1916-08-01_4

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–22
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-01]
Physical Description: BS laiškas VČ [Brolis atnešė du tavo laišku]. Be datos, be vietos. Datuojant [1916-08-01] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi Lipecko pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 13,6×21,2 cm stambiai liniuoto, šviesiai rudos spalvos dvigubame popieriuje (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). 2v apačioje – violetinio rašalo dėmelė. Prie laiško yra 11,7×9,4 cm baltos spalvos, gelstelėjęs, raštuotas vokas. Adresuota: Липецк (Тамб. губ) / Базарная, 1 / Вал. Чурлянис. Voko 1r apačioje, kairiajame kampe, užklijuotas dešimties kapeikų vertės, tamsiai mėlynos spalvos pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu, pažeistas, dalis pašto ženklo popieriaus nuplėšta. Uždėtas juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ / ◊ ◊ ◊ /. Pieštuku numeruota {119}. Voko 1v – juodas pašto antspaudas ЛИПЕЦКЪ / 1 8 16 /. Voko vidinės dalies popierius šviesiai žalios spalvos. Laiškas išimtas, atplėšiant dešinįjį voko kraštą. Temos: BS dėkoja VČ už gautus laiškus, džiaugiasi jais; skatina atvirai klausti, kas jo laiškuose neaišku, kodėl jis pats VČ atrodo keistas ir nesuprantamas; paaiškina savo kitokio gyvenimo esmę ir priežastį. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: Adolfas Sruoga, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–22. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brolis [1] atnešė du tavo laišku.
2 Ačiu, Sesule. Labai, labai apsi-
3 džiaugiau gavęs nuo tavęs tuos
4 laiškus. Skaičiau ir džiaugiausiu
5 ir taip smagu buvo.
6 Šiandie gydytojas kažkodel
7 dar nežiūrėjo, nors jau pirma
8 valanda dienos. Gal dar pašauks,
9 gal žiūrės – tai vėl parašysiu.
10 Kijevo Komiteto adreso aš neži-
11' nau. Pas mane ligonbutyj tele-
12 fono jokio nėra, tai aš ir adreso
13 sužinoti niekur negaliu.
14 Kodel Tu nenori man parašyti,
15 kai tau kas nors manyje neaišku
16' ir nesuprantama? Aš norėčiau,
17' kad tau viskas būtų netik būtų
18 suprantama, bet ir pajaučiama,
19 o dabar aš nei jaust nenusijau-
20 čiu kada aš rodaus tau keistas ir neaiškūs.
21 Ir apie mane tu turbūt perdaug
22 gerai galvoji, aš visai nėsu nei
23 toks galingas, nei gilus, kaip tu sakai.
24' Aš tik gal truputi kitaip priverstas
25 esu gyventi. Tu, kaip ir kitos laisvos
26 dūšios pasaulyje, galite gyventi
27 laisvai, gali būti pas upas ir geras
28' ir blogas, galite dainuoti ir verkti,
29 juokties ir rymoti, laisvai galite
30 nuolat kokias tinkamas godas
31' pinti ir apsapnius austi, būti
32 laisvais ir neprigulmingais dūšioje,
33 o ašei visados turiu būti vienodas.
34 Nuolatos turiu patsai vilioti save,
35' kad galėčiau visados būti,
36 kaip uola, nes kitaip mano gyve-
37 nimas neįmanomas ir už dabarti-
38 nį mano padėjimą nėra kvailesnio.
39 Bet dabar man vis tiek ir
40' aš žinau, kad aš tą visą komedija
41 netik pergyvensiu, bet ir abelnai
42 gyvensiu dar daug ir kaip reikia
43 ir dar ilgai būsiu aš jaunas.
44' O ką, tai dabar atplaukusi kokia
45' nors vilnis pramuštų, užgautų
46 dušioj žaizdą, tat kaip tada
47 aš begalėčiau gyventi
48 Taigi matai Sesule, gal aš da-
49 bar esu truputi ir netoks, kaip
50 reikiant, bet kitaip aš kolkas
51 negaliu gyvent. Tegu tik
52 baigias tos bieso komedijos [2]
53 ir aš vėlei mokėsiu gyvent.
54 Stebiuosiu tik aš vienam daly-
55 kui, senai bebuvo toksai mo-
56 mentas kad aš nepasitikė-
57 čiau savimi. Kažin ar tai gerai
58 ar blogai. Ir aš dabar fiziškai
59 norėdamas negaliu insivaiz-
60 dinti, kad manęs bent trims
61 mėnesiems nepaliuosuotų. Aš
62 noriu taip visa dūšia ir turi
63 taip būti. Su noru važiuot už-
64' rubežin buvo truputi kitaip
65 ir užtat neišdegė mat. Parašyk
66 pasitikėjimas toks savimi ar geras daiktas?
67 Jei negeras – tai padaryčiau gal
68 kitaip – žinai paskutiniu laiku
69' aš sulyg noro tai gal galiu pada-
70 ryt – biesas žino, ką tai reiškia tik.
71 Tiek to – bet upas pas mane geras.
72 Tik dirbt – rodos kalnus nuversiu.
73 Jei ir šiandie nuo tavęs laišką
74 gauti – vai kaip gerai būtų! Kodel
75 tu neparašei kokių žodžių
76 tu nesupranti (iš eilių) – bučiau
77 parašęs. Taigi Sesule –
78 dainuok ir galas? Ir vaini-
79 kus pink! Ir Danuka [3] pabučiuos
80' Bučiu[o]ju tau
81' Tav[o]Bolyt[i]s
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
ֿ
{119}
ПЕТРОГРАДЪ
◊ ◊ ◊
ЛИПЕЦКЪ
1 8 16
11 ligonbutyj ] cor l pro s
16 norėčiau ] cor n pro m
17 kad ] cor k pro vid p
17 ne tik ] p vid ex err rep būtų
20 kada ] p ras s
24 Aš tik ] p s l ins gal
27 pa[t]s ] vid ex err om t
28 verkti ] cor pro juo
31 ir ] cor i pro vid a
35 kad ] cor pro nuol
40 aš ] cor š pro ž
44 ką ] cor pro kai
45 pramuštų ] cor ų pro i
64 kitaip ] cor k pro g
69 galiu ] cor i pro ė
80 Bučiu[o]ju ] ill, rest
81 Tav[o]Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] Adolfas Sruoga.
[2] BS nenorėjo būti pašauktas į karą, tikėjosi, kad ligoninėje bus priimtas sprendimas atidėti karinę tarnybą trims mėnesiams.
[3] Danutė Čiurlionytė.
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja, 1 / Val[erija] Čiurlionytė.