1917-05-04

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-04, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-04, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–131
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-04
Physical Description: BS laiškas VČ [Va, tai jisai, šitas Viešpa-]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi 1917-05-05 laišku, prie kurio yra vokas su Sočio pašto antspaudu,VČ adresu. Rašyta 35,9×11,3 cm formato, lygaus, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r–v kairysis ir dešinysis kraštai nelygūs, plėšta. 1r ištepta, yra rudų dėmelių. 1r pieštuku numeruota {122}. Prie laiško nėra voko. Tema: BS refleksija, stebint kalnus. Saugojimo vieta: LLTI BR, F. 53–131. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš originalo (rankraščio).
1 Va, tai jisai, šitas Viešpa-
2 ties pasaulis, kuris garsėjo
3 ir garbinos, kuriam ir aukos
4 dege ir liaurai vainiku
5 pynės!
6 A! Tai šitai tos baltos
7 viršunės, kurias arai myli,
8 kuriomis stirnos tevaikšto,
9 kurios ir vasaros dieną sau-
10 lėtą didžiuojas šaltybe
11 ir ramybe – didžiuojas
12 ledais!
13 Baltos viršunės ir debesys
14 palši, baltos viršunės – – –
15 Cha‑cha‑cha‑cha!
16 Jei marės dega ir šviečias –
17 tai aš suprantu, tai aš
18 žinau – jos yra
19 gyvos, jos turi dūšia,
20 ir jos dega savo vidaus
21 ugnimi ir gelme, bet jei
22 jūs viršunės degat ir
23 šviečiatės – tai man
24 dyvai, tai man dideli
25 dyvai –
26 Pavydžiu aš arui:
27 Jis užskrenda ant jusų,
28 jis pasikelia ties jumis
29 ir jam nereikia jokios
30 paramos ir jis juokias
31 iš jusų!
32 Ei, Jūs!
33' Ar jūsų vidūje
34 yra ugnis ir altorius,
35 ar vidus jūsų liepsnoja,
36 bo jūs amžių amžius
37 tylite, o kurie tyli – visuo-
38 met dega!
39 Ir kai aš nusileisiu nuo kalno
40 in savo klonumą, ir kai aš
41 eisiu prošal, pro pakeleivį,
42 ir kai jisai paklaus manęs:
43 – Žmogau, žmogau, kas tu
44 esi, ir kur tu eini, ir ką taip
45 suspaudęs savo krutinėj
46 neši? – tai aš jam tik
47 šitaip teatsakysiu:
48 – Aš esu tasai, kurį ateisiant
49 niekas nelaukia, ir einu
50 ten, kur esa visų nereika-
51 lingiausias, o antnešu
52 ant krūtinės suspaudęs
53 ir glausdamas – tai dangaus
54 dovaną – degančią žaizda! –
55' Ir jei jis dar manęs paklaus, ir
56 dar man tars:
57 – Žmogau, žmogau – kas tau
58 iš tos dovanos jei ji tik skauda,
59 ir koks tavo da gyvenimas,
60' jei tu tik keliauji – tai
61 aš jam atsakysiu tik
62 viena:
63 – Tam yra ir dovana, kad
64 skaudėtų, nes kas neskauda –
65 yra išmalda, o aš jei
66 tik keliauju – tai aš
67 tik savo motyną
68 temyliu!
– – –
69 4/V – 17
2 vidūje ] cor vid pro ugn
3 Ir ] cor r pro e
4 keliauji ] cor fl -i pro -a
33 Ar jūsų vidūje ] a l scr cf {122} al m graph, vert, circ