1917-05-03_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-03, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-03, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–129
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-03
Physical Description: BS laiškas VČ [Labas rytas, Labas]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta viename 27,9×22,0 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu) ir paprastu pieštuku. Perlenkta išilgai, rašyta skiltyse (1r (a), 1v (a), 1v (b), 1r (b)). Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r (a) dešinysis kraštas nelygus, plėšta. 1r–v yra šviesiai rudų dėmelių, pirštų atspaudų. 1r (b) numeruota pieštuku {129}. Prie laiško nėra voko. Tema: BS praneša VČ, kaip įsikūrė Sočyje: aprašo kambario paieškas, netikėtai gautą kambarį, nuošalią aplinką, sodą, Juodąją jūrą, palygindamas ją su Baltija. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. Minimi asmenys: Julius Abraitis. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–129. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Labas rytas, Labas
2 ankstas ankstas rytas!
3 Šiandie atsikėliau anksti
4 anksti, išėjau in mares, norė-
5 jau nusiprausti – batus prisė-
6 miau vandens, kelnes iki kelių
7 sušlapau ir galvą šiukšlių
8 privėliau.
9 Marės čia ne tokios, kaip
10 Baltijos. Negalima pakran-
11 tyje stovėti – akmenimis
12 kojas nudaužo. Mėlynos visos,
13 žalios, kokios tai, rajos.
14 Bet kur aš apsigyvenau – nepa-
15 prastai gražu. Nuo miesčiuko
16 bus 2 1/2 varstu, sode, nuošaliai,
17 nei kelio, nei kelelio prošal
18 Sode palangėj – kiparisai, mir-
19 tos, liaurai ir kitokie auga-
20 lai, kurių aš nei girdėjau,
21 nei sapnavau. Kaimyno sode
22 auga palmos, kaktusai
23 ir kas ten jos žino kas. Kiek
24 gėlių, kiek Radastų soduose
25 žydi. Radastų mano sode
26 nėra. Bet eisiu vogt kitur
27 ir tau atsiusiu. Per visą
28 naktį be perstojo sode
29 lakštingalė raliuoja
30 o kaikada ir diena. Šianakt
31 pas mane svečias buvo. Inskri-
32 do mano kambariukan, ant
33 stalo nusileido, paskui paskrai-
34 dė paskraidė ir išskrido.
35 Aš nors ir kaip užmuštas
36 migau po tokio kelio, bet
37 jam atskridus nubudau ir
38 žiūrėjau in jį. Tai buvo
39 pirmasai mano svečias.
40 Beje, koks manas kambariukštis
41 Turiu antrame augšte kamba-
42 riukštį ir tokio pat didžio
43' balkoną, ar kambarį tokio
44 didžio, kaip balkonas. Kamba-
45' rys visas kekvirtotas. Man
46 skersai ar išilgai tik išsitiest
47 Išeina in saule, sodą ir mares.
48 Marės – 5 minutes eiti. Už jį
49 moku 20 rub. Tik su pietums
50 truputi kebliau, bet gal susitvar-
51 kysiu. O vakar buvau visai
52 visai nusiminęs. Maniau kad
53 kambario nebesusiješkosiu,
54 kad reikės bėgti iš čia kur nors.
55 4 valandas vaikščiojau ir radau
56 tik vieną kambarį už 75 rub.
57 Jau buvau nusprendęs eit
58 viešbutin pergulėt ir paskui
59 bėgti iš čia. Tik staiga kokiame
60 tai sode (visi vasarnamiai
61 soduose čia) susitinku kokį
62 tai žmogų. Jis sako ar – kam-
63 bario ieškai – mačiau tamsta
64 šiandie tik atvažiavai.
65 – Taip, sakau. Mes su juo pasi-
66 troškom, pasišnekėjom, pasi-
67 dejavom ir jis mane nuvėdė
68 in tąjį maną kambariukštį,
69 kurį jis del savęs beieško-
70 damas rado. Visai netyčia
71 taigi ir apsigyvenau Sočyj
72 O taip buvau manęs bėgti ar
73 į Nalčiką [1], ar į Gelendžiką [2].
74 Iš čia į visas puses
75 matos labai daug kalnų,
76 augštų, iki debesų. Debesis
77 per juos persirist neįstengia
78 tik ant pušų karstos.
