1916-07-25[iki]_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–68
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Valio, dalgele, / po pradalgėlį!]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-07-25] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu, biografija (BS, 1916 m. gegužės mėn. pabaigoje gavęs šaukimą į armiją, laukė komisijos apžiūros, į ligoninę pateko liepos 25 d.), kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 11,8×22,5 cm dviejuose gelstelėjusio, pailgais langučiais popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r ir 2r kairiajame krašte išmuštos dvi mažos skylutės. 1r viršuje, dešiniajame kampe, numeruota BS ranka 1. 2v viršuje, spėtina, užrašyta 2. Kampai aplankstyti, kraštai apšiurę. Yra pirštų antspaudų dėmelių, prisilietus nenudžiūvus rašalui. Numeruota {100} pieštuku. Prie laiško voko nėra. Tema: laikraščio Pradalgiai leidimo sumanymas, argumentai persikelti studijuoti į Maskvą. Būklė: gera. Minimi asmenys: Juozas Liūdžius, Paulius Galaunė, Jurgis Baltrušaitis, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–68. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{100}
[→] 1.
1' Valio, dalgele,
2 po pradalgėlį!
3 Man šiandie smagu, kaip
4 retai kada. Džiaugkies ir tuje
5 Sesut! Gavau laišką nuo Liudžiaus [1],
6 apie mūsų jaunuomenę (vidurinių
7 mokyklių) apie ugnį ir jaunumą.
8 Žinai, kai susiduri su žmonėmis,
9 besikraunančiais žiedais besiren-
10 giančiais žydėti – taip smagu pasi-
11 daro, tokia jaunuma pajunti!
12 Eis jaunuomenės laikraštis,
13 vadinsis „Pradalgiai“, motto bus:
14' „Valio, dalgele, po pradalgėlę“,
15 bus jaunas, bus inkvėptas,
16 bus Saulėtas! [2] Ir kaip nesi-
17 džiaugti, kad jaunoji karto stojo
18 in gyvenimą, vėliavą augštai
19 iškėlę ir tarė skardžiu tvirtu
20 balsu: mes gyvi ir norim gy-
21 venti, mes esame Sau-žmonės [3].
22 Juk tat taip gerai, taip gerai!
23 Pirmame numeryj bus mano
24 straipsnys „apie Kultūrą
25 ir Sąmonė“ [4]. Ir aš noriu but
26 jaunas, noriu drauge su
27 jaunaisiais žydėti.
28 Šiandie dėl tavęs dailės mo-
29' kykloj nebuvau. Laiko dar šiandie
30 labai nebuvo. Ir tu nepasakei
31 kokion mokyklon nori stoti.
32 Galaunė [5] nėra jokioj mokykloj.
33 Jis tik rengiasi stot akademijon [6]
34 Bet ten stojant reikia truputi
35 pasirengti. Išlaikyt sunkoka.
36 Aš nežinau ar tu šiemet ištesė-
37 tum. Paimsiu programos „Училище
38' общества поощренiя исскусств.“ ir „Учили-
39 ще Штиглица“ [7] – tos čia geriau-
40 sios. Bet aš manyčiau, kad
41' tu stotum geriau Maskvoj.
42 Viena – su pragyvenimu Maskvoj
43 kur kas geriau. Piningų geriau
44 Maskvoj gaut. Petrapily Komitetas
45 duoda tik 35 rub. O Žiburėlis
46 40–50 rub į mėnesį, bet su tiek
47 čia pragyvent gana sunku [8].
48 Daugiau iš draugijų vargu begausi.
49 reikia nuošaliai užsidarbiauti.
50 Beto. Maskvoj, jeigu karas ir
51 valdžia piningus nebeduos, Baltru-
52 šaitis [9] del Tavęs visados padarys
53 protekciją, kad galėsi len-
54 gvai užsidirbt reikalingus pinigus
55 pragyvenimui. Nors tai dalykas
56 mat „toksai“, bet vistik su tuo
57' reikia skaityties. Paskui,
58 jeigu manęs in karą nepaims –
59 aš tikrai kelsiuos Maskvon.
60 Maskvos žmonės kurkas jau-
61' nesni, Petrogarde pilni
62 visokio Raugo, politikomanijos
63 ir gyventi čia negalima.
64 Maskvoj Saulės daugiau. Mas-
65 kvoj gražiau. Ir „pradalgiai“
66 bus Maskvoj [10]. Kodel tau
67 list in tą dvasinį pelkyną –
68 Petrogardą. Juk žiurėk,
69 Sesut, jei aš žiemą Maskvoj
70 būsiu – taip gyvensim,
71 kaip dar niekas negyveno.
72 Ką tu rašei apie meile ir buvimą
73 kartų – man rodos, kad tu
74 dabar jau taip nebemanai.
75 Ir drauge Maskvoj budami,
76 draugėj vainikus pindami –
77 žiūrėk, kaip mes dvasioj
78 užuaugsime, kaip dušioj
79 pajaunėsime, kiek tverimo
80 pajėgos ingysime!
81 Tai ne juokai, tai dalykas
82 prieš kurį lenkties reikia.
83 Juk tu taip myli Baltru-
84 šaitį ir nori būt toli nuo jo!
85 Maskvoj inves jis mus in augštesnis
86 dušios gyvenimą, juk tai
87 yra mūsų dvasinis tėvas.
88 Taigi Sesut. Aš nė vieno
89 pliuso nematau, delko mu-
90 du turėtuva but Petrogar-
91 de, o ne Maskvoj.
92' Žinai, aš dabar noriu dirbt
93 dirbt dėl „Pradalgių“, statyti
94 Saulėtus rūmus ir augštas
95 bones. O Dirbt tegalėsiu, kai
96 busiu su Tavim, kai busiu
97 Maskvoj. Bukim
98 Maskvoj Sesut. Aš
99 prašau Tavęs. Aš Petra-
100 pilio visa dušia
101 nekenčiu. Ar gerai.
102 Žiūrėk tu būk gera ir
103 nepyk, kad aš toks vaikas,
104 bet kad tu žinotum, kaip
105 gerai būt kaikada mažučiu.
106 Pabučiuok Danutę [11] ir pasakyk, kad
107 aš toks pat, kaip jį.
108' Viso, viso Tau gero. Bolyt[i]s
1 Valio, dalgele, ] a l, in sin ang cor cf {100} pro {119} al m graph
1 dalgele ] cor fl-e pro
14 dalgele ] cor fl -e pro
30 šiandie ] cor š pro vid ž
38поощренiя ] a ins s l общества
38 Учили- ] cor Уч pro ill
41 Maskvoj ] cor j pro n
57 Paskui, ] p ras ar
62 nesni, ] p cor interp pro .
92 noriu ] cor n pro d
108 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] Juozas Liūdžius (1890–1960), teisėtyrininkas civilistas, teisėjas, profesorius; tuo metu studijavo Maskvos universitete Teisės fakultete. Studijų metais bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.
[2] Pradalgiai – laikraščio Santara literatūros ir meno priedas, išleistas 1917 m. gegužės mėn. Petrograde. Redaktorius – Stasys Šilingas. Paskelbta BS eilėraščių („Rudeniniai žvilgsniai“, „Dainuškėlė“, „[Mano piljyj nėra laiko]“, „Karalaitė“) ir vertimų („Saulės himnas“, „Iš naujagraikiškų dainų“), Igno Šeiniaus impresijų, Šilingo versti Nietzschės aforizmai, Vytauto Bičiūno impresionistiška suomių parodos recenzija, Jono Murkos kritikos straipsnių. Leidinys iliustruotas Adomo Varno pieštais visuomenės ir kultūros veikėjų šaržais.
Pirmo Pradalgių numerio moto:
„Mes ateinam kaip šešėliai,
Ties bedugnėms giesmių pinti.
Kas numiršta, turim vėlei
Mes giesmėmis atgaivinti.“
(Pradalgiai. Santaros priedas, 1917 m., gegužės mėn. Nr. 1, p. 1).
Spėtina, kad visas eilėraštis be pavadinimo „[Mes ateinam kaip šešėliai]“, iš kurio paimtas Pradalgių moto, parašytas „greičiausiai apie 1916 m.“ (Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, 1996, p. 728; visą eilėraščio tekstą žr. in: Ibid., p. 28).
[3] Sau-žmogus – Vydūno sąvoka.
Sau-žmogus – savo esme gyvenanti, todėl harmoninga ir dvasiškai sveika asmenybė“ (Rima Palijanskaitė, „Sveikatos filosofija Vydūno dramose“, in: Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, sudarė Artūras Razbadauskas, Algimantas Kirkutis, Faustas Stepukonis, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 105).
[4] Pradalgių Nr. 1 minėtas BS straipsnis neišspausdintas.
Žr. BS, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kn. 22, 1923, p. 79–105.
[5] Paulius Galaunė (1890–1988), meno istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas. 1917 m. baigė Centrinę barono Aleksandro Štiglico techninio piešimo mokyklą Sankt Peterburge.
[6] Kalbama apie Imperatoriškąją dailės akademiją Sankt Peterburge.
[7] ~ rus =„Visuomenės mokykla, skatinanti menus“ ir „Štiglico mokykla“.
[8] Kalbama apie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Petrogrado komitetą ir 1893 m. Jadvygos Juškytės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės įkurtą „Žiburėlio“ draugiją gabiam, bet neturtingam besimokančiam jaunimui padėti, veikusią iki 1940 m.
[9] Pradalgiai, Santaros priedas, išleisti 1917 m. gegužės mėn. Petrograde.
[10] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, BS autoritetas, artimas draugas ir globėjas Maskvoje.
[11] Danutė Čiurlionytė.