1916-07-24

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-24], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-24], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–83
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-24]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kodel?.. Kodel?..]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-24] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi turiniu (1916-07-25 BS atsigulė į ligoninę), [1916-07-26] atvirlaiškiu. Rašyta 11,7×17,4 cm formato gelsvo neliniuoto dvigubo popieriaus lape (1r–v, 2r–v) juodu rašalu. Perlenktas per pusę. Laiško kraštas apačioje nelygus, plėšta. Yra pirštų atspaudų, dėmelių nuo rašalo. Pieštuku numeruota {115}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS nerimas, ilgesys, liūdesys, vienatvė; rytdienos įvykis – ligoninė dėl karinio patikrinimo. Būklė: gera. Minimi asmenys: Juozas Tallat-Kelpša. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–83. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{115}
1 Kodel?.. Kodel?..
2 Jau tiek laiko ir nuo Tavęs nė vieno žodžio…
3 Veltui kas vakarą nerimastaująs laukiu krasos,
4 veltui ir rytmečiui išaušus lukėju… Kodel,
5 kodel?.. Kas pasidarė?… Kas atsitiko?..
6 Aš taip senai beturėjau tavo laišką, taip
7 senai begirdėjau dūšią tavo… Tiek jau
8 jau buvau vienas ir vienas… O kas bus jei
9 ir šiandie vakare dar nesulauksiu, ir
10' rytoj rytą?… Rytoj diena turbūt persi-
11 kelsiu ligonbūtin… Pagludėsiu ir pary-
12 mosiu… Ir ligonbutį in mane niekas
13' nė ateis, nė laišką parašys.…
14 Turiu priimti visa, visą… Klaiku bus?
15 Baugu bus?.. Šiušu bus?.. – Vakarykštis
16 dangus buvo toks giedras, saulolaida
17 tokia kraujuota ir dušia vieną tejuto:
18 nelaukė rytojaus. Šiandie dangus apsi-
19 niaukęs, šiandie slanko tiktai
20 šešėliai, ir dušiai klaiku, ir dūšia
21 nelaukia rytojaus… Sesule, ar
22 sulauksiu nuo tavęs laišką šiandie?..
23 Ar išgirsiu tai, ko jieškau nakties
24 tamsumoje ir ryto brėkštoj?.. Ar pa-
25' jusiu tavo lelijas ir tavo baltą
26' vainiką?.. Sesule, sesule!
27 Ar atlankysi mane šiandie?..
28 Ar nuskraidrinsi mano vienumą
29 ir palaiminsi Išsiilgimą?..
30 Subatoj (šiandie pirmadienis) buvau
31 nuvažiavęs in Kelpšą [1] už miesto, pas
32 jį pernakvojęs važiavau in Mares ir
33' koncertą. Marės visą laiką siautė.
34 Juodos, putotos, galingos… Baltas
35 vilnis gynė. Šaltą smėlį ir kietas
36 uolas glamonėjo ir mylavo… Mau-
37 džiaus. Taip gerai. Vilnys supė, supė.
38' Ateina, atbėga, atsiskubina, parbloškia
39 visą, užliena, susupa ir bėga toliau
40 sužeista ir vėl sveika. Jokio vėjo.
41 Tik vienos vilnys. Toli‑toli debesys
42 sugulę, susivartę mėlyni ir linžiedžiai,
43 ir palšai ukanoti apsiautė visus
44 skliautus ir dangaus žydraus ir inskai-
45 drinto niekur… Buvo pavakaris…
46' O gal tai ir aušra, nes iš Marių
47' mažutis vėjužis pakilo ir atnešė
48 grakščią žinią, nes bangų viršūnės
49 žerėjo kažkokiais spinduliais, nes
50 dūšia neskirė tada nei brėkštos, nė
51 brėkšmos… Stovėjau aš vidurį
52 Marių, vilnys bėgo ant Manęs,
53 skabino ir bučiavo, aš žiūrėjau in
54' jas, stebėjaus ir juokiaus… Buvo tai
55 pavakarys, o gal ir aušra, o gal kas
56 nors ir dar gražesnio… – – –
57 Buvo naktis… Juoda, gili, bedugnė.
58 Dangus visas pajuodavo. Ir mėlynė
59 ir debesys, ir rūmai, ir bokštai… Marios
60 ir juodos ir mėlynos… Vilnys padidėjo,
61 vėjužis truputi sunkiau alsavo…
62' Inėjau in Mares toli, toli uolomis, atsi-
63 sėdau ant vienos šaltos, rymojau…
64' Debesis kiečiau susispietė, paslėpė
65' paskutines tris žvaigždutes, kurios
66 dar spingsojo dangūje, ir liko
67 vien tik naktis. Toli kažkur marėse
68 degė ties uolomis šviturio liepsnos,
69 o kažkur dar toliau prožektorius
70 kažkosai leidinėjo didelius plačius
71 ugnies stulpus in debesis… Debesys
72 švito ir kužgždinos – diaugėsi, džiaugėsi…
73' Insmeigiau akis in tolumą, in
74 erdves, in armijas… Dūšia, dūšia –
75 ar nenyku?.. – Vilnys siekė mano
76 kojas, ir glamžė, ir sapaliojo, plaukai
77 apšerkšmenijo, marių švitručiais
78 pasidabino ir Mariu dainos prisisunkė..
79 Retkarčiais širpuliai bėgo per krūtinę…
80 Sėdėjau vidury Marių ant uolos
81 ir rymojau – buvai tai juoda naktis,
82 o gal ir auštantis rytas…
83 Šiandie gi vėlei apsvaigęs… Vėlei
84 krūtinė dega, ir širdis gusčioja…
85 Vėlei ilgu, taip ilgu… Ir dabar dar juntu
86 ir vilnis, ir uolas, ir naktį… Ir širpuliai
87 tankiai perbėga… Šiandie, kaip ir vakar
88 jokios minties manyje nėra ir
89 aš išvidinio pasaulio nejaučiu…
90 Esu dabar savo biure.
91 Grišiu namo. Sakyk sesulė, ar
92 grižęs rasiu jau nuo tavęs žinutę?..
93 Jei nerasiu – bus labai labai liūdna…
94 Ir nežinau ką šianaktį darysiu. Rytoj –
95 ligonbutis… Ar nepagyventi dar
96 ir šią naktį paskutinį kartą, ar
97 dar nenuvažiuot in Mares?..
98 Ar taip kur Viešpatnia Naktį pastikt?..
99 Sesule! Neužmirškie manes, sesutėