1924-01-11

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-01-11], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-01-11], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-01-11]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Urbšiau, pinigingą laišką tai]. Be datos ir vietos. Datuojant [1924-01-11] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi pašto antspaudu, JU adresu. Rašyta 13,9×9,4 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu), horizontaliai. 1v padalyta į dvi dalis: kairėje pusėje – tekstas, dešinėje – JU adresas: Ponui J. Urbšiui / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charlott. / Kurfürstendamm 242 [~ liet ir vok =Ponui J[uozui] Urbšiui / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Kurfiurstendamo 242]. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas tamsiai žalios spalvos pašto ženklas su penkių reichspfenigių atvaizdu ir užrašu (Deutsches Reich), ant jo uždėtas juodas Miuncheno pašto antspaudas MUENCHEN 23. / 11. / JAN / 24. / a 1-2 N. /. Ant pašto ženklo buvęs dėtas dar vienas juodas, spėtina, Miuncheno pašto antspaudas (matyti tik jo dalis su raide a 1). Šalia Miuncheno pašto antspaudo, kairėje pusėje, uždėtas violetinis antspaudas su įrašu (Knorr-Hütte / an der / Zugspitze / 2052 mtr. / D. u. Oe. -Alpen-Verola / Sektion München). 1v pieštuku bibliotekininko ranka užrašyta data {11 Jan 1924} ir numeris {3} JU egodokumentų byloje. 1r vertikaliai atspaustas atvaizdas (žmogus kalnuose), po atvaizdu užrašas: ZUGSPITZGRAT MIT HOOHOBSERVATORIUM. 1v dešinysis kraštas nelygus, „dantytas“. Temos: BS dėkoja JU už gautus laiškus, teiraujasi, ar JU gavęs jam adresuotuosius. Siūlo vasario mėn. pabaigoje kartu vykti į Tirolį. Būklė: gera. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Urbšiau, pinigingą laišką tai
2 gavau – labai ačiū! Tiktai gavau
3 aš jį vos užvakar, nors Tavo
4 gromata datuota 28/XII.
5 Be to vakar gavau trumpą
6 gromatėlę, kur tarp kitko
7 sakoma „Vakar tau laišką
8 rašydamas užmiršau pa-
9 klaust“… Tai šitokio laiško
10 aš negavau ir negirdėjau –
11 jis arba pakeliui užkliuvo arba
12 tavo kišenėj tebeguli, giedrios
13 dienos belaukdamas. O tu
14 mano čekingą laišką ar gavai?
15 Ar buvai Klaipėdoj? Į Oberammer-
16 gau [1] del finansų krizio ir aš
17 nepatekau, bet už tat vasario
18 pabaigoj manau patraukt
19 6–10 dienų į Tirolį. Ar nega-
20 lėtum iš Berlyno išsisukti,
21 kad kiek po sniegą pasiba-
22 lamutyti? Važiuos dar
23 vienas dailininkas, kurs
24 mus numalevos.
25 Balys
[1] „Oberammergau – vietovė aukštutinėje Bavarijoje. 1634 metais siautė toje apylinkėje maras. Gyventojai padarė apžadą kas dešimtuosius metus viešai vaizduoti Kristaus kančių kelius. Atskirų šeimų nariai iš kartos į kartą specializavosi tam tikruose to vaizdavimo vaidmenyse. Suvažiuodavo iš visur žmonių to vaizdavimo žiūrėti. 1924 metais įvyko eilinis vaizdavimas“ (Marija Urbšienė, 1957-02-17).