1921-01-21

Main Title: Atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, [1921-01-21], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentara, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, [1921-01-21], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1921-01-21]
Physical Description: BS atvirlaiškis VyS [Druts, / Gavau „Žinyną“ ir „Knygą“ –]. Be datos ir vietos. Datuojant [1921-01-21] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi pašto antspaudu, VyS adresu. Rašyta 8,9×14,1 cm formato, standaus popieriaus, šviesiai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r dešinėje – adresas, 1v ir 1r kairėje – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, spėtina, buvęs uždėtas juodas Miuncheno pašto antspaudas, pažeistas, užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti, kartu – ir pašto antspaudo duomenys. Pažeistoje vietoje – violetinis LNMMB antspaudas: LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka. 1r juodas pašto antspaudas KAUNAS / 2[1] [1.] 21] /. 1v viršuje, kairiajame kampe, susegimo sąvaržėle žymė (tamsiai rudos dėmės ir įspaudas). 1v apačioje nuplyšusi kairiojo kampo dalis. 1v viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku LNMMB bibliotekos darbuotojo ranka numeruota {2}. Tema: BS prašo VyS materialiai padėti JAH – rasti 60 dolerių, kad pastarasis galėtų iš Krokuvos sugrįžti dirbti į Lietuvą. Būklė: gera. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–135 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Litauen
Kap. V. Steponaičiui
Karo Mokslo Skyrius
Kaunas
Laisvės Aleja 12
1 Druts,
2 Gavau „Žinyną“ ir „Knygą“ –
3 Herbačiauskis [1] šokinės. Jų dar
4 neišsiunčiau – išsiūsiu rytoj,
5 nes vokiečiams turiu muitą
6 mokėti. Jį užprašiau, kad jis
7 parašyti lenkų istorijos žur-
8 nalų apžvalgą. Aš gi del vokie-
9 čių padaryti negaliu, nes aš
10 jų neseku, o naujai juose
11 knystis – man gyvybės neuž-
12' teks. Herbačiauskis verkdamas
13 rašo, kad norėtų grįžti į Lie-
14 tuvą, tiktai tam tikslui jis
15 turi gaut pasiskolinti 60 dolerių,
16 nes kitaip jis negali savo
17 reikalų likviduoti (jis algos
18 gauna 2 1/3 dol.) Apie tai para-
19 šiau Vireliūnui [2]. Bet ką tai
20 gelbės – nežinau. Gal galėtum
21 kur kokią knopkę paspausti? [3]
22' Herbačevskį reikia gel-
23 bėti, nes jis Krokuvoj jau
24 baigia padukti. Taip
25 jis ir rašo, kad to vargo, kurį
26 jis dabar kenčia, ilgai
27 kęsti jau nebegalės.
28 Reikia kas nors butinai
29 daryti. Gauk kur nors
30 jam 60 dolerių paskolinti.
31 Kloniokis Vaclovui [4].
32 BSruoga
7 parašyt[ų] ] vid ex err i pro ų
12 teks ] cor s pro o
22 Herbačevskį ] cor sec e pro i
32 BSruoga ] signat
[1] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. dėstė lietuvių kalbą Jogailos universitete Lenkijoje. 1924–1933 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
[2] Antanas Vireliūnas (1887–1925), kalbininkas, pedagogas, geografas. 1919–1923 m. dirbo Švietimo ministerijoje.
[3] Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, bibliografas. 1921 m. jis dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1910 m. Nuo 1921 m. redagavo karybos ir istorijos žurnalą Mūsų žinynas, kurį, spėtina, BS mini atvirlaiškio pradžioje.
[4] Vaclovas Biržiška (1884–1956), kultūros istorikas, teisininkas. Jis 1920–1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje (pulkininkas leitenantas), iki 1925 m. Aukštųjų karininkų kursų ir karo mokyklos dėstytojas, kartu dar ir Valstybinio centrinio knygyno vedėjo Eduardo Volterio padėjėjas, Valstybinės archeologijos komisijos narys, nuo 1921 m. – Mokytojų profesinės sąjungos suaugusių gimnazijos organizatorius ir pirmasis direktorius. Organizavo Vinco Kudirkos liaudies universitetą ir iki 1926 m. jam vadovavo.