1916-08-01_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-01]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie sekmadienis. Daktaras ir]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-01] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная 1. / Вал. Чурлянис. 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodos spalvos pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -1 8. 16 /, ЛИ[ПЕЦК]Ъ / -4 8 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 29.}. 1r yra rudų dėmelių. Kampai aplankstyti, apspurę. Temos: BS savijauta Petrogrado ligoninėje, laukiant komisijos dėl karo tarnybos (atleisti ar paimti) sprendimo, amžinybės apmąstymai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 29.}
ПЕТРОГРАДЪ
-1 8. 16
ЛИ[ПЕЦК]Ъ
-4 8 16
ֿ
Липецк (Тамб. губ)
Базарная 1.
Вал. Чурлянис [*]
1 Šiandie sekmadienis. Daktaras ir
2 šiandie nežiūrėjo. Rytoj komisijon
3 nepakliusiu. Paleis tokiuo budu
4 ne anksčiau pėtnyčios…
5 Ir vakar nuo tavęs jokio laiškelio,
6 jokios žinutės… Liūdėjau ir laukiau…
7 Ir dušia verkė ir griaužės. Keturios
8 sienos, keturios storos rustaus
9' akmenio sienos. Graudus kalėjimas
10 ir joks spindulėlis iš išlaisvos
11 jo nesiekia: Nė draugas, nė nedrau-
12 gas jo neatlanko. Nė žvilgėsys, nė
13 šypsojimos jame nesušvinta.
14 Valandų slinkimas toks vienodas.
15' Skaičiuoju akimirksnius berymąs
16 kiaurą naktį prie užkalto lango –
17' manyje viena goda: atleisk,
18 o Amžinasis, nuodemes mano! Kažkur
19 nakties tylumoje griaudenas kur-
20 tūs žengsniai, kažkokia gėdula
21 dvelkia susivėlavusio klajūno
22 trukčiojąs balsas — klaiku vidu-
23 naktyj tylumoj ir dūšia svaigsta
24 širpuliuos… Garbinkit visi ištrem-
25 tiejie ir visi sukaustyti nak-
26 ties šešėlius – ar jūsų gyvenimas
27 ir jūsų Dievysta nėra šešėlis?..
28 Klausaus pernakt alsuojančio
29 pasaulio ir glūdžiu pernakt: o jūs, kurie
30 džiaugiatės, ir kurie laisvi, kuriu kru-
31 tinėj verdenė ir ant galvos vainikas – ar
32' girdėjot jūs kada nors Amžinasties
33 gėdulingą žengimą?.. –
34 Gal ir šiandie nebus nuo tavęs
35 laiško, gal ir šiandie mirsiu vėl per-
36 nakt iš išsiilgimo ir vienumos…
37 Ar ne tas pats džiaugsmas ir susigrau-
38 žimas, ar ne tas pats prakeikimas
39' ir palaiminimas, ir užmiršimas… Bal[yti]s
________________________________________
9 sienos ] cor n pro l
15 Skaičiuoju ] cor č pro t
17 atleisk, ] p ras vid Am-
32 Amžinasties ] cor A pro min
39 Bal[yti]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja 1. / Val[erija] Čiurlionytė.