1916-08-13

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-13], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-13], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–58
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-13]
Physical Description: BS laiškas VČ [Norėjau parašyti tau ką nors]. Be datos. Datuojant [1916-08-13] ir lokalizuokant [iš Petrogrado – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 22,3×35,7 cm liniuoto, pageltusio popieriaus lape keturiose skiltyse (1r (a), 1v (a), 1v (b), 1r (b)), parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta per pusę, dar kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Horizontalaus lenkimo vietoje įplėšta. 2v dešinysis kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. Yra pirštų atspaudų, dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Prie laiško yra 12,0×9,5 cm pilkšvos spalvos, tuščių ir užpildytų langelių, išdėstytų šachmatų principu, rašto vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, horizontaliai užklijuotas mėlynos spalvos 10 kapeikų vertės pašto ženklas su Rusijos imperijos herbu. Uždėtas juodas pašto antspaudas [ПЕТРОГРАДЪ 13 8. 16]. Adresuota: Гор. Воронеж / Халютинская, 15 / Mlle / Вал. Чурлянис [~ rus ir pranc =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / P[anel]ė / Val[erija] / Čiurlionytė]. Pieštuku numeruota {141}, skaičių rašant priešinga pagrindiniam užrašui kryptimi. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / 13 8. 16 /, ВОРОНЕЖЪ / 15 8 16 /. Išimant laišką, nuplėštas kairysis voko kraštas. Vokas dėmėtas. Temos: BS praneša, kad nuo karinės tarnybos atleistas trims mėnesiams, o ne metams, kaip tikėjosi. Dėl tokio oficialaus karo įstaigos nuosprendžio planuoja po savaitės iš Petrogrado persikelti į Maskvą. Pasakoja įspūdžius ir vidines nuojautas, svečiuojantis Suomijoje, Stasio Šilingo vasarnamyje. Būklė: vidutiniška, pažeistas. Minimi asmenys: Stasys Šilingas, Juozapas Sruoga, Juozas Tallat-Kelpša. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–58. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Norėjau parašytu tau ką nors
2 tokio smagaus, linksmaus, bet išėjo…
3 išėjo kad nesmagu… Žinai, mane
4 nevydonai paliuosavo ne metams,
5 o tik trims mėnesiems. Matai
6 daktarų komisija „на испытанiи“ [1]
7 nusprendė man „отсрочку“ [2] tik
8 neapribavo laiko, o šiandie
9 „воинское присутствiе“ [3] nuspren-
10 dė… trims mėnesiems… Aš begalo
11 supikau. Vis tik jie neišpasa-
12 kyti kiaulės. O kariaut aš vis tik
13 neisiu. Kadangi jie mane
14' taip nuskirė, tai aš pasisku-
15 binsiu važiuot in Maskvą ir
16 trauk juos perkūnas. Maskvoj
17 aš busiu ne vėliau 18–20 šio
18 mėnesio. O paskui ką daryt –
19 pažiūrėsiu. Tik mane stebina
20 labai šit koks dalykas. Buvau
21 aš Suomijoj, pas Šilingą [4], prie
22 Marių. Daug mes šnekėjome, godo-
23 jome, tariamės. Paskui vidū-
24 nakty (12 val.) nuėjome in marias
25 Naktis tamsi, ukanota, debesiuota.
26 Už žengsnio – žengsnio nesimato.
27 Smarkūs vėjas iš Mariu. Vilnys.
28' Šnioškimas. Nuėjome maudyklus tiltelių
29 toli mares, sugulėmė, ir ilgai
30' ilgai godojome kalbė-
31 jomės. Prožektoriai iš visų
32 pusių švaistė baltus stulpus
33' debesuosna, tolumoj mirgėjo
34' žibintas, o mudu stebėjovos
35 ir godojova. Parėjęs gi, parė-
36' jęs gi atsigulęs lygiai sapna-
37 vau tą pačią komisiją, kur
38 šiandie žiūrėjo ir taip‑pat,
39 kad paliuosavo trims mėne-
40 siems. Atsikėlęs spioviau
41 ir maniau kad tai niekai, o
42 šiandie matai viskas tašką
43' in tašką… Ir netikėk tu žmo-
44 gus „burtams“ – sapnams!
45 Tai dar nieko. O šit kas mane
46 baugina – tai visai be juoko.
