1916-06-18_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [apie 1916-06-18], [iš Petrapilio – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [apie 1916-06-18], [iš Petrapilio – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–87
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [apie 1916-06-18]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kaip Senai nuo tavęs jokios] su eilėraščiu be pavadinimo „[Apniko pirmonį liepsną…]“, vėliau pavadintu „IV. Iškeliavimas“, su eilėraščiu „Piemenučiai“ ir Valerijaus Briusovo eilėraščio be pavadinimo „[Suklykė gausdamos]“ vertimu. Be datos ir vietos. Datuojant [apie 1916-06-18] remtasi pastabomis prie eilėraščių „IV. Iškeliavimas“ ir „V. Piemenučiai“ (Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 766), pastaba prie Briusovo eilėraščio vertimo (apie 1916 m. vidurį) (Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, 1998, p. 779). Lokalizuojant [iš Petrapilio – į Lipecką], remtasi kitais panašiu metu rašytais BS laiškais. Rašyta dviejuose 11,1×35,5 cm liniuoto popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta per pusę, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r kairysis ir 2r dešinysis kraštai nelygūs, plėšta. Viršutinis ir apatinis kraštai aplankstyti, įplyšę. 2r–v didesnis įplyšimas. Lenkimo vietose popierius yžta, plyšta. 1r–v, 2r–v yra pasiliejusio rašalo dėmių ar dėmių, atsiradusių prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. 1r–v numeruota (1, 2) ir 2r–v numeruota (3, 4) BS ranka. 1r pieštuku numeruota {111}. 1v yra taisymų violetiniu pieštuku, spėtina, BS ranka. 2r–v yra pabraukimų pieštuku. Prie laiško voko nėra. Tema: BS vienatvė ir liūdesys, ilgai nesulaukiant VČ laiškų, atsisveikinant su išvažiuojančiais bičiuliais. Būklė: vidutiniška. Minimi asmenys: Adomas Varnas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–87. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{111}
[→] 1
1 Kaip Senai nuo tavęs jokios
2' žinios. Nežinau nei kiek valan-
3 dų nei dienų praslinko. Lau-
4 kiu ir laukiu, ir laukimas
5 be galo. Ir šiandie ir gi nėra…
6 Petnyčioj išvažiuoja Varnas [1]
7' in Odesa visam mėnesiui.
8 Nebebus ne su kuo pasišne-
9 kėti, nė pasitarti. Liksiu vie-
10' nas ir vienas čionai. Net baisu, kai
11 pagalvoji. Dabar dar kai kada
12 užeinu in jį, pasišnekam aplink
13 „augštas materijas“, pafilosofuo-
14' jam ir dūšia sutemoj užsimiršta.
15 Išvažios jis ir aš liksiu vienas
16 čionai, ir be gatves nebebus man
17 nieko kur galėčiau nueit.
18 Tiek to. – – –
19 Apniko pirmonį liepsną…
20 Auka priimta… Taurės tusčios…
21 Patapo gyvastim malda…
22' Atvertos Angos, didžios, rusčios…
ֿ
23 Tolin tolin maldos metu!
24 Kur žvilgėsys ir žaibas veda!
25' Naujų Altorių ir Dievų!
26 Ir Aušrą dūšiai žvaigzdės žada…
ֿ
27' Suduš vėjelis – sups banga…
28 Sparnai mareivio platūs, šaipūs,
29 Ir marių kelias toks platus!..
ֿ
30 Apsvaigo dūšia ta žanga:
31 Lelionės giesmės ūkus varpo,
32 Tai vėl judrus vėjužis pus… [2]
– – –
33 Piemenučiai.
ֿ
34 Tylisi rytas…
35 Viksvos dantytos
36 Ir glūdišėliai –
37 Dega vilnyj…
2
38' Tylisi pievos –
39 Pranašui domis:
40 Deivė skaistveidė
41 Sostan tuoj sės…
ֿ
42 Drovūs trimitai…
43 Tyki dainelė…
44 Pirma pabūdo –
45 Pirm ir malda… [3]
– – – – – –
46 Tai yra paskutiniu du šmo-
47 čiuku iš cykliaus Romuo-
48' vė. Pirmus tris aš tau
49 siunčiau tik nepažymėjau
50 iš kur jie ir kam jie… [4]
