1916-07-25[iki]_3

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–85
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Atplaukė ankstybaus gyvenimo balsas]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-07-25] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi biografija, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {103}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS džiaugiasi VČ laišku, samprotauja apie savęs ir kitų supratimą (psichologinę formą ir dvasinį turinį), polinkį filosofuoti, atskleidžia individualios intuityvios, improvizuotos filosofijos ištakas. Būklė: gera. Minimi asmenys: Adomas Varnas, Stasys Šilingas, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–63. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{103}
1 Atplaukė ankstybaus gyvenimo balsas
2 dar saulužei netekėjus… Atlankė jaunos
3 dūšios žydėjimas dar aušružei nesibrėškiant…
4 O ištriško spindulėliai laisvavaliai,
5 auksoruožiai – dūšią širdgėlą apleido,
6 prakartėlė susisupstė, ir žiedeliai susi-
7 krovę pražydėjimo telaukia… Jauna
8 gėlių Karalaitė apsapnyj ateis dar-
9 želin, nubarstys skaidrutę rasą ir su-
10' vilgys liekną žemę – pražydės žiedeliai balti,
11 prasiskleis galvutės grakščios šilkožie-
12 džių puronėlių ir atvers pasaulį kitą
13 Karalaitęi atejūnei, už žydėjimo malonę,
14 už atlankymą su saulę, savo kuždesios
15 graksčiuos… Anksto ryto kėlėjėlė,
16 lieknaus sapno atnešėja, ir vainikų
17 pinėjėlė… Ir atlankusią pajutęs
18 visa dušia suvirpėjęs, galvą pamal-
19 doj nuleidęs juntu saules žengimus…
– – – – – – –
20 Kaip gerai, kad tu parašei man laišką
21 ir tokį ilgą, ir taip daug, ir taip gražiai.
22 Man taip smagu pasidarė, kad Tu pasaulį
23' paėmei in savo rankas, ir jauties
24 laisva ir galinga, kaip vėjas, kaip vėtra.
25 Aš skaitau ir džiaugiuos ir man taip
26 gerai, kad manoji Sesulė, mano
27' geroji Sesutėlė pajuto savyje milži-
28 niškają visatos Valią. Kaip nesidžiaugt.
29 Ką tu rašei apie supratimą savęs
30 ir kitų – tu galvoji gan teisingai, aš
31 su tavimi matai sutinka, tik dabar
32 aš in tąjį dalyką žiūriu plačiau. Žmogaus
33 dūšioj aiškios dvi lėkštumos. Viena – tai
34' dvasinė lytis (psichologinė forma), o
35' antra – dvasinis turinys. Pirmoji – pra-
36 das pastovus, o antroji mainomasai
37 Pirmoji pastovi netik pas atskirus žmo-
38' nes kaipo vienatą, bet ir pas visą
39 tauta. Joje ir gludo tautinė savybė.
40 Dvasinis turinys žmogūje kasdien keičiasi.
41 Ir be abejones, sulyg savojo pergyvento
42 turinio artimo turinį gali pajusti
43 kur kas pilniau (nors tai jau bus nebe
44 „pajutimas del pajutimo'). Bet žmogus
45 daugiau privalo kreipti domos in dvasi-
46 nę lytį. Pavyzdžiui, aš nežinau kartais
47 kaip tu apie tą ar kitą dalyką manai,
48 bet aš žinau, kaip tu prie tojo dalyko
49 prieini, jaučiu tavo minčių eigastį,
50' tavo pajautimų santarą, o už tat aš Tave
51 ir galiu justi. Juk tai pamatas tavo
52 būdo, ir kaip gi žmogus gali pamato
53 savo būdo nepažinti. Jeigu rodos
54 kad kurią valandą savęs nesupranti
55 žmogus – nesupranti tik savo turininės
56 santaros, o delei dvasinės lyties –
57 kiekvienas pilną sau atskaitą duoda,
58 apie tat aš neabejoju. Tu sakai kad
59 pas mane dabar daugiau proto negu
60 pajautimo. Nežinau, gal ir tiesa. Mat
61 bedirbdamas su Varnu [1] užsikrėčiau ma-
62 nija filosofuoti. Tat ir filosofuoju
63 dabar daugel apie tautos dvasią, apie
64 tautos kultūros pamatus, apie žmogaus
65 dvasines savybes ir tt. Net Šilingas [2] iški-
66 šęs liežuvį klausia iš kur aš toks teore-
67 tikas filosofas palikau. Bet matai, aš
68 kažkaip galvoju viską staigą, viską im-
69 provizuoju. Rašau kokį straipsnį – būti-
70 nai turiu baigti per vieną naktį, kitaip
71 nieko nebus. Ir aš kažkaip užsimiršęs tai
72 darau, aš nežinau, kas tai veikia ar pro-
73 tas ar jausmai, aš nežinau kas ir kur kaip
74 dedas, tik juntu kad vidūje eina bruzdėji-
75 mas. Ir tada valanda aš visas atsidaves
76 tam ką aš darau, ir man rodos, per tat
77 gal aš ir esu nuoširdus. Jei protas pas
78 mane veikia – tai jis tik formuoja
79 o viską gimdo tik pajautimas.
80 Tik tiek kad aš dabar gana daug
81 stengiuos dirbti. Bet tai – ką apie
82 tai daug kalbėti –
83 Dabar labai skubinu – bėgsiu.
84 Taigi Sesute, tu nepik kad aš kaikada
85 dabar filosofuoju. Praeis tulas laikas
86 aš vėlei kitaip gyvensiu. Kiekvie-
87 nai dienai turi būt nauja forma
88 ir kiekvienam pergyvenimui
89 naujas inkvėpimas.
90 Sesute! Tu esi labai labai gera
91 kad taip daug rašai. Turbūt nuo
92 to aš ir jaučiuos taip tvirtai. Bijau
93 tankiai, kad nepratruktų ir kad
94 vėlei neišglebčiau, bet manau
95 vis tik gyventi.
96' Lik sveika ir jaun[a] –
97 Bučiuok Danutę [3], o aš tave
98' Tav[o]Boly[ti]s
1 Atplaukė ankstybaus gyvenimo balsas ] s l cor cf {103} pro {122} al m graph
10 žiedeliai ] p s l ins balti
23 jauties ] cor t pro pri s
27 pajuto ] cor j pro s
34 dvasinė ] a ras ps
35 dvasinis ] a ras ps
38 bet ir ] a ras o antr
50 santarą ] cor r pro vid a
98 Tav[o]Boly[ti]s ] signat, ill, rest
[1] Adomas Varnas.
[2] Stasys Šilingas.
[3] Danutė Čiurlionytė.