1916-07-25[iki]_4

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–70
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Ryto pasveikinimas. Saulei gimnas.]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 191607-25] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi biografija (į ligoninę BS priimtas 1916-07-25), turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {107}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS rašo apie savijautą (kankinančią nemigą, vienatvę, nerimą dėl gauto priminimo apie kariuomenę). Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–70. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{107}
1 Ryto pasveikinimas. Saulei gimnas.
2 Gyvenimui gimnas. Dainai gimnas.
3 Tą rytą ir ašei budėjau… Tik ne delto
4 kad butau akstie atsikėlęs ir gėlęs
5 skynęs… Paskutiniu laiku mane kaz-
6 kodel nemiga smaugia, tai yra nak-
7 timis užmigt negaliu. Ne visai
8 protingas padėjimas. Ir todel nekartą
9 jau mačiau ir brėkštantį rytą
10 ir tekančią saulę. Bet tai niekis.
11' Tik taip aš išsiilgęs Žmogaus, išsi-
12' ilgau Žmogaus kuris mano dušia
13 girdėjo, išsiilgau nuoširdaus
14 žvilgsnio ir artimaus žodžio.
15 Nesijaučiu dar kolkas blogai,
16 tik kažko ilgu, taipilgu čionai.
17 Ir klaiku daros nykią sutemą
18 galvot pradėjus. Juk taip
19' senai aš bejutau Dušią, taip senai
20 Žmogų bejutau ir tiek jau valan-
21 dų ir dienų ir nakčių kaip aš
22 čia vienas, toli nuo sesulės, toli
23 nuo viso pasaulio… Išmokau
24 jau ir kalbėt patsai su savimi
25 ir su tiluma, išmokau suprast
26 gludumą ir klaikumą, bet vis
27 dar daug daug negaliu, kad viską
28 pergalėti… Bet niekis. Turbūt
29 ir vėl rasiu kokį nors būdą, kaip
30 save apgauti, ir vėl turbūt
31 bus gerai…. Biesas su kareivija.
32 Jau rodos visai buvau užmiršęs
33 ir nusiraminęs, o dabar taip
34' netikėtai priminė. Niekai. Negal-
35 vokim apie tai – ir bus gerai.
36 Kad taip – tai taip. Rytoj vakare
37' (subatą) tur but važiuosiu kur
38 nors in Suomiją. Iš vakaro
39 Nakvosiu kur nors pama-
40' rėj. Ir sauloleidį, ir saulo-
41 tekį matysiu. Ir mariu
42' vilnis girdėsi. Supranti –
43 liuosas marių vilnis girdėsiu.
44 Pasiilgau marių. Jau dau-
45 gel dienų, kaip jų jų vilnių
46 negirdėjau. Aš myliu, labai
47 labai myliu marias. Kad ne
48 marias – senai jau bučiau dušioj
49 apmiręs. Marėse visą sielvar-
50 tą užmirštu. Užmirštu,
51 ir ilgėsį, ir sopulius…. –
52 Ar tu ilgies Sesule?.. Aš tavęs
53 išsiilgau labai, labai. – – Die-
54 vuli mano, ką aš padarysiu,
55 kad mano gyvenimas toks dabar
56 siauras ir kad kiekvienas švie-
57 sesnis spindulėlis toks yra
58 brangus ir toks nepasiekiamas.
59 Džiaugiuos, kad pas tave
60 rytas toks saulėtas ir toks
61 džiaugsmingas… Ir noris, taip
62 noris kad ir pas mane nors
63 aidas tavojo gimmo atplaukt…
64 Ką aš darysiu, kad mano
65 kelionėje vartai užkelti ir
66 kad gludumos galo nesijunta…
67 Ką aš darysiu, kad tokia klaiki prie-
68 blanda, ir ir dūšios aimana
69 tokia nyki… Sesule, aš pa-
70 siilgau tavęs… Labai labai
71' pasiilgau tavęs… Šiandie kas
72 tai tokio keisto… Senai taip
73 bebuvo… Kažkodel iš akių ki-
74 birkštys trikšta ir blakstienos
75 kažkokios sunkios, rasotos… Su-
76 sigužė širdis… Susigužė… Apmirė…
77 Sesule! Ar tu junti, kaip
78 aš pasiilgau tavęs! –
79 Ukana. Sutema. Klaiku be galo…
80 Bučiau be galo laimingas, kad
81 kas nors netyčia mane pa-
82 minėt geru žodžiu… – Nepyk
83' ant manęs Sesule, bet ką aš pada-
84 rysiu, kad man taip ilgu, taip
85 ilgu čionai…
86' Buč[iuoju] Tavasai Bolytis
ֿ
87 ˹Drauge miela, drauge tolus
88 Be tavęs mirsiù!..˺ [1]
1 Ryto pasveikinimas. Saulei gimnas. ] s l cor cf {107} pro {126} al m graph
4 a[n]kstie ] vid ex err om n
11 Žmogaus ] cor Ž pro min
12 Žmogaus ] cor Ž pro min
19 bejutau ] cor t pro s
34 Negal ] cor N pro min
37 subatą ] cor s pro vid t
40 Ir ] cor I pro S
42 vilnis ] cor sec i pro u
42 girdėsi[u] ] vid ex err om -u
63 gimmo ] vid ex err mm pro mn
68 ir ir dūšios ] vid ex err a rep ir
71 Šiandie ] cor Š pro vid O
83 bet ] cor b pro vid k
86 Buč[iuoju] ] ill, rest
87 miela[s] ] vid ex err om s
87–88 ˹text˺ ] add p
[1] BS laisvai išverstos rusų poeto Afanasijaus Feto eilėraščio „Даль“ („Toluma“), parašyto 1843 m., paskutinės eilutės: „Друг мой, друг далекий, / Вспомни обо мне!“ („Tolimasis drauge, / Prisimink mane!“).
Visą eilėraštį rusų kalba žr. in: А. А. Фет, Стихотворения, Ленинград: Советский писатель, 1953, ст. 73.
Visą eilėraštį „[Debesiu banguoja]“ lietuvių kalba žr. in: Afanasijus Fetas, Poezija, iš rusų kalbos vertė Jonas Strielkūnas, Vilnius: Vaga, 1984, p. 25.