1916-07-25[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Identifier: LLTI BR, F53–76
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakar ilgai ilgai prie vartų rymojau.]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-07-25] ir lokalizuojant [Petrapilis], remtasi biografija, turiniu. Rašyta 15,0×19,9 cm plono, drobės faktūros melsvos spalvos gelstelėjusio laiškinio popieriaus dvilapyje (1r–v, 2r–v) pieštuku. Kelis kartus perlenkta (dvi lenkimo linijos). 1r ir 2v ištepta (rudos dėmės). Kampai aplankstyti, apglamžyta. Pieštuku numeruota {109}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS aprašo pirmą dieną ligoninėje – savijautą, palatos draugus, jų pasakojimus apie kareivišką gyvenimą, daktaro apžiūrą. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: [Galvelė], Adolfas Sruoga. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–76. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{109}
1 Vakar ilgai ilgai prie vartų rymojau.
2 Vakaras buvo ramus ir ilgas begalo. Slinko pra-
3 eiviai vienas už kito, ejo skubinos eile sava,
4 savais keliais… Rymojau ir nelaukiau jokio
5 svečio, jokio zvilgsnio žmogiškos dūšios,
6 jokio artimo pajautimo… Buvo daugel
7 akimirksniu, kad dūšia susikaupdavo, susiguž-
8 davo, rodos pratruks staiga bedugnė ir pasibers
9 sraujos srovės, krikštolinės… Grįžau kameron.
10' Susipažinau su kaimynais. Vienas koks tai
11 buvęs dailės mokykloj Odesoj, buvęs batalijone,
12' antras studentas politechnikos ir gi tarna-
13' vęs prastu kareiviu. Papasakojo daug nema-
14 loniu ir liūdinančiu apsireiškimų. Apie
15 kareivio gyvenimą, apie padėjimą ir parei-
16 gas, kaip visur iš „žmogaus tyčiojamos“ – tai
17 jo žodžiai. Ir tai pasakojo su tokiuo skausmu,
18 kad kartais net klaiku darės… Paskui
19 taip sau. Nusprendziau, kad reikia būti
20 tvirtam ir tikėti in gerą. Tat nieko.
21 Yra dar vienas kaimynas, vaikezas, sentikis,
22' iš Kauno gubernijos. Gal indomiausias iš
23' visų. Pasakojo, kaip pas juos šventas raštas
24' mokinąs iš ko karo kilęs. Rokuojas, jei
25 rusai vokiečius pergalėsią – tada nieko,
26 tai Dievas leidęs karą žmonių nubau-
27 dimui už griekus. O jei vokiečiai per-
28 galėsią – tai aiškus dalykas būsią, kad tai
29' yra atėjęs Antichistas. Ir jis po karui
30 paviešpatausias 3 metus ir 6 mėnesius
31 Ir tada būsiąs svietui galas.
32 Dabar rytas, sėdžiu savo kambariukštyj
33 ir laukiu, kada daktaras pašauks.
34 Mano kaimynas protauja, kad esą negalima
35' rukyt, kadangi Velnias kadaisiai
36 pasėjęs taboką ir tat esą didelė nuodemė
37 rukyt. Taip‑pat esą velnias ir aeropla-
38 nus išmyslyjęs, o gal sako ir pats tenai
39 lakioja pasivertęs mašina. Užu sienos
40 kambarys tujų, kurie patekę del akių.
41 Laimingi žmonės, iš tikrųjų! Visi sveiki,
42 tvirtūs, linksmūs. Per nakti šukauja,
43 dainuoja, laksto, kaip arkliai. Visi
44 žino, kad juos paliuosuos, visų pa-
45 liuosavimas labai aiškiai apspręstas,
46 kiekvienas žino kokios jo akys, jeigu
47 gydytojas kitokias randa, tuoj skandalą
48 kelia. Ir ko jiems nesidžiaugt ar
49 ko jiems nedainuot! Kad nebut
50 mano kaimynai tokie išglebę –
51 ir aš dainuočiau, bet dabar –
52 turiu kameroj tvarką išlaikyt.
