1917-05-05

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-05, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-05, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–132
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-15
Physical Description: BS laiškas VČ [Ar girdi kaip kertu? Ar junti, kaip žiūriu,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 27,9×21,9 cm formato plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio sulenkto popieriaus lape skiltimis (1r (a), 1v (a–b), 1r (b)) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1v (b) dešinysis kraštas nelygus, plėšta. 1r (a) apačioje gelsva dėmė. 1v (b), 1r (b) viršuje – pirštų atspaudai. Prie laiško yra 9,7×11,9 cm formato šviesiai rudos spalvos, smulkių žalsvos spalvos langelių rašto vokas. 1r viršuje, dešiniojo krašto link, uždėtas violetinis pašto antspaudas / СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 11 5 17 /. 1r kairiajame krašte buvęs užklijuotas pašto ženklas, išplėštas, pažeista. 1v – juodas, spėtina, Voronežo pašto antspaudas, neatsispaudęs įrašas. Pieštuku numeruota {121}, stulpeliu rašyta: {334} ir {390}. Laiškas išimtas, atklijavus viršutinį voko atvartą. Voko vidinės dalies popierius iš mėlynos spalvos ornamentų rašto, atvarto vidinėje pusėje – žirgo (galvos ir kaklo) atvaizdas. Temos: VČ ilgesys, jos laiškų laukimas, mylimosios vizija sapne, nuo kalnų atsiveriantys reginiai, nuotykiai kalnuose (perkaitimas saulėje, nuovargis, suplėšyta pelerina), Friedricho Nietzsche’s skaitymas, tolesnių kelionių planai. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–132. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ar girdi kaip kertu? Ar junti, kaip žiūriu,
2 Kaip tave akimis aš buriu?
– – – –
3 Tai jau daugel laiko praslinko,
4 o nuo Tavęs, Sesute, dar nieko – – !
5 Kada aš sulauksiu.
6 O šianakt aš tave sapna-
7 vau. Baltą. Maudemės marėsė.
8 Ir vilnys abudu bučiavo.
9 Turbūt šiandie nuo tavęs
10 laiškas bus –
11 Vakar dieną valkiojaus ir
12 netyčia užsirioglinau ant
13 augšto kalno. Ir iš ten
14' taip staiga išvydau reginį
15 aplink save gal per kelius
16 šimtus varstų. Taigi po vel-
17 niais! Pasiust galima.
18' Iš ten matės ilgiausia
19 nugara snieguitų kalnų,
20 ir žalių, ir marės, kurios
21 iš tolo, iš kalno, tolumoj
22 panašios in mėlynus
23 degančius kalnus!
24 Iš karto rėkiau, paskui
25 šokinėjau, o paskui atsigu-
26 liau ant kalno saulėj ir
27 gulėjau. Bet čia atsitiko, kas
28 neturėtų atsitikti. Persišildžiau
29 saulėj – ir pradėjo skaudėt
30 ir krutinė, ir rankos, ir
31 kojos ir visas veidas.
32 Ir dabar esu visas raudonas,
33 kaip virtas vėžys.
34 Tai man antras atsitikimas.
35 Pirma – marėse paprastu
36 Muilu pasiskubinau
37 plaukus išsiplauti, tai
38 taip man plaukai susivėlė,
39 kad ir po šiai dienai negaliu
40 jų nei iššukuoti, nei išplauti,
41 ir jie visa laiką kažkokiomis
42 silkėmis dvokia.
43 Vakar gulėdamas ant kalno
44 nužiurėjau daugel kitų
45 kalnų, kur aš būtinai atlan-
46 kysiu. Tik bėda, kad labai
47 greit pavargstu. Tat sten-
48 giuosiu kuo daugiau valgyt,
49 o pavalgęs einu ant marių
50 krantą gulėtų ir akmenų
51' spardyt. Kokios dvi
52' sąvaiti reikės
53 pakentėti be kalnų – vis tik
54 per greit pavargstu.
55 Tat dabar aš rytą ir vakarą
56 paskaitau tau po du perskiri-
57 mu iš Zaratustros [1]
58 Vakar valkiojaus. Valkiojaus,
59 norėjau kur smėlio
60 gauti, kad gėlių pridžio-
61 vinus, bet niekur negavau.
62 Sako būk esą kažkur kalne,
63 būtų gerai suradus –
64 tiek čia gėlių, tiek vainikų!
65 Labai noris nusiusti
66 daugiau tau tokių spiglių,
67 kaip indėti laiške, tik
68 nežinau kaip. Jei gausi
69 šiame laiške, kaip reikiant –
70 tat kitą syk ir gi nusiusiu,
71 o tu prisisek prie skrybelės
72 ar krūtinės.
73 Šiandie pas mane
74 lija lietus – tat ir upas
75 sunkus kažkoks ir naktį
76 sunkiai kažkaip miegojau.
77 Tu nepyk, kad aš tau visuo-
78 met tokiuos niekus rašau,
79 ką gi aš pasakysiu, kad man
80 noris šnekėti – – Juk aš visą
81 laiką tyliu, niekam nė
82 žodžio netariu, o gero ką parašyti –
83 dar perdaug iširęs esu –
– – – – –
84 Kol aš siuvau savo
85 suplyšusią peleriną –
86 nustojo lietus belijęs.
87' Eisiu pas mares.
88 Pagulėsiu – –
89 Ką man bangos pasa-
90 kys – padainuos –
91 tai bus Tau.
92 Ir ką prisapnuosiu
93 ir susgodosiu – tai
94 irgi bus Tau –
95' Buči[uoju]Bolytis
96 Neužmiršk manęs!
97 5/V – 17
Гор Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
{121}
14 reginį ] cor r pro s
18 ten ] cor t pro s
51 Kokios ] cor sec o pro a
52 reikės ] p ras pagulėti
87 Eisiu ] cor E pro I
95 Buč[iuoju] ] cor u pro o
95 Buč[iuoju]Bolytis ] signat, ill, rest
[1] 1917 m. vasarą BS skaito ir laiškuose reflektuoja vokiečių filosofo ir rašytojo Friedricho Nietzsche’s veikalą Štai taip Zaratustra kalbėjo (1883–1885).
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.