1916-11-16_2[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-11-16], [iš Maskvos].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-11-16], [iš Maskvos].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–211
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-11-16]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Labas rytas! Mano dūšioje šiandie rytas, visai]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-11-16] ir lokalizuojant [iš Voronežo – į Maskvą], remtasi Voronežo pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: ВОРОНЕЖЪ ГУБ. / 16 11 16 /, [ВОРОНЕЖЪ] ГУБ. / 16 [1]1 [1]6 /. Pieštuku numeruota {Nr 47}. Tema: BS nuotaika ir įspūdžiai iš Voronežo. Būklė: gera. Minimi asmenys: Julija Janulaitytė-Biliūnienė, [J. Petrauskaitė], Juozas Butkus, Jurgis Baltrušaitis, Jadvyga Čiurlionytė, Konstantinas Šakenis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{113}
1 Kodel, o kodel tavęs dar vis nėra – – –
2 Laukiu kas rytą keldamas su Saule, laukiu kas va-
3 karą ją susigraužęs lydėdamas… Nėra tavęs. Nėra tavęs.
4 Šešelius žinau ir pažistu, sveikinu kiekvieną, kuris
5 netyčia praslenka vogčiomis pro mano klaikumos
6' Kryžkelę, žvelgiu kiekvieno klajūno veidan ir juntu
7 kiekvieno žiaurybės šypsojimos… Nėra tavęs,
8 o Sesule mano numylėta, kodel gi tavęs taip ilgai
9 nėra!.. Ar aš nemokėjau tavęs laukti ir ilgė-
10 ties, ar aš nežinojau begalinės sielvartos, ar
11 aš nesiunčiau Tau savo kasdieninės maldos?..
12 Nėra Tavęs… Nėra nei žinios nuo tavęs,
13 ir ką man bedaryti mano vienumos ištre-
14' mime?.. Slenka diena po dienos, valanda
15 valandą gena, minutės tokios klaikios ir mir-
16 ksniai tokie amžini…
17 Meldžiuosiu Viešpačiui… Jei aš nusi-
18 dėjau – nejaugi kaltė mano tokia didelė,
19 kad tokia amžina bausmė!.. Ar gi gyvenimas
20' mano bus tik vieną svajonę apie gyvenimą,
21 ir aš turėsiu rymoti prie lango, virpėti
22 klaikią sutema, laukti dar klaikesnės
23 saulėtakos?.. Sesule! Ar gi tu nežinai
24 kaip aš laukiu tavęs, kad viskas, kas
25 tik buvo manyj geresnio ir saulėtesnio –
26 viskas Tavyj, kad esu vienas, atsisky-
27 ręs nuo pasaulio ir užmirštas – – –
28 Gyvenu, kaip vienuolis, ir niekas manęs
29 neatlanko, ir niekas manin neužeina.
30 Stoviu vakarais prie lango – iš mano lango
31 taip toli matos – ir vieną dūmą te dūmoju –
32 O, Sesule, Sesule! Kodel gi tavęs čia nėra!
33 Kas vakarą tikiu rytą tavę sutiksiąs, ir kas rytą
34 manau vakaras nors žinia nuo tavęs parne-
35' šiąs… Šiandie šventė – sekmadienis… Visą
36 dieną gyvo žmogaus nemačiau, visą dieną
37 ir vakarą sėdžiu namie ir – laukiu…
38 Tegu bus pagarbintas ilgėjimos ant amžių
39 amžinųjų ir mano Sesulei Lengva te būna…
40 Sesule, mano Sesule geroji!
41 Aš laukiu tavęs!
42' Buč[i]u[o]ju mano Sesule Balytis
ֿ
43 ˹Atvažiuok Sesul, atvažiuok!˺*
ֿ
44' ˹Adr.Москва, Петровскiй Парк, Эльдорадовскiй
45 пер дом Шиллинга 1, кв. 100˺** [1]
6 juntu ] cor j pro s
14 po ] p ras p
20 gyvenimą ] cor fl -ą pro -as
35 sekmadienis ] cor sec s pro o
42 Buč[i]u[o]ju ] ill, rest i, o
43 ˹*˺ ] phr add p text, vert
44 Парк ] cor П pro min
44–45 ˹**˺ ] phr add p text
[1] ~ rus =Adr[esas]: Maskva, Petrovsko parkas, Eldorado sk[ersgatvis], Šilingo namas 1, b[utas] 100.