysiu – nuėjau namo ir
114 atsiguliau –
115 Juokingas dabar mano
116 gyvenimas!
117 Tai matai. O nuo tavęs
118 Aš dar nieko neturiu.
119 Ar parašysi tu man?
120 Aš labai labai laukiu.
121 Tebūna lengva –
122' Buč[i]u[oju] – Bolyt[is].
[В]оронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис
__________
Exp Кавказ, Сочи
Верещагинская сторона
Свѣтлячeк, Б. Срого
{161}
46 čia ] corč pro ir
52 Eini ] cor sec i pro u
53 patrauki ] cor t pro k
90 Pasirodo ] vid ex err rep ro
90 mes ] cor m pro ill
94 pas ] cor p pro l
94 jį ] cor j pro l
101 intaisyti ] cor sec i pro s
122 Buč[i]u[oju] – Bolyt[is]. ] signat, ill, rest
[1] Terekas – šiaurės Kaukazo upė.
[2] Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų rašytojas. Vienas žymiausių rusų simbolistų. Tuo metu jam buvo 51 metai.