1917-05-06_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-06, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-06, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–191
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-06
Physical Description: BS laiškas VČ [Einu į paštą ir dreba]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi 1917-05-05 rašytu laišku, prie kurio yra vokas su Sočio pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 28,0×22,0 cm formato plono, drobės faktūros, gelstelėjusio sulenkto popieriaus lape skiltimis (1r (a), 1v (a–b), 1r (b)) pieštuku. Kelis kartus lenkta. Lenkimo vietose įtrūkiai. 1r (a) dešinysis kraštas nelygus, plėšta. 1r–v apglamžyta, aplankstyta. 1r (b) pieštuku priešinga laiško tekstui kryptimi numeruota {124}. Prie laiško nėra voko. Temos: BS išgyvenimai Sočyje – VČ laiško laukimas, artimo žmogaus ilgesys, vienatvė. Būklė: vidutiniška, blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–191. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Einu į paštą ir dreba
2 širdis – – – Ar ir šian-
3 die nieko nebus, ar nebus? –
4 Ar neatlankys manęs
5 Sesulė, ar nepratars
6 žodelio į mano dūšią?..
7 Einu ir dreba širdis – – –
8 Jei žinotau, kad nėra,
9 neitau geriau, nesiklaustau,
10 neprašytau – manytus
11 tuomet, kad yra dovana,
12 bet ji tokia augšta, kad
13 reikia pasiilgėti, paken-
14 tėti, paliūdėti, padegėti,
15 ir tik degusia širdžia
16 priimti ją – – – Einu,
17 ir dreba širdis ir noris
18 atsako negauti – – –
19 Sesute, ar ilgai, ar ilgai
20' dar į mano dūšią
21 žodį brolišką netarsi – –
22 Nejaugi nejunti, kad
23 pasiilgau, kad laukiu,
24 kad ilgiuos, kad dieną
25 ir naktį tave tegodoju –
26 nejaugi nejunti – –
27 Aš ir sapnus del tavęs
28 tesapnuoju, ir godas
29 del tavęs teaudžiu,
30 ir vainikus del tavęs tepinu,
31 o tu manęs brolišku
32 žodžiu atlankyti nenori – – –
33 Esu taip toli nuo žmonių,
34 nuo gyvųjų, aš ir šnekėt
35 turbūt nebemokėtau,
36 Ir niekas manęs neatlan-
37 kys, bet jei tu Sesule
38 manęs atlankyti nenori,
39 tai ką aš bedarysiu – –
40 Aš pasiilgau tavęs,
41 aš labai, labai Tavęs
42 pasiilgau – – – Ir kai
43 aš ilgas ilgas valandas
44 rymau ir žiūriu tolin –
45 mano akis dega ir žiba,
46 ir krūtinę kažkas slegia,
47 slegia, slegia – –
48 Ir kai aš prie marių
49 rymau ir žiūriu
50 mėlynybėn, krūtinė
51 taip ir tirpsta, taip
52 ir juruoja, taip ir liejas
53 banga už bangos – –
54 Sesule, Sesutėle!
55 Ar tu atlankysi mane?
56 Ar tu ateisi in mane,
57 in maną amžinastį,
58 in maną vienumą?
59 Juk taip ilgai aš tylėjau,
60 in dūšią taip ilgai niekas
61 nebylojo ir dabar aš
62 laukiu, ir dabar lūkėsyj
63 mirštu – – –
64 Ne! Ilgai dabar nebeisiu –
65 paštan – tegu, tegu sau.
66 Aš visai, aš visai nenoriu
67 to neprotingo –
68 nieko nėra – – –
69 Kokia šiandie diena?
70 Kažkodel man rodos,
71 kad tai turi būti šešta-
72 dienis – – Gegužis ir šešta-
73 dienis – ar ne juokinga – –
74 Только Смерть – наш день
75 субботнiй – – [1]
76 Juokis Sesut, juokis –
77 ašaros kartesnės bus! –
78 Только Смерть – наш день
79 субботнiй,
80 Блѣдность искры – весь
81 наш свѣт! [2]
– – –
82 Saulė nusileido.
83 Eisiu ir ašei – – Eisiu.
84 Juk mano gyvenimas
85 visas buvo nesąmojingas –
86 Mano turbūt ir lemtis,
87 kad tik skursti
88 ir ilgėties, ir žemėn
89 žiūrėti – –
90 Žiūrėti žemėn –
– – – –
91 6/V – 17
92 Aš rodos tau vakar
93 išsiunčiau laišką
94 be markės – – Tai
95 atsiprašau labai –
96 Tai aš netyčia užmiršau
97 prilipyti –
___________
20 dūšią ] p ras man tu
97 prilipyti – ] sub l, p text scr cf {124} al m graph, circ, vert
[1] ~ rus =Mūsų Atilsis – mirtis!
Jurgis Baltrušaitis, „Nocturne“, in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. [Kalnų takas], vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 149–150.
[2] ~ rus =Vien tik žiežirbos mums šviečia, / Mūsų Atilsis – mirtis! (JB, „Nocturne“, in: Ibid.).