1916-05-25

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-25, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-25, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-25
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiu be pavadinimo „[Sužvilgėjo žalsvas takas…]“. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 15,1×19,9 cm plono, perčviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Dvilapio dešinysis kraštas ir kampai aplankstyti. Perlenkta pusiau, paskui dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). Pieštuku numeruota {15}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS prašo atleisti už tai, kad anksčiau rašytais neapgalvotais laiškais suteikė VČ skausmo. Paaiškina laiškų ir eilėraščių rašymo ypatumus. Kalba apie vienatvę, ilgesį, vasaros atostogų planus. Būklė: gera. Minimi asmenys: Adolfas Sruoga, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 3 l. Publikuota: eilėraščio „[Sužvilgėjo žalsvas takas]“ galutinis variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 229–230. Skelbiama: iš autografo.
{15}
1 Sužvilgėjo žalsvas takas…
2 Paukštė Marių
3 Tik lengvais sparnais sumojo –
4 Suviliojo
5 Kuždesiais svaigiais sapnų graksčių, vasarių
6' Žvainą dūšią, kaip rasužę,
7 Kaip miglužę
8 Žalsvo tako…
ֿ
9 Ties taku nusvirę šakos
10 Baltalapių, šilkažiedžių…
11 Ir klevų sultingi lapai
12 Savo tinklą iškedeno
13 Ties taku…
14 Dūšia gailisi nuo seno
15 Tų šnekų,
16 Tų sesulės žvilgėsių
17 Kur sugėrė užsimiršus ir apsvaigo, ir pradėjo
18 [ dangūj Saulės užvydėt…
19' Dūšia virpa. Dūšia mena
20 Tuos žengsnius
21' Kur susupstė tiek karūnų
22 Žaliajuosčių, baltažiedžių,
23 Kai budėjova per naktį
24' Mes prie aukuro staigaus…
ֿ
25 Šakos svirančios nubunda…
26' Tai vėjužis iš Už marių,
27 Toks grakštus,
28' Neša žinią…
ֿ
29' Dūšia ašaros patvino…
30 Vėjui aimaną vakarę
31 Sekti skuba… Nuo žinios daugiau nubus…
ֿ
32 Marių vilnys sužaibavo…
33 Takas žvilgantis užgeso…
34 Dūšia, dūšia! Kam tau Marės! [1]
– – – –
35 Gavau tavo laišką, rašytą 22 geg. Dievuli
36' tu mano! Sesule! Atleisk man,
37 atleisk! Aš nemaniau, aš niekuomet negalėjau
38 manyti, kad Tau savo laiškais tiek daug skausmo
39' suteiksiu. Tai, koks aš nedėkingas del Tavęs!
40 Laiškus aš rašau visados kažkaip „в состоянiи
41 полусознанiя, полуопьнiя“ [2] ir niekados neduodu
42 sau atskaitos ką aš turiu rašyti ir niekuo-
43' met nesuprantu, ką aš parašiau. Aš nemaniau,
44 kad taip velnias žino ką galėčiau tau parašyti!..
45 Atleisk man Sesule, mano geroji atleisk!…
46 Pirmučiausia eiles, delei kurių rašai… Aš nie-
47 kuomet nežinau, ką aš eilese pasakysiu
48 ir ką aš noriu pasakyti. Visuomet terašau
49 „в полусознанiи“ [3], ir mane esant jau vėlei
50 pilnoj sąmonėj ar galima kaltint už jas…
51' Comprendre c’est tuot pardonner [4] (Suprast –
52 reiškia viską atleisti). Ir Tu už jas man
53' negali neatleisti.
54 Kodel mano laiškai tokie kvailūs?.. Sesule, ką
55 gi aš padarysiu, kad dabar mano gyvenimas
56 dabar kažkaip kvailai susidėjo. Juk dabar aš
57' be miesto purvų ir dulkių nieko gero daugiau
58 nematau… Ir kaip gi aš galiu dainuoti
59 saulę, kadangi esu priverstas bėgti nuo jos!
60 Rašiau kad esu vienas tik toj prasmėj kad pas mane
61 čia Petrograde nėra nei vieno gyvo žmo-
62 gaus su kurio galėčiau nors valandėlę pa-
63' būti kaip su artimu, kad aš netu-
64 riu čia nei pas ką nueiti, nei su kuo pasi-
65 kalbėti, ir visai ne toj prasmėj kad aš tavęs
66 nejusčiau ar Tau netikėčiau! Sesule
67 aš niekuomet dėlei tavęs neabejojau,
68 ir niekuomet nesilioviau tau tikėjęs!
