1917-05-07 ir 08

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07 ir 08, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-07 ir 08, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–138
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-07 ir 08
Physical Description: BS laiškas VČ [Tai ko gi aš dabar laukiu?]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 27,9×22,0 formato plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio sulenkto popieriaus lape skiltimis (1r (a),1v (a–b), 1r (b)) pieštuku. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1v (b) dešinysis kraštas nelygus, plėšta. 1r (a) apačioje įplyšimas lenkiant. Kampai aplankstyti. Prie laiško yra 9,8×11,9 cm formato pilkšvai žalsvos spalvos, smulkių baltų taškelių rašto, dėmėtas vokas. 1r uždėtas violetinis pašto antspaudas [СО]ЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / ◊ ◊ 17 1v – juodas pašto antspaudas [ВОРОНЕЖЬ / ГУБ.] / 15 5 17 /. Pieštuku numeruota {160}. Voko vidinė dalis tamsiai mėlyno ornamentinio rašto, atvarto centre – žirgo galvos ir kaklo atvaizdas. Laiškas išimtas, atklijavus atvartą. Temos: BS fizinė ir dvasinė savijauta Sočyje. Būklė: vidutiniška, blunka.1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–138. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tai ko gi aš dabar laukiu?
2 Ko gi aš rymau ir žiūriu
3 in tą tolumą – – – Ar ne
4 juokinga?
5 Ir ko gi aš laukiu?
6 O laukiu, kas minutė, kas
7 mirksnį žvelgiu pro langą, į
8 tolumą – – – O laukiu kažko,
9 kažko, širdis alpsta, ilgis – –
10 Aš nežinau, kodel taip –
11 Tik man ilgu, kažkaip
12 be galo ilgu, ilgu, – –
13 Aš nemoku Tau Sesute,
14 pasakyti, pasiskusti, bet
15 jei tu pamatytum mano
16 akis ir mano veidą, užtek-
17 tų tau ir mažo mirksnio,
18 kad pajusti, kokia liepsna
19 krūtinėj mano – –
20 Šiandie man ir fiziškai
21 krūtinė skauda – kažkaip
22 visa dieną nepaprastai
23 liūdna man buvo. Buvau
24 ant kalno ir rėkiau
25 kiek tik galėjau, kol
26 pradėjo krūtinė skaudėti – –
27 Ir dabar vėlei nežinau,
28 kur besidėti – –
29 Kažkodel buvau jau
30 tikras, kad vakar nuo
31 tavęs jau gausiu laišką –
32 ir „nieko“ – Šiandie
33 šventė, šiandie aš ir klausti
34' bijau, jei dar kartą
35 gausiu tą „nieko nėra“,
36 tai iš tikro, kaip aš
37 begyvensiu – – –
38 Mano kambariūkštis toks
39 mažiūtis, bet jame rodos
40 tiek daug vietos, man baisu
41 erdvumo, ot, kad jisai būtų
42 toksai, kad vienas alsavimas –
43 ir visas oras, ir alsuot
44 daugiau nebereikėtų, kad jis
45 būtų toks siauras ir ankštas,
46 kad jame prasidėtų
47 kitas gyvenimas, kad
48 jis butų – – – kaip karstas – – –
49' Toluma – Tolybė – –
50 Žiūriu į tolumą – –
51 Nebegrįš akysna tie
52 spinduliai, kur pasken-
53 do tolybėj, ir ta ugnis
54 nebegrįš krūtinėn, kuria
55' aš ilgas valandas alsuoju,
56 ir drebu visas, kaip rudas
57 rudens lapas – –
58 Gal tai ir neprotinga,
59' Sesute, kad aš tik apie
60 tekalbu, vien tik skųsties
61 temoku – – Bet ką aš
62 padarysiu, ką gi aš padarysiu! – –
63 Ir kas dieną daros
64 skaudžiau ir skaudžiau – –
65 Jei ir toliau taip bus –
66 tai ir kambaryj nakčia
67 rėkti pradėsiu – –
68 Dabar dar tik kalnuos
69 terėkiu – –
70 Sesute, Sesute, nejaugi
71 tu nejunti, kaip aš pasi-
72 ilgau tavęs! –
73 Jau Dievui dėkui prasi-
74 deda nakčia nemigos,
75 gal ir daugiau bus – – –
76 Retkarčiais sužiba
77 mintis, kad aš gyventi pra-
78 dėsiu, bet dažniausia – tai
79 slegia viena vienin-
80 tėlė godonė – kad aš nuo-
81 latos sistematingai mirštu – –
82 Mintys kokios kvailos
83 visą laiką – – Kad visą
84 laiką tik ir tetyliu – pat
85 savaime ateina mintys –
86 Dievas Tėvas jas žino – –
87 O galvoti – nėra tiek valios,
88 nėra tiek jėgų, kad
89 valią intempti – –
90 Šiandie saulė buvo
91 tiktai iš ryto, o dabar
92 tamsu ir nyku, ir bū-
93 čiau labai laimingas,
94 jei padukti galėčiau –
95 Garbinu vakarą, garbi-
96 nu tamsą – tegu mano
97' gyvenimas bus
98 vakaras ir tamsa – –
_______________________
99 7/V – 17
100 Šiandie lietus lija. Rytą
101 buvo truputi giedru – buvau pas
102 mares, rėkiau. Dabar sėdžiu
103 namie. Galva skauda, ir krūtinė
104 skauda ir verkti taip noris –
105 Ar eit man šiandie in paštą?
106 Ne turbūt neisiu. Nueisiu
107 rytoj, ir rytoj aš turiu būti-
108' nai gauti, aš turiu gauti nuo
109 tavęs laišką, nes aš kitaip
110 gyventi negaliu –
111 Gulsiu ir gulėsiu iki
112' rytojui – – – –
__________________
113 Tegu taip būna.
114 O tu ar atsiminsi mane
115 kada? –
116' Bolyt[is]
117 8/V – 17
гор. Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис
__________
от Б. Срого
Кавказ, Сочи
Верещагинская сторон[a]
Свѣтлячeк [*]
{160}
34 jei ] cor j pro o
49 Toluma ] p cor interppro,
55 valandas ] cor pro ill
59 apie ] p vid ex err om [tai]
97 gyvenimas ] cor g pro b
108[būti]nai ] cor sec i pro u
112 rytojui – ] p ras phr ką aš daugiau darysiu
116 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė // nuo B[alio] Sruogos / Kaukazas, Sočis / Vereščiaginas / Svetliačiok.