1924-04-20[po]

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [po 1924-04-20], [iš Klaipėdos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [po 1924-04-20], [iš Klaipėdos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1924-04-20]
Physical Description: BS laiškas JU [Urbšiau, / Sveiks, su šventom ir tt.]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1924-04-20] ir lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Berlyną], remtasi BS ir JU biografiniais faktais, turiniu. Rašyta 29,0×22,3 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieraus lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Kelis kartus perlenkta (dvi lenkimo linijos). Visi kampai ir kraštai aplankstyti, apšiurę, yra įplyšimų, apglamžyta. Pieštuku numeruota {11} rankraštyno darbuotojo ranka. Prie laiško voko nėra. Temos: BS šv. Velykų proga sveikina JU, dėkoja už gautus publicistinius straipsnius, kuriuos gerai įvertina. Prašo išduoti vizą asmeniui, kuris su jo broliu Lietuvoje turi verslo reikalų. Būklė: gera. Minimi asmenys: [Franz Busse], [Stenulaitis], Stasys Šimkus, Stasys Lozoraitis, Juozas Pronskus. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Urbšiau,
2 Sveiks, su šventom ir tt.
3 Ačiū už raštus – ir toliau ta pačia dvasia.
4 Tik vieno dalyko nesugebėsime sunaudoti –
5 tujų trijų pratarmių – daiktas perdidelis, ir
6' ne laikraštinis – daugiau žurnalinis. Kas iš jo
7 daryti? (Kanto pratarmę – išvogiau)
8 Man labai patiko „Telyčios“, „Berlyno Šurumburum“ [1],
9 „Rusti diena“ [2]. Geriausia „Telyčios“ – skaičiau vir-
10 pėdamas – meistriškai parašyta. „Šurum Burum“ –
11 kaip senas vilkas‑laikraštininkas parašei. Geras
12 daiktas. Mažiausia tinka lementacijos apie
13 Elzę. Motinos – labai dirbtinos, ir jumoras –
14 negyvas. Tačiau vėliau ir ją sunaudosime.
15' Dabar šit koks dalykas. Į Tave rodos kreipės
16 tulas Franz Busse iš Lübecko gauti vizą į Lie-
17 tuvą. Manęs geri žmonės prašė tavęs paprašyti,
18 kad Tu jam vizą duotum atvažiuoti į Lietuvą.
19' Jo švogeris (Inž. Stenulaitis), gyvenantis Lietuvoj ir turįs obuolių
20' vyno bei marmelado fabrika palei Raguvelę ( Subač),
21 dabar perka dvarą (iš varžytinių). Turi tuoj pinigus
22 sumokėti. Šis tipas (Busse) turi atvežti pinigus
23 (apie 15. 000 litų). Kadangi tas tipas ir savo lėšomis
24 prisideda prie pirkimo, tai jis nori vieta apžiūrėti.
25 Toje pirkimo kompanijoj dalyvauja ir mano brolis.
26 Nupirktame dvare jie platins savo vyno ir
27' marmelado fabriką. Tai čia esmėj nieko
28 blogo, ir tai negalėtų būti priežastis neįleisti.
29 Jei vizos jam davimas priklauso nuo
30 tavęs, tai mano atsakymu duok. Jei galėsi
31 duoti, tai gal jam telegrafuotum, kad jis gali va-
32 žiuoti ir gaus vizą, nes Kaune pinigai labai
33 reikalingi, o kitaip jų iš jo nepavyks išvi-
34 lioti (Adresas: Franz Busse, Lübeck, Ponnstr. 1)
35 Telegrafo išlaidas aš apmokėsiu. O jei tu turi
36 atsiklausti Kauno – tai tuomet man telegrafu
37 pranešk – Kaune aš tuomet pasikalbėsiu.
38 Tai padarysi – gerai?
39 Nepyk, kad Velykų dieną kiek pabliuz-
40' nyjom – mat su Šimkum [3] buvome
41 kiek markatni.
42' Klonioju[o]s
43' Tav[o] Balys
44 {Juozeliukšti!!!!!!!!
45 Matai, iš užkampio tave puolu. Juozel, aš mat
46 ir Kaune buvau, ir o Jezau, kaip gerai buvo, o tu mat
47 skubinai Lozoraičiui ponui Legation [4] sekretoriui I ]5] pranešeš, kad
48 į Paryžių nešliauži, o tu mat rašai ir rašai ir vis mundriau.
49 Jei tu taip ir toliau maliavosi, tai tu busi labai mundras.
50 Kad žinotum, kaip Kaunas ūžia! Padarius 24 vizitus į dieną
51 metų stebėtius, kad paskutinėj vietoj lovos ir šalto vandens
52 bereikia. Gavau bučiuoti ligi soties, lyg žydas šiksnelę.
53 Daug plepalų pas mus, bet laiko stika, kada nors…
54 Lik ir rašyk v tom že duchie [6], o aš einu gazietos [7]
55 aplaužyti.
56 Spaudydamas tave su pragertoms
57 Velykoms Juze}* [8]
1 Urbšiau, ] s l, in dex ang scr cf {11} al m graph
6 laikraštinis ] cor n pro s
5 kreipės ] p ras
19 švogeris ] p ins s l (Inž. Stenulaitis)
20 marmelado ] cor m pro cap
20 fabrika ] cor b pro p
27 marmelado ] cor r pro l
40 mat ] cor t pro d
42 Klonioju[o]s ] ill, rest
43 Tav[o]Balys ] signat, simul, rest
44–57 {*} ] al m atr cae, vert
[1] Juozas Urbšys bendradarbiavo laikraštyje Klaipėdos žinios, buvo Berlyno korespondentas.
Juozas Urbšys, „Berlyno Šurumburum“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-25, Nr. 70, p. 2. Straipsnis pasirašytas kriptonimu J. Ur.
[2] Juozas Urbšys, „Rūsti diena“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-26, Nr. 71, p. 2; Klaipėdos žinios, 1924-04-27 Nr. 72 p. 2. Be autoriaus inicialų.
[3] Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, pedagogas. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą, joje dėstė, 1924–1927 m. buvo jos direktorius. Čia sukūrė simfoninį orkestrą.
[4] Legation ~ vok =pasiuntinybė.
[5] Stasys Lozoraitis (1898–1983), diplomatas. 1923–1929 m. diplomatinį darbą dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. 1925 m. paskirtas pirmuoju sekretoriumi.
[6] в том же духе ~ rus =ta pačia dvasia.
[7] газета ~ rus =laikraštis.
[8] Tekstas, rašytas parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu) ir pasirašytas Juzės vardu, priklauso Juozui Pronskui (1893–1984), žurnalistui, kuris 1924 m. buvo laikraščio Klaipėdos žinios redaktorius.