69 O jei aš pasiilgau tavęs – tai ar aš tame
70 kaltas!.. Galop gi ne amžinai esu taip
71 nusiminęs ir susikaupęs. Išeinu in mišką
72' išeinu toli in lauką, in pievas… Aš
73 vėlei tada su tavimi, vėlei tavyje… Aš
74 vėlei išmokau tylėti ir žmonės
75' man dabar vėlei nebereikalingi! Ir
76 kai toliu nuo žmonių aš – tada jau aš
77 ne vienas, tada aš su tavim ir tada
78' man nebeskauda. Tik biauru begalo,
79 kai turiu būt žmonėse, kai turiu šne-
80' kėti… Bet ar gi aš kaltas už tai…
81 Tat kodel taip žiauriai užbaigei savo
82 laišką „rašyk, jei nori…“ Kodel?..
83 Paskui, delei išvidinio gyvenimo – mate-
84 rialio – ką gi kito aš galėjau padaryti?
85 Brolis [5], pavyzdžiui, netiki, kad man rei-
86 kėtų už miesto gyventi, o broliai skolingu
87 likt aš negalėjau. Bet dabar gi puikiai
88 susitvarkiau. Galiu gyvent – prie Marių.
89 Vasarnamio dar nesusisamdžiau, bet kai
90' atvažiuosiu iš Maskvos – nusisamdysiu.
91' Gyvensiu palei Marias ir Marėse. Argi
92 nebus gerai. Bet juk mudu tur-
93 but pasimatysiva, kaip aš rašiau
94 tau vakarykščiame laiškelyj…
95 Ar gerai? Juk būt labai labai
96 gerai, kad galėtuva pasimatyt.
97 Maskvon aš tikrai nuvažiuosiu.
98 Man begalo dabar skaudu, kad aš
99 savo kvailais laiškais tau tiek
100' skausmo padariau. Aš neužsitar-
101 navau, kad Sesulė tiek del manęs ken-
102 tėtų! Atleisk man, Sesute, atleisk.
103 Jei aš išsiilgęs, jei kartais nuo išsi-
104 ilgimo negaliu nei vietos, nei paguodos
105 sau rastis ir kažkokios mintis pradeda
106 skverbtis išvargusion galvon – argi
107 galima už tai mane nuteisti.
108 Lengvaus sapno, Tau Sesutėle
109' Buč[iuoju]Bolyt[i]s
110 25/V– 16
ֿ
111 ˹Kloniokis Zoskai [6]
1 Sužvilgėjo žalsvas takas… ] in sin ang sup fol scr cf {15} al m graph, circ
6 rasužę ] cor s pro vid z
19 virpa ] cor v pro ill
21 tiek ] cor i pro vid o
24 staigaus… ] p cor interp pro !
26 iš ] cor pro u
28 Neša ] cor N pro Ž
29 patvino ] cor p pro ill
36 Sesule! ] a ras Dievuli
39 Tai ] cor T pro min
43 [ne]suprantu ] cor pro [ne]žinau
51 pardonner ] cor pri n pro vid u
53 negali ] cor n pro s
57 nieko ] cor n pro j
63 kad ] a ras vid phr nei vieno
72 Aš ] p ras velei
75 nebereikalingi ] cor k pro ill
76 toli[a]u ] vid ex err om a
78 begalo ] cor fl -o pro -u
80 gi ] p ras s
80 aš ] p ras ga
86 broliai ] vid ex err a pro u
90 atvažiuosiu ] cor sec a pro vid o
91 Marias ] cor fl -ia pro
100 skausmo ] cor k pro ill
109 Buč[iuoju]Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
111 ˹phr˺ ] add p text
[1] Eilėraščio „[Sužvilgėjo žalsvas takas]“ pirminis variantas, šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, p. 789–790.
[2] ~ rus =būdamas nepilnos sąmonės, apsvaigęs.
[3] ~ rus =nepilnos sąmonės.
[4] ~ pranc =Suprasti viską, vadinasi, viską atleisti.
[5] Adolfas Sruoga.
[6] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.