79 Šiandie jaučiuos kurkas
80 ramiau, negu vakar
81 Atsilsėjau kiek. Tik visi
82 raumenys skauda, kaip sumušti
83 ir galva kažkaip neaiški.
– – –
84 Atėjau in mares. Aš in jas
85 ir vėl ir vėl ateinu. Atsiguliau
86 ant akmenų. Čia smėlio nėra,
87 tik akmenys. Vėjas iš marių
88 o jos užia, užia, šniokščia.
89 Guliu. Debesinga diena
90 ir saulė nelabai šildo.
91 Taip ramu dušioj. Nė vienos
92 minties, nė vienos godonės.
93 Tartum viskas ilgas ilgas
94 sapnas. Man ir tesinori
95 kad užmigti. Čia ant ak-
96 menų, pagal mares. Tegu
97 sapnas bus budresnis, tegu
98 vilnys gausesnį miegą
99 išaus. Marės niekuomet nebūna
100 vienodos. Visuomet keičiasi.
101 Tai mėlynos, tai juodos, tai
102 vėl visai žalios. Ir šnioksčia,
103 šniokščia. Tie akmenys ir
104 gi nei valandikei nenutįla.
105 Tarytum ir jiems skauda.
106 Šnera ir šnera. Tolybej
107' kažkokios paukštys ilgais
108 kaklais ir sparnais
109 skraidas – žąsys ar Na-
110 rūnai – nežinau. Ir jokio
111 žmogaus. Tik du žvėju
112 netoliesa laivą taiso.
113 Pasiprašysiu ir aš in
114 mares pažvejoti. Busiu
115 narūnas ir nersiuos.
116 Ir bus man palydovų
117 ir svečių. Ir busiu
118 Viešpats viešpačių – –
{F53–129}
119 Vilnys nelabai didelės
120 Galima būtų ir laivų plaukti.
121 Tik šnioksčia labai. Ginta-
122 rų marės taip nešniokščia
123 nors ir didesnės būna.
124 Tik aš nesuprantu šitų
125 marių varsos. Aš netikiu,
126 kad jos iš tikrųjų tokios
127 būtų. Ateina, ateina volai,
128 sujudina visus kranto
129 akmenis ir akmenėlius
130 ir sudužta. Juokinga, la-
131 bai juokinga.
132 Ba, aš norėjau tau pasi-
133 džiaugti. Vakar nusipirkau
134 lazdą ilgą, ilgą, man augsčiau
135 krūtinės, tau būtų augsčiau
136 pečių. Tai yra „посох“ [3]
137 Tai kalnininkų lazda. Ji
138 man labai tinka. Eisiu
139 in kalnus. Dainuosiu.
140 Tik dar kelias dienas čia
141 ant kranto, ant akmenų
142 pagulėsiu. Taip sau. Tam
143 jos ir marės, kad ant
144 jų kranto, ant akmenų
145 gulėti. Akmenų in mares
146 nemėtau. Tegu sau.
147 Tegu bus ramu. Tegu
148 bus ramu ir tau ir gerai.
149 Ir gerai tegu bus. Ir tegu
150 tave sapnas lanko pasa-
151 kingas, kaip marės
152' Bučiu[o]ju Bolyt[is]
153 3/V – 17
154 ˹Parašyk Juliaus [4] adresą.˺*
{129}
43 kambarį ] ras balkoną, s exc
45 ke[t]kvirtotas ] vid ex err om t, cor sec t pro s
1–83 ] text atr cae
83–154 ] text graph
107 kažkokios ] cor pri k pro N
152 Bučiu[o]ju Bolyt[is] ] signat, ill, rest
154 ˹*˺ ] 1r (a) phr add graph, vert
[1] Nalčikas – miestas pietų Rusijoje, Didžiojo Kaukazo pakalnėje, prie Nalčiko upės (Tereko baseinas).
[2] Gelendžikas – miestas Rusijoje, Krasnodaro krašte, apie 40 km. į pietryčius nuo Novorossijsko, prie Juodosios jūros.
[3] ~ rus =lazda.
[4] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1911–1917 m. mokėsi Maskvos universitete Teisės bei Medicinos fakultetuose.