1916-08-01_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-01], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-01]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tik gavau tavo laišką. Jei turėčiau kon-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-01] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная, 1 / Вал. Чурлянис. 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodos spalvos pašto antspaudai: [ПЕТРО]ГРАДЪ / 1 8 16 /, ЛИПЕЦКЪ / 3 8 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 30}. 1v yra ruda piršto atspaudo dėmelė. Kampai apspurę. Tema: BS išgyvenimai, pojūčiai, svajonės Petrogrado ligoninėje. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. Minimi asmenys: Galvelė, Andrejus Belas, Jadvyga Čiurlionytė, Julius Abraitis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 30}
[ПЕТРО]ГРАДЪ
1 8 16
ЛИПЕЦКЪ
3 8 16
ֿ
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Tik gavau tavo laišką. Jei turėčiau kon-
2 vertą, markę ir poperio (nieko neturiu) pa-
3 rašyčiau tau ilgą ilgą laišką, bet dabar mat
4' negaliu. Tik su Tavim ginčyties – tai didelis
5 vargas. Be galo neaiškiai mintis ryši, ir kas
6 svarbiausia – kiekvienas naujas pusla-
7 pis prieštarauja pirmesniam. Ir dar –
8 aš jau nebeatsimenu, ką ir kaip aš tau
9' rašiau apie Dievo galvojimą. Tik iš viso tavo
10 laiško toks upas, kad tu susibruzdai
11 prieš tasias vietas, kurias supra-
12 tai ne taip kaip reikia, kurios
13 gal nepilnai ir neaiškiai išdestytos
14' buvo. Bet gavęs Tavo labai apsi-
15 džiaugia ir upas tuojau pasitaisė.
16 Vakar buvo pas Mane Galvelė [1] (ar aš tau
17 rašiau – jis magistras formacijos prie
18 šio ligonbučio) – žadėjo pasirūpint
19 pasišnekėt su gydytojais. Mat. Aš
20 žinai jau svajoju nebe apie tris
21 pasiliuosavimo mėnesius, bet apie
22 mažiausia apie metus. O ten – kaip
23 Dievas duos. Viena tik bėda – didelė
24 bėda – ligonbutyj neišpasakytai
25 ilgu ir nuobodu, ir valandos ilgos
26 kaip amžiai. Nusipirkau ir skaitau
27 gana indomią knygą: Andrej Bielyj,
28 Peterburg“ [2] – tai visa mano nuomalda.
29 Labai savotiškai parašyta. Turbut prasi-
30 deda nauja era apysakų formoj.
31 Šiandie gavau ir nuo Jadzės [3] laišką.
32 Su Abraičiu [4] jie pori dienų po Mares
33 varinėję ir tai in ją taip paveikę,
34 kad su ja galiucinacijos buvusios.
35 Kaip būtų gerai, kad koks nors
36 žmogus iš gyvo pasaulio atlanky-
37 tų mane! Juk šiandie švente… Visi
38 dainuoja, visi laisvūs…Viso tau
39' labo, Sesule. Balyt[i]s
__________________________
4 Tavim ] cor T pro d
9 apie ] p, s l ins Dievo
14 Tavo ] p vid ex err om laišką
14 labai ] cor b pro p
15[apsi]džiaugia[u] ] vid ex err om sec u
22 mažiausia ] p vid ex err rep apie
39 Balyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] [Galvelė].
[2] Anrejaus Bèlo (Andrej Bielyj, tikr. Boris Bugajev, 1880–1934), rusų rašytojo, vieno garsiausių rusų simbolistų, žymiausias kūrinys Peterburgas (1916).
[3] Jadvyga Čiurlionytė.
[4] Julius Abraitis (1890–1988), gydytojas; tuo metu (1911–1917) studijavo Maskvos universitete teisių, paskui medicinos fakultete.
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja, 1 / Val[erija] Čiurlionytė.