1916-07-25[iki]_5

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–72
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Ateinu in tave aš pagelbos]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-07-25] ir lokalizuojant [Petrapilis], remtasi biografija, turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (I 1r–v, 2r–v) ir 13,7×17,9 cm atkirptame buvusio dvilapio lape (II 1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Rašyta nenuosekliai, todėl viršuje numeruota BS ranka (1., 2, 3, 4, 5). Pieštuku numeruota {105}. II 1v yra pirštų atspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Prie laiško voko nėra. Tema: BS teiraujasi VČ nuomonės, ar paduoti trūkstamus dokumentus ir būti priimtam mokytis į karo inžinierių mokyklą, ar laukti gydytojų sprendimo dėl atleidimo nuo karinės tarnybos ligoninėje. Būklė: gera. Minimi asmenys: Sofija Čiurlionienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–72. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1.
{105}
1 Ateinu in tave aš pagelbos
2 prašyti. Su manim dalykas tas.
3 Dvi savaiti atgal aš padaviau pra-
4 šymą in inžinierių (karo) družiną [1],
5 kad priimtų mane dešimtininku [2].
6 Apie tai aš tau nieko nerašiau,
7 nes kad mane priimti – visai
8 netikėjau, kadangi aš esu pašauktas
9 jau ir universantas, o kad tapt
10 karišku dešimtininku reikia
11 baigt šiokie‑tokie kursai.
12 Bet šiandie gaunu atsaką
13 iš ten, prašo nusiusti doku-
14 mentus nekuriuos, taip kad
15 kaslink priėmimo dabar ir
16 abejojonė vargiai būti be-
17 gali – turbūt tikrai priims.
18 Tai kaip man padaryti –
[→] 2
19 ar važiuoti, ar ne. Ten sąlygos
20 tokios – kas reikia dirbt – nežinau –
21 tik laukuose darbas, ant gryno
22 oro, toli nuo ugnies užpakaly
23 armijos (družina be ginklų)
24 ir dešimtininkui iš karto
25 mėnesiui duo 125 rub. Ir
26' tai rokuojas – kad iš tikrųjų
27 tarnauja karuomenei, tat
28 žinoma ant ugnies eit niekuo-
29' met neprisieis. Čia ligon-
30 būty aš dar nebuvau ir kada
31 pakliusiu nėr žinios. Taigi visa
32 vasara prisieitu būt mieste.
33 Ligonbuty paliuosuos geriausiame
34 atsitikime daugiausia trims
35 mėnesiams, o paskui vėl ta
36 pati istorija. Petrapily dau-
37 giau trijų mėnesių ne-
3
38 liuosuoja nieko. Bet su
39 ligonbučiu – juk dar abejotina
40 gali paliuosuot, gali ir ne. Jeigu
41 sakysime paliuosuotų dabar,
42 aš važiuot tada iš miesto nie-
43 kur negaliu, nes jeigu sveikatą
44 pataisysiu tat už trijų mė-
45' nesių tikrai jau paimtų.
46 Turėčiau arba laukt praporų
47 mokyklos [3] arba stot artilerijos
48 mokyklon (ten mokinas 9 mėn)
49 Bet išbūt ar 4 ar 9 mėn. tokioj
50 kariškoj mokykloj turbūt nepiai
51 atsieit. O jei važiuosiu čia
52 dešimtininku – tuojau stosiu
53 prie darbo. Turbūt reikės darbi-
54 ninkus prižiūrėt. Toj družinoj
55 dirba jau vienas lietuvis, dabar
56 padavė prašymą mano brolis [3]
[→] 4
57 ir dar kiti – jei priims – tai visi
58' tuojau važiuos. Parašyk sesutėle
59 kaip tau atrodo, ar važiuoti
60 ar ne?.. Aš čia neturiu visai
61 su kuo man pasitarti ir kas
62 man dūšios žodį pasakytų. Tik,
63' Sesule, Tu nenusimink! Negalima
64 nusiminti! Dabar valanda
65 kai reikia veikti ir spręsti,
66 kai reikia tvirtam būti žiūrėk,
67 Sesute, kad nenusimintum.
68 Kad būt galima gyventi –
69 pasaulis visas turi būt pa-
70 teisintas. Kitaip negalima.
71 Jeigu važiuoti – žinoma
72 tais metais jau mokinties
73 negalėčiau, ir dirbti, bet užtat
74 ir dvasiniai, ir fiziškai
[→] 5
75 turbūt atsilsėsiu, ir po laukus
76 teks pasivaiksčiot, ir naujų, ne miesto,
77 įspudžių gauti. Be to toji družina
78 Lietuvos pasieny. Taip kad su laiku
79 gal Lietuvoj dirbt prisieis.
80 O jei nevažiuot – tai ar galima
81 tikėties, kad man šią žiemą teks
82 ir mokinties, ir dirbt, ir…
83 Šansų turbūt dar mažiau… Jeigu
84 važiuot – tai prieš važiavimą
85 norėčiau su tavimi būtinai
86 butinai pasimatyt… – (Dabar
87 dar nepriimtas esu, tik jau daug
88 vilties yra, kad priims)
89 Tik, tu Sesutėle nenusimink
90 ir nepyk ant manęs! Aš
91 taip noriu būt tvirtas ir
92 gyvenimo nekiek nesibijoti!
93 Nenusimink, Sesule, nes kai
94 valia pažiūri in gyvenimą
95 pasijunti Viešpatim esąs.
96 Ir ant manęs nepyk.
97' Tai gi Sesutėle mano geroji,
98 mano Viešnia tolimoji., kaip man
99 padaryti, kaip man pasielgti?..
100 Laukiu nuo Tavęs, tavo balso….
101 Ir tegu mano Sesulė buna
102 tvirta, kaip plienas ir galinga
103 kaip valia, už tat ir dūšioj
104 bus giedra, ir sapnai bus lengvūs.
105 Sudieu Sesutel, tegu tau gera
106 būna.
107 Bučiuoju tave labai, labai….
108 Tava mažasai Bolytis.
ֿ
109 ˹P. S. Paklausk apie tą dalyką ir Zoskos [4], kaip ji pa-
110 sakys. Arba – kaip žinai.˺
1 Ateinu in tave aš pagelbos ] s l, in sin ang cor cf {105} pro {124}, ras {6 p.}
16 abejo[jo]nė ] vid ex err rep jo
25 duo[da] ] vid ex err om da
26 kad ] p ras
29 neprisieis ] a ras nevaz
33–34 paliuosuos geriausiame atsitikime ] cor ord geriausiame atsitikime paliuosuos
45 tikrai ] p ras turėčiau
50 nepi[gi]ai ] vid ex err om gi
58 Parašyk ] cor r pro s
63 nenusimink! ] cor interp pro .
97 Tai gi ] cor g pro k
97 Sesutėle ] p ras interp ,
109–110 ˹text˺ ] add p
[1] Дружина ~ rus =būrys.
[2] Dešimties kareivių vadas.
[3] Karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko turinčių asmenų mokyklos.
[4] Juozapas Sruoga.
[5] Sofija Čiurlionienė.