– – – – –
51 Suklykė gausdamos
52 Aidijos gimusios…
53' Kaskas ištikęs
54 Moja ranka.
55' Virkdinuos džiaugdamos,
56' Virkdinuos rimusis…
57 Mielas, prinykęs,
58 Veidas blaka.
ֿ
59 Sąnarius marmija
60 Durtuvas plieninis…
61 Laimė smutkelio
62 Smaugia mane…
63 Puolu in armijas…
64 Jungiasi, vienijas
65' Rankos ir keliai,
66 Ugnys žiede…
ֿ
67 Smuikas čirenamas,
68' Arfa dainuojanti…
69' Kažkas ištikęs
70 Moja ranka.
71 Sielvarta gemama
72' Gundo, myluojanti…
73 Draug ir prinykęs
74 Veidas blaka… [5]
____________________
[→] 3
75 Su mano kariškaisiai da-
76 lykais dar nieko nepaaiškė-
77 jo ir aš juos vėlei užmir-
78 šau. Susigalvojau dabar apie
79' gyvenimo simboliką ir visi
80 tie „keblumai“ dušios nebesmaugia.
81 Baigiu rašyti straipsnį vieną –
82 apie kulturą ir sąmone [6]. Su kiekvienu
83 straipsniu vis aš atsizadu dau-
84' giau neberašyti, nes atima
85 per daug ir laiko ir energijos,
86 bet vistiktai paskui vėlei pa-
87 gunda ima. O su šiuo inlin-
88 dau in filosofijos sritį, kur
89 dar niekuomet nebuvojau –
90 tat kažin ar nepražusiu.
– – – – – –
91 Bet kodel Tu man nieko
92 jau taip ilgai nerašai?..
93 Vakar visą dieną galvojau
94 apie tave, maniau kad va-
95 kare jau tikrai bus žinia,
96 bus gandas, bet nebuvo…
97 Gal šiandie bus jau tikrai?..
98 Pas mane, tai yra ne tik
99 pas mane, bet čia visur
100 jau ruduo. Ir lietus, ir šalta,
101 ir naktys tamsios, vėjuotos.
102 Ir varnas krankia. O vienas
103 kas ritą vis atskrenda ties
104 mano langu in balkoną,
105 nusileidžia ir akimis
106 tyko in mane. Toks juodas,
107 blizgantis. Turbūt labai
108 labai protingas. Pasi-
109 sveikinu aš su juo.
110 O vakarais aš ilgai stoviu
111 ant balkono – eiti nenoriu –
112 eičiau ten kur nėra žmonių,
113 bet tai labai toli ir labai pa-
114 vargčiau, o kolkas dar turiu
115 nepavargti – kol visai
116 nesutemsta, kol ryta aušrą
117 brėkšti nepradeda.
118 Visa naktį debesys tokie
[→] 4
119 susivėlę, garbiniuoti,
120' drumzlini. Jokios žvaigzdės
121 ir jokio spindulio.
122 Ir jokio gyvenimo.
123 Ir rodosi – visas gyvenimas
124 tai tik susikaupimas ieškan-
125 čio žvilgėsio, tai tik dūšios
126 išsiilgimo mirksnys, mòja.
127 Ir visą dūšią perima
128 upas kažkoksai žiaurus,
129' niurus, rudeninis.