47 Tą pačią nakt pas Šilingą aš
48 sapnavau ir kitą sapną. Nebe-
49 atsimenu gerai, kur jisai prasi-
50 dėjo, ir kur jis baigėsi, tik
51 menu, kad vidujiniai kažką
52 be galo daug pergyvenau.
53' Kažką gelbėjau, nuo kažko bė-
54 gau, kažkokią vidujinė pajėga
55 mus rišė, buvo kažkokie nepa-
56 žįstami žmonės, bet sapne
57 mano artimiausi draugai… Tik
58' staiga ties mūsų galvomis
59 išdigo neišpasakyto didumo
60 statuja ir laiko rankoje tąjį
61 „мѣдный всадник“ [5], kurs
62' stovi Petrapilyj ant Nevos
63' kranto, tik viskas ir stovila
64 ir tas raitelis – viskas baltas.
65 Paskui kažkoks sujudimas
66 mūsų dūšiose buvo ir toji
67 stovila su visu raiteliu puolė
68' (krito) didžiausiu smarkumu
69 iš augštumos ant mūsų gal-
70 vų. Aš išsmukau in šalį ir
71 stovila su raiteliu subirėjo
72 in šmotelius… Aš nubudau…
73 aš nubudau beverkiąs… Ir tą
74 nakt daugiau nebeužmigau.
75 Tai buvo ta pačią nakt, kai
76 sapnavau tąjį pranašingą
77 sapną apie paliuosavimą.
78 Nors burtams noriu, stengiuos
79 netikėt, bet prisiminus
80 tąjį sapną, tą statują ir jos
81 kritimą, tą šokimą iš miego –
82 daros truputi klaiku
83 ir ima šiurpulis. Iš kur
84' aš žinosiu, kad tai nebus
85 ir pranašinga, kad nesutiksiu
86 gyvenime panašios stovylos
87 ir nepuls ji ant manęs… Džiū-
88 gina tik ir ramina, kad
89 nevidonas susikulė. –
90 Maž ir gyvenime – jei ištiks –
91 susikuls…
92 Kaip ten nebūtų, o šiandie esu
93' neišpasakytai piktas. Iš karto
94 nusiminiau, bet paskui paėmė
95 piktumas, ir nusprendžiau, kad
96 turiu pastatyti ant savo.
97 Kas po velniais per žmogus bu-
98 čiau jei visokie šunsnukiai kur
99 panorėtų ten ir stumdytų.
100 Tik dar vienas dalykas bus labai
101 nemalonus. 15 atvažiuoja brolis [6]
102 sužeistasis (iš Kaukazo). Jis be abejo
103 spirs mane stoti kur nors
104 in mokyklą Karo ar kokią
105 Technikos. Ypač šitą Karo technikų.
106 Mat čia petrapily yra Karo
107 dešimtininkų ir technikų mo-
108 kyklėlė, mokinties 2–3 mėn.
109 Ją baigus nereikia stot ant
110 ugnies. Dalykas tai nėra blogas.
111 (Ir Kelpša [7], tasai muzikantas, ją
112 baigė). Bet kaip šisai brolis
113 griežtai pradėjo kalbint jon
114 stot aš griežtai panorėjau
115 jon nestot ir smukt Maskvon.
116 Anasai gi brolis, žinau, griež-
117' tai spirs. Ir tada aš griež-
118' tai nesutiksiu.
119 Netikęs turbūt mano būdas,
120 bet… taip turi būt ir galas.
121 Nenoriu aš kariaut ir vis tiek
122 aš neisiu, ir Maskvoj ma-
123 nęs paimti negali, kadangi
124 aš visai nenoriu. Tik
125 žinai, tokia šneka su broliu
126 labai nemaloni. Ir jį
127 erzina (jis mat yra didis „despo-
128 tas“ ir senas kareivis, žmogus
129' šaltas ir skaičiuojantis) ir mane
130 iš kantrybės veda (aš gi
131 visuomet išsiblaškęs ir niekuo-
132 met nieko šaltu protu nesvar-
133 stąs). Jau dabar jis rašė,
134 kad jam mano elgimos labai
135 nepatinka, kad aš apie save
136 nesirūpinąs (dar prieš paliuosavimą)
137 kad aš seniau artilerijos
138 mokyklon nepastojau. Tiek
139' to. Kadangi esu perpus pakartas,
140 perpus paleistas, tat sekma-
141 dieny važiuoju Suomijon.