53' Bet tai gal pirma diena. Toliau
54 gal ir mes geriau pagyvensim.
55' Vakar vakare vėlei skaičiau ilgai, ilgai
56 Tavo liūdnajį laišką. Norėtus daug tau
57' parašyt, bet matai man dabar ir
58 rašyt ir galvot labai sunku.
59 Noretus „pafilosofuot“ apie žmogų ir
60 apie egojizmą. Egojimą tu vistiktai
61 ne visai teisingai apsprendi. Egojistas –
62 kiekvienas žmogus pasaulyj, kiekvienas
63 šventasai ir Aniolas Danguj. Pavyzdžiui
64 kiekvienas filantropininkas, kurs viską
65 atiduoda artimiems, kuris rodos gyvena
66 vien tik del kitų, o tuo tarpu man rodos
67 jis gyvena vien tik del savęs. Gyveno
68 del gero, tokio gero, kaip jis supranta,
69 bet juk tai kiekvieno egojizmo
70 dėsnis – ________________
71 Tik apžiūrėjo daktaras. Kokios
72 pasekmės ir ką parašė nežinau…
73 Šis daktaras labai žmoniškai atrodė.
74 Pasišnekėjom truputi. Klausė, kodel
75 aš ilgus plaukus nešioju, divijos
76 kodel aš ne kompozitorius. Kaž-
77 kodel pasiklausė, kokios aš tautos,
78 ko abelnai nieko nedaro. Gal kas
79 nors ir bus gerai. Daktaras rodos
80 nebloga žmogus. O gal ir Galvelė [1]
81 ką nors pagelbės.
82' Dabar mano
83 nuoskaudos sądraugus pašaukė
84 daktaras. Palauksiu kol sugrįš, pažiū-
85 rėsiu ką jiems sakė. Paskui eisiu sodan
86 ir busiu ten iki vakaro. Gal ir
87 brolis [2] ateis, gal atėjo vakar ar šiandie
88 nuo tavęs laiškas, gal atneš. Prašiau,
89 kad ir knygų atnešt, tasai mano
90 bandymas vis tiktai nelabai bepatinka –
91 velnias žino, kas tai yra, ypač nakti.
92 Nors galva sukas ir nieko aiškiai
93 galvot negaliu, bet vis tiktai
94 kažkas taip griaužia. Bet nieko.
95 Turiu pergyventi viską ir galas.
96 Ir viskas turi but gerai. Žiūrėk,
97 gal dar baltą biletą gausiu –
98 ot būtų gerai! Aš jokiu būdu
99 neinsivaizdinu, kad mane galėtų
100 paimti. Turi nepaimti ir galas.
101 Sesule, vieno taves teprašau – neliūdėk!
102 Jei aš neliūdžiu ir ranku nenuleidžiu,
103 tat ir tu neturi nuliusti. Ir jausdamas
104 kad tu neliūdi – dvasioj aš kur kas
105 tvirtesnis busiu. Lik sveika
106 Sesutėle. Bučiuoju tave Sesute
107 mano, jaunoji mano
108' Tavasa[i] Bolyt[i]s
1 Vakar ilgai ilgai prie vartų rymojau. ] s l, in sin ang cor cf {109} pro {128}
10 kaimynais ] cor n pro m
12 politechnikos ] s l ins n
13 kareiviu ] cor u pro s
15 padėjimas ] vid ex err fl -as pro
22 Kauno ] cor fl -o pro -a
23 kaip ] cor ip pro d
24 iš ] cor pro d
24 karo ] vid ex err fl -o pro -as
29 Antich[r]istas ] cor A pro min, vid ex err om r
35 Velnias ] a del vid Dievas
53 Toliau ] cor T pro vid R
55 Vakar ] p ras e
55 vakare ] p s l ins vėlei
57 dabar ] cor d pro g
60 Egoji[z]mą ] vid ex err om z
80 nebloga[s] ] vid ex err om s
82 mano ] p ras sądraugus pašaukė d
108 Tavasa[i] Bolyt[i]s ] signat, rest
[1] Farmacijos magistras Petrograde.
[2] Adolfas Sruoga.