1916-08-08[apie]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [apie 1916-08-08], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [apie 1916-08-08], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: LLTI BR, F53–81
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [apie 1916-08-08]
Physical Description: BS laiškas VČ [Toji išglušėlių ligoninė in mane]. Be datos ir vietos. Datuojant [apie 1916-08-08] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi biografija, 1916-08-05 rašytu atvirlaiškiu (jame teigė, kad rašo paskutinę dieną ligoninėje), turiniu (BS laišką rašo praėjus dviems dienoms po ligoninės). Rašyta 11,1×28,3 cm gelstelėjusiame liniuotame popieriuje (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta per pusę, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje ir apačioje yra žalsvų dėmelių. 1r–v kairysis ir dešinysis kraštai nelygūs, plėšta, yra rašalo dėmelių, atsiradusių prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Kampai aplankstyti. Pieštuku numeruota {112}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS rašo, kaip jaučiasi, išėjęs iš ligoninės po sveikatos patikrinimo (galvos skausmas, fizinis silpnumas, nuovargis), ką išleistas patyrė (džiaugsmą) ir veikė (susitaikė su „Maniuka“), ką planavo toliau daryti (mėnesio pabaigoje persikelti į Maskvą). Būklė: gera. Minimi asmenys: Marija Grikinytė, Adomas Varnas, Sofija Čiurlionienė, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–81. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{112}
1 Toji išglušėlių ligoninė in mane
2 turbūt šiek tiek paveikė: šit jau
3 dvi dieni, kaip išėjau iš jos – ir pra-
4 dėjau po truputi sargalioti – galva
5 skauda be perstojo ir taip kad
6 aš galvot ir suprast nieko ne-
7 galiu. Ir silpna kažko visam taip.
8 Gaila, kad ligoninėj taip nebuvo.
9 Bet jau vistiek. Vakar gavau tavo
10 laišką. Skaičiau, skaičiau ir nieko
11 nesupratau. Taip ir nežinau, ką
12 tau in tai atsakyti. Kažkokios
13 manijos skverbiasi galvon ir su
14 jomis nieko aš negaliu pasi-
15 daryti. Bet tai turbūt tik kelios
16 dienos taip bus. Paskui atsilsėsiu
17 ir vėlei viskas gerai bus.
18 Taja dien, kai išėjau iš ligoni-
19 nės – upas buvo labai geras.
20' Norėjos rėkti ir dainuoti, ir
21 skrajoti. Rodos inkaušęs bu-
22 vau. Tai iš tojo džiaugsmo
23 buvau nuėjęs in Maniuką [1]
24 net – ėmėm ir susitaikėm… Matai
25 ji buvo trupučiųką užsigavusi.
26 Juk aš jai patsai siulausiu
27' mokinti, buvau
28 pradėjęs reguliariai vaiksčiot
29 pamokoms ir paskui staiga,
30 prižadėjęs in ją nueit – kaip
31 šulinyje dingau. Dabar
32 vėlei žadėjau nueit, tik jau
33 mokinti – tai noro neturiu…
34 Kur man dabar kas nors
35 rimtesnio, kad man rupi kur
36 nors in mišką, in tamsų,
37 kur dainos laukinės, kur plo-
38 tai nematuoti, ir neapčiuopia-
39 mi, ir neineinami, kur nėra
40' nė pančių, nė šešėlių, nė kalė-
41 jimų, kur vien tik pasakos ir
42 gaudėsiai. Maniūkas žmo-
43 gus rimtas, o kur man vėjavai-
44' kiui ją mokinti. Ir būt gerai
45 kad šį mėnesį išvažiuot kur nors
46 visai už miesto, in Mares, kad
47 nieko nebematyti ir niekas
48' nebegriaužtų… Tik kažin ar
49 pasiseks – mat Varno [2] nėra,
50 o nuo jo daug kas priguli…
51 Viskas būtų kuogeriausia,
52 kad toji galva nustotų kuo-
53 greičiausia skaudėjusi ir
54 sukusis… Užtat aš tau ir rašau,
55 Sesule, taip maža, nes tiesiog
56 fiziškai negaliu. Tik tu
57 žiūrėk pasirūpink greičiau
58 in Maskvą atvažiuot. Aš ma-
59 nau, kad pabaigoj šio mėnesio
60 aš jau būsiu joje.
61 Kloniokies Zosei [3] ir Danutei [4].
62 Buk Saulėta sesule
63' Tav[o]Bol[iti]s
1 Toji išglušėlių ligoninė in mane ] s l, in sin ang cor cf {112} pro {131}
20 Norėjos ] cor j pro vid s
26 siul[i]ausiu ] vid ex err om sec i
27 mokinti ] p ras es
27 mokinti, ] p ras vid patsai kiek
40 nė kalė- ] cor n pro k
44 būt ] cor b pro š
48 kažin ] cor k pro a
63 Tav[o]Bol[iti]s ] signat, ill, rest
[1] Marija Grikinytė, inžinieriaus Petro Narutavičiaus pusseserė, vadinta „Maniuka“.
[2] Adomas Varnas.
[3] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
[4] Danutė Čiurlionytė.