1916-08-01_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-01]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie daktaras ir gi nežiūrėjo.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-01] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku, vertikaliai. 1r – adresas: Липецк (Тамб. губ.) / Базарная, 1 / Вал. Чурлянис. 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodos spalvos pašto antspaudai: ПЕ[ТРОГРАДЪ] / 1 8 16 /, Л[ИП]ЕЦКЪ / 4 8 [16]. Pieštuku numeruota {Nr. 11.}. Kampai aplankstyti, apspurę. Tema: BS, gulinčio Petrogrado ligoninėje ir laukiančio gydytojų komisijos sprendimo (paimti į karinę tarnybą ar ne), fizinė sveikata, nuotaikos ir vidiniai išgyvenimai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. Minimi asmenys: Adolfas Sruoga. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 11.}
ПЕ[ТРОГРАДЪ]
1 8 16
Л[ИП]ЕЦКЪ
4 8 16
ֿ
Липецк (Тамб. губ.)
Базарная, 1.
Вал. Чурлянис
1 Šiandie daktaras ir gi nežiūrėjo.
2' Perėjo skersai kambarį, paklausė
3' kaip dalykai, pasakiau, kad fronte
4 jokių atmainų nėra, tai nieko
5 daugiau ir nepasakė. Mano kaimyną
6 sentikį išvežė, rodos, kad paėmė, nepa-
7 liuosavo. O dabar kitu du kaimynu
8 in komisija nuėjo. Aš jon
9 pakliusiu ne ankščiau ketvergo,
10 tat paleis mane ne anksčiau
11' pėtnyčios. Šiandie lija lietus,
12 sodan išeiti negalima, o
13 vidūj neišpasakytai ilgu.
14 Ligonbuty fiziškai dabar blo-
15 giau jaučiuos, negu tada, kai
16 jan inėjau. Galva kažkaip
17 sukasi ir viskas taip iširę –
18 nieko galvot negaliu.
19' Slankau palei sienas iš kertės
20 į kertę – ką aš daugiau darysiu
21 Dienos ir naktys tokios ilgos
22 ir taip negreitai slenka.
23 Pas mane niekas neateina
24 (tik brolis [1] penkioms minutėms),
25 rodos jau daugel metų praslinko,
26 kaip aš čia patekau.
27 Sudieu Sesule, viso tau gero
28' Tav[o]Ba[ly]t[is]
2 skersai ] cor pri s pro vid a
3 fronte ] a ras iš; cor fl -e pro -o
11 Šiandie ] cor Š pro L
19 Slankau ] cor S pro G
28 Tav[o]Ba[ly]t[is] ] signat, ill, rest
[1] Adolfas Sruoga.