130 Ir dar labiau noris tylėti,
131 ir dar labiau užsidaryti
132 savyje, kad nė vienas
133 išlaukinis svetimas dvelkimas
134 skaudžiausių dūšios užu-
135' jaunių nepasiektų ir nepa-
136 lytėtų. Jei buvo Viešpats Ilgė-
137 jimos – tat tegu ir viešpatauja,
138 ir aš kasdieninis jo juodvergis
139 tyliai prieš jo sostą galvą nu-
140 lenksiu… Aš panaktinis
141 puolančių žvaigždžių ir klaikių
142 brėškimų sargas savo Vieš-
143' pačiui kitos duoklės neturiu…
144 Gal ir pasiekiu mintimis sesu-
145 le sapne, bet tos naktys to-
146 kios klaikios ir žiaurios, kad
147 kartais patsai savęs išsigastų…
148 Ar sapnuoja sesule ar glu-
149 džią ūkaną, ar švitrėjančias
150 dausas?.. Ar išsiilgusiu
151' žvilgsniu lydėjo, berymo-
152 dama, šiandieninę saulo-
153 leidą?.. O akyse kai su-
154 tviskėjo drovi rasutėle, –
155 kurioj padangėj dūšia klajo-
156 jo ir ko ji taip savimi su-
157 sistebėjo?.. – – Naktis ir
158 naktis. Debesis už debesio
159 rytasi, verčias. Dūšia
160 issiilgusi, liūdi… Sesule,
161 ar atlankysi mane šią
162 naktužę sapne?.. –
163 Sesule ar tu junti mane?.. –
164 Bučiu[o]ju
165 Tavasai Balytis
1 Kaip Senai nuo tavęs jokios ] s l, in sin ang cor cf {111} pro {130} al m graph
2 valan- ] cor va pro die
7 mėnesiui. ] p ras Liks
10 vienas ] p s l ins čionai
14 užsimiršta ] cor r pro š
22 Angos ] cor A pro min
25 Altorių ] cor A pro min
27 banga ] cor pro vilnis
38 pievos – ] p cor interp pro :
48 tris ] cor i pro y
53 Kas kas ] cor tai pro kas vio graph
55 Virkdinuos ] cor k pro g
56 Virkdinuos ] cor k pro g
65 Rankos ] cor R pro vid V
68 dainuojanti ] cor pro ma vio graph
69 Kažkas ] cor pro Kas tai vio graph
72 myluojanti ] cor pro ma vio graph
79 visi ] cor sec i pro
82 kulturą ir sąmone ] sub l not al m graph
84 nes ] cor n pro b
120 drumzlini ] cor sec i pro a, p ras s
121 ir jokio spindulio ] sub l not al m graph
122 Ir jokio gyvenimo. ] sub l not al m graph
129 rudeninis. ] p ras Žinau
135 nepa- ] cor n pro vid j
143 duoklės ] cor l pro e
151 lydėjo ] cor l pro r
160 issiilgusi ] vid ex err is- pro iš-
164 Bučiu[o]ju ] ill, rest
[1] Adomas Varnas.
[2] BS eilėraščio be pavadinimo „[Apniko pirmonį liepsna…]“, vėliau eilėraščių rinkinyje Dievų takais tapusio ciklo Romuva IV. dalimi „Iškeliavimas“, pirminis variantas, taisytas BS ranka parkeriu (juodu rašalu). Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, 1996, p. 154–155. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 766.
[3] BS eilėraščio „Piemenučiai“, vėliau eilėraščių rinkinyje Dievų takais tapusio ciklo Romuva V. dalimi, pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka parkeriu (juodu rašalu). Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, 1996, p. 155. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 766.
[4] Ciklą Romuva sudaro penki eilėraščiai: „I. Anga“, „II. Viešnia“, „III. Gandas“, „IV. Iškeliavimas“, „V. Piemenučiai“. Pirmą ciklo Romuva eilėraštį be pavadinimo „[Ištiestas sparnas]“, vėliau pavadintą „I. Anga“, žr. BS → VČ, in: VUB RS, F153–1095; antrą eilėraštį be pavadinimo „[Išpynė kvepmenos kasas]“, vėliau pavadintą „II. Viešnia“, žr. BS → VČ, in: LLTI BR, F53–78; trečią eilėraštį be pavadinimo „[Naktis, kaip sapnas sutemoj…]“, vėliau pavadintą „III. Gandas“, žr. BS → VČ, in: VUB RS, F153–1094.
[5] BS išversto rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo (1873–1924) eilėraščio be pavadinimo „[Suklykė gausdamos]“ pirminis variantas, juodraštis, taisytas BS ranka parkeriu (juodu rašalu) ir violetiniu pieštuku. Galutinį eilėraščio vertimo variantą žr. BSR, t. 5 I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, 1998, p. 78. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Rimas Žilinskas „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 779–780.
[6] Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kn. 22, 1923, p. 79–105.
Tekstą lydi BS prierašas: „Šis straipsnis pradėtas rašyti dar 1916 metais Petrapily, bendradarbiaujant su Adomu Varnu, kada mes reiškėme mūsų bendrą mintį. Laikui bėgant aš nuo bendrų tuomet mums pagrindų kai kur nutolau. Tada, pavyzdžiui, jam buvo pavykę mane įtikinti dėl įnertumo dėsnio tikrenybės. Dabar aš taip nemanau, ir todėl ir ta medžiaga, kurią mes tada buvom bendrai nustatę, dabar įgijo kitoniškos spalvos. Tikiuos, atleis man šią nuodėmę mano dvasios draugas. B. S.