1916-07-31

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-31], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-31], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–205
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-31]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakar nuo tavęs jokio laišku-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-31] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi Lipecko pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu (BS rašo iš ligoninės Petrograde). Rašyta vieno 35,7×11,2 cm liniuoto, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). Kairysis ir dešinysis kraštai nelygūs, plėšta. Viršaus ir apačios kraštai įplyšę. 1r viršutinio krašto šonuose yra šviesiai žalios spalvos dėmelių. Prie laiško yra 9,4×11,7 cm gelstelėjęs, raštuotas vokas. Voko 1r – adresas. Priešingai, nei įprasta, užklijuotas mėlynos spalvos, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėtas juodas pašto antspaudas [ПЕТРОГРАДЪ] / ◊ ◊ ◊ /. 1v – juodas pašto antspaudas ЛИПЕЦКЪ / 31 7 16 /. Pieštuku numeruota {157}. Voko viduje įklijuotas plonas, peršviečiamas šviesiai žalios spalvos popierius. Laiškas išimtas, nuplėšus voko dešinįjį kraštą. Temos: BS savijauta ir nuotaika ligoninėje, gydytojo apžiūra, sveikatos patikrinimas. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: Jurgis Baltrušaitis. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–205. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Vakar nuo tavęs jokio laišku-
2 čio neatnešė… Vakar pirma
3 syki neišpasakytai liūdna buvo
4 palikę… Sauloleida tokia puiki,
5 tokia skaidri, visa ugninė.
6 Visi laisvūs ir apie naujus
7 sumanymus galvoja, apie tve-
8 rimą naujo gyvenimo. Tik
9' aš vienas uždarytas, kaip koks
10 išglušėlis ir man vienam naujas
11 gyvenimas nerūpi… Bet pasisten-
12 giau apie tai užmiršt ir
13 susigalvojau biesas žino
14 apie kokias tai žmogaus ir
15 Dievo Religijas. Tiek to.
16 Šiandie daktaras vėl žiūrėjo
17 Šiandie įspūdį geresnį.
18 Juokingas žmogiuks. Klausė
19 ar aš kartais eilių nerašąs.
20 Prisipažinau turįs tąją silpny-
21 bę. Tada klausė ar spauzdinau.
22 Pasakiau, kad neuzilgo
23 išeis rusų kalboj Baltru-
24 šaičio [1] vertime [2]. Klausė kurio
25 Baltrušaičio, ar kunigo. Pasakiau,
26 kad Jurgio – o, sako, žinau
27 aš jį. Kai išeis – žadėjo butinai
28 nusipirkt. Paskui visokias
29 šposu dirbo – daužė, klausė,
30 adata badė, kelius piškino,
31 gerklėn kažkokiuos pope-
32 rius grudo ir tt. Kažkodel
33 jis ir mandagus labai. Kai
34 ateinu – tuoj prašo sėsties
35 ir šneka kažkaip šeimyniškai.
36 Sako buk esąs tai geras
37 geras ženklas. Su kuriais
38 jis niekus tauzija –
39' tai buk tuos paliuosuo-
40 jas, o su kuriais piktas
41 būna – tai esą tuos imas
42 E, vis tiek – o aš vistik
43 manau, kad turi but
44 gerai ir galas.
45 Šiandie diena saulė-
46 ta, šilta, sėdžiu ant
47 saulės, šildaus ant
48 saulės ir juokiuos.
49 O ko man nesijuokti!
50 Praslenka valanda, diena
51 prabėga, ašei – vis sargas
52 aukuro švento. Skaidrios
53' naktužės, aušros,
54 švitvingės – viskas dainoje,
55 viskam vainikas. – –
56 Tik ant šio laiškiuko
57 buvo nusileidusi marga
58 plėštakėlė. Pailsėjo, pary-
59 mojo ir vėlei nuskrido lengva
60 kaip sapnas ir grakšti
61 kaip vejužio alsavimos
62 in savo saulėtą
63 pasaulį…
64 Ką man padaryti,
65 kad ir dūšia tavo, kaip
66' toji plėštakėlė, pary-
67 mojus ir pasilsėjus vėlei
68' skaidriai ir lengvai kiltų in
69 augštą dangų, in saulėtą
70 savo kelionę – –
71' Bučiu[o]j[u], Tavasai Bol[ytis]
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
{157}
9 vienas ] cor v pro a
17 Šiandie ] p vid ex err om ver
39 paliuosuo- ] cor sec u pro i
53 aušros, ] p ras vėjuotos
61 alsavimos ] p ras ill
62 in ] a ras ill
66 plėštakėlė ] cor fl -ė pro vid -ie
68 skaidriai ] p ins s l ir lengvai
71 Bučiu[o]j[u] ] ill, rest
71 Boly[tis] ] signat, ill, rest
[1] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944) – poetas simbolistas, vertėjas, diplomatas.
[2] Turbūt kalbama apie lietuvių ir kitų tautų rašytojų kūrybos rinktinę rusų kalba Отечество. Сборники национальной литературы России, т. I: Пути и достиженiя нацiональных литературъ Россiи. Национальный вопросъ, редакция: проф. И. А. Бодуэнъ де Куртенэ, проф. Н. А. Гредескула, Б. А. Гуревича, кн. П. Д. Долгорукова, проф. В. Н. Сперанский, Петроградъ: книгоиздательство Б. М. В. Попова, 1916.
Šioje knygoje lietuvių poetų Kazio Binkio, Adomo Juodojo, Mykolo Vaitkaus, Maironio, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės, Karolio Vairo, Zigmo Gėlės, Prano Vaičaičio eilėraščius, Igno Šeiniaus prozos kūrinį Бездна į rusų kalbą vertė pats Balys Sruoga. Rinktinėje paskelbti ir keli Balio Sruogos eilėraščiai: „Изъ цикла „Пѣсни заката“ (p. 168–169), „Эскизъ балета“ (p. 173).