142 Važiuoju Imatros krioklio
143 pažiūrėti, Vyborgo uoloms
144 paknapsėt, prie marių
145 pažiopsot! Kad taip, tai taip.
146 Kažkodel pasiutęs ilgėjimos
147 vėl pradėjo smaugti mane.
148 Nerandu vietos, nei darbo,
149 nė poilsio, nė atagojaus.
150' Slankioju ir keikiaus. Vistiek
151 mano likimas kvailas.
152 Čia kankinaus, kankinaus, čia
153 už trijų mėnesių vėl tos
154 pačios komedijos. Neprošal
155 aš bučiau stot ir ton
156 technikos mokyklon, bet tik
157 labai pikta, ir aš nenoriu
158 nusileisti, ir todel nestosiu…
– – – –
159 Tu, Sesule, nepyk ant manęs.
160 Ir kad keikiuos ir gi dovanok.
161 Juk ištikrųjų, pagyvenus
162 mano gyvenimu galima netik
163 iš kantrybės, bet iš iš proto
164 išsikraustyt. Bet… – Aš žiūriu,
165 tikiu ir savo akims netikiu.
166 Juk už sąvaitės mudu jau
167 busim kartu, jau pasima-
168 tysim. Juk ir tu in Maskvą
169 žadėjai atvažiuot apie 20.
170 Kaip tai gerai bus. Tik tąją
171 savaitę… už vis daugiau keikties
172 reikės… Bet tu man atleisi.
173 Pergalėsiu aš visus tuos
174 nevidonus – ir vėlei busiu
175 ponas ant savo galvos ir
176 galas. Tai tu nepiksi
177 ant manęs?..
178 Dabar naktis. 1 val. Tramvajus
179 užia. Kas tai gatvėj klykia.
180' Skaitliuoju akimirksnius ir nerimstu.
181 Ar tu žinai sesule, kaip
182 man ilgu ir skaudu?
183 Sesule, sesule!
184 Sapnuok lengvai
185 Lik sveikužė
186 Buč[i]uoju Ta[vo] Baly[tis]
ֿ
187 ˹Klausyk, ar tu gavai be šito, pirma
188 mano laišką? Aš tau rašiau, tik nežinau kur
189 išsiunčiau ar Lipeckan, ar Voronežan, ar kokiuo
190 nors maišytu adresu…˺
Гор. Воронеж
Халютинская, 15
{141}
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
14 tai ] cor t pro k
28 Nuėjome ] p s l ins maudyklus
30 ilgai ] p ras vid perėję
33 debesuosna ] cor n pro vid m
34 mudu ] cor m pro s
36 lygiai ] cor l pro s
43 in tašką… ] p ras ir
53 Kažką ] cor fl -ą pro -as et s l -o
58 mūsų ] cor m pro l
62 Petrapilyj ] cor P pro min
63 tik ] cor pro vis
68 krito ] cor fl -o pro -a
84 nebus ] p ras fl -iu
93 Iš ] cor I pro A
117 tada ] cor t pro a
118 nesutiksiu. ] p ras Kvailas tur-
129 skaičiuojantis ] cor č pro vid t
139 Kadangi ] s l ins n
150 Vis tiek ] s l ins e
163 bet ] vid ex errpro vid ir
163 proto ] vid ex err a rep
180 Skaitliuoju ] s l ins o
186 Buč[i]u[oju] ill, rest
186 Ta[vo] Baly[tis] ] signat, ill, rest
187–190 ˹text˺ ] add sup fol, vert
[1] ~ rus =išbandymui, išmėginimui.
[2] ~ rus =[karinės prievolės] atidėjimas.
[3] ~ rus =karo įstaiga – Rusijos imperijoje veikęs organas, tvarkęs karinės prievolės atlikimo organizacinius reikalus.
[4] Stasys Šilingas.
[5] ~ rus =„varinis raitelis“.
Kalbama apie „Varinį raitelį“ – paminklą Rusijos carui ir pirmajam imperatoriui Petrui I, pastatytą 1768–1770 m.
[6] Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausiasis BS brolis.
[7] Juozas Tallat Kelpša (1889–1949), muzikas. 1907–1916 m. gyveno Sankt Peterburge: konservatorijoje studijavo kompozicijos teoriją, vadovavo lietuvių chorams, dirigavo operečių spektaklius.
[*]~ rus ir pranc =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / P[anel]ė / Val[erija] / Čiurlionytė.