1917-05-06_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-06, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-06, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-06
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiu „[Žemėje dainos]“. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi 1917-05-05 laiško voku, turiniu. Rašyta 21,9× 27,9 cm formato plono, peršviečiamo drobės faktūros, gelstelėjusio sulenkto popieriaus lape skiltimis (1r (a), 1v (a–b), 1r (b)) pieštuku, parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r (a) dvi susegimo sąvaržėlėmis žymės. Kampai aplankstyti. 1v (b) dešinysis kraštas nelygus, plėšta, yra įplyšimų. 1r (a) pieštuku numeruota {91}, trinta. 1r (b) pieštuku numeruota {72}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS išgyvenimai, įspūdžiai, refleksijos Sočyje. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 3 l. Skelbiama: iš autografo.
1 Žemėje dainos,
2 Dangūj gimimas –
3 Aidijos skardžios neriasi, painos,
4 Garbina kvieslio žemėn žengimą…
– – – – –
5 Viską verpetan, viską godelėn
6 Ir iškilimą, ir nupuolimą,
7 Vakaro laužo nykų gesimą,
8' Atgarsį skurdų klonio dainelės.
– – – – – – –
9 Visi pažinę tyrų gausybę
10 Klaupkitės broliai –
11 Nudien sukįlo aidijos‑hymnai –
12 [ maldos vienybėj
13' Iriamės toli
14 In begalybę, melsvą platybę –
15 Melskimės broliai! –
– – – – – –
16 Kvieslys atėjo
17 In buitį mūsų
18 Žvakes uždegstė, laužus sukurė,
19 Patepė pirmonį – –
– – – – – –
20 Iškilmė mūsų –
21 Atilsis mūsų –
22 Mūsų skridimas:
23 Pindami sparnus
24 Skristi padangėn –
25 Siūluosna godas
26 Mes tevyjojam – –
– – – – –
27 Tai, broliai, aš pabučia-
28 vau maną žemę, aš atsi-
29 klaupiau, kryžium atsi-
30 guliau, mano ir kūnas
31 ir dūšia žaizdose –
32 Ar jūs lauksit,
33 Ar lūkėsit
34 Kol altoriai vėl perdegs! – [1]
– – – –
35 Aš jau ilgai ilgai tylė-
36 jau. Kaip tojį uola, kur
37 guli marių pakrantyj, kurią
38 vilnys ir graižo, ir bučiuoja,
39 kuri tylėma sutinka ir saulės
40 kilimą ir nusileidimą, ant
41 kurios ir aš kas vakarą
42' rymau. Aš visą laiką
43 tik ir tyliu. Kartais pas mares,
44 kartais ant kalno noriu
45 dainuoti, norisi rėkti, kaž-
46 kaip mano balsas nedera
47 su tają pasaulio iškilme
48 ir ašei tyliu.
49 Juokinga daros kartais –
50' koks ašei žmogus, kad tik
51 tylėti tegaliu! Turbūt mano
52 gyvenimas labai juo-
53 kingas!
54 Bet turbūt gerai taip
55 ilgai ilgai patylėti. Man keista,
56 kad žmonės šneka, kad jie
57 nemoka tylėti ir man taip
58 neindomu, ką jie šneka
59 ir ką jie pasakyti galė-
60 tų! Aš ir dienų nebeatro-
61 kuoju. Skaičių žinau – Tau
62 kasdieną rašau, tai skaičių
63 padedu ir rytą žinau, kad
64 jau vieną dieną daugiau,
65 Bet kokią šiandie dieną,
66 Pirmadienis ar pektadienis –
67 visai nežinau –
68 Ir nesvarbu turbūt.
69 Žinai, sesut, šiandie
70 fiziškai aš vistik geriau
71 jaučiuos. Galvoj beveik
72 jau aišku, beveik jau neskau-
73 da ir sienos jau rodos
74 stovi vietoj, nebesisupa –
75 Tai matai bus gerai.
76 Aš ir ant kalno savo
77 nebelaipiosi. Patylėsiu pas
78 mares kokias 2–3 sąvaites,
79 o paskui – ką paskui!
80 Vienu žodžiu bus gerai – –
81 O mane į dieną kelis kartus
82 lanko vienintėlis svečias –
83 nors ir vagis, ale vistik labai
84' geras – tai mažučukas
85 geltonmargis paukštužėlis.
86 Aš sėdžiu kambariukštyj
87 valgau, jis atskrenda, aplink
88 mano kojas trupinėlių
89 parankioja ir vėl išskrenda.
90 Kartą aš sėdžiu ant balkono.
91 Jis inskrido kambarin ir
92 kažkur ilgai ilgai čiužėjo.
93 Paskui atskrido pas mane,
94 nusileido pagal ranką,
95 žiūri in mane, kraipo galvą
96 ir čirškia – Na, manau,
97 brolau, jau zgubą kokią pa-
98 dirbai. Ineinu kambarin –
99 tai mat iclius visą sviestą
100 iškabino. Palauk, manau,
101 aš tau kitą syk duoną
102 sviestu patepsiu –
103 O Zaratustrą [2] aš skaitau.
104 Jis liepia tylėti, žiūrėti
105 tolumon ir medžių šnekos
106 klausyties. Bet juk aš
107 teip ir darau –
108 aš ir jaučiuos visai kaip
109 Zaratustra. Aš ir su mano
110 prieteliu paukštuku pasi-
111 šneku – Aš ir po kalnus
112 vaikštau ir in mares žiūri.
113 Ir Zaratustrą aš labai myliu.
114 Tai matai, sesute. Ir visas
115 mano toksai gyvenimas.
116 Ar aš tau rašiau jau, kad
117 čia lakštingalių, tai kaip
118 šunų. Kad pradeda rėkt –
119 tai kas balsiau, kas kurį
120 užrėks. Juokingi sutverimai!
121 Maudyties kolkas dar nesimau-
122 dau. Kolkas kambaryj
123 marių vandeniu trinuosiu,
124 paskui, greit, pradėsiu
125 eit in mares trinties, o paskui
126 jau ir maudysiuos –
127 Tik mares labai gilios
128 ir labai surios. Visai
129 kitokios, negu gintarinės.*
– – – – –
130 Kur tu nupirkai man
131 saldainių, tai aš jų dar
132 tebeturiu, dar tebevalgau.
133 Labai skanus, bet dar ilgam
134 užteks.
135 Bučiuoju Tave visą, Sesute,
136 o kai mane atsiminsi, atsi-
137 mink žalią žvainą pievą
138 ir daina –
139 Daug Saulės Tau.
140' TavoBolyt[i]s
141 6/V – 17 **
[→] {72}
7 nykų ] sign atr sub l
8 skurdų ] cor u pro vid a, sign atr sub l
13 Iriamės ] cor ia pro vid o
19 pirmonį ] -monį sign atr sub l
24 padangėn – ] p interp atr
39 tylė[da]ma ] vid ex err om da
42 laiką ] cor fl -ą pro -as
50 žmogus ] cor ž pro š
66 pe[n]ktadienis ] vid ex err om pri n
77 nebelaipiosi[u] ] vid ex err om u
84 geras – ] p cor interp pro ,
84 mažuč[i]ukas ] vid ex err om i
112 žiūri[u] ] vid ex err om u
140 TavoBolyt[i]s ] signat, ill, rest
* ] text graph
** ] text atr, p text cor cf {72} pro {91} al m graph, circ, vert
[1] Vienas pirmųjų eilėraščio „[Žemėje dainos]“ variantas.
Publikuota: eilėraščio „[Žemėje dainos]“ galutinis variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 244–245.
Eilėraščio ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1, p. 792.
[2] Vokiečių filosofo ir rašytojo Friedricho Nietzsche’s veikalas Štai taip Zaratustra kalbėjo (1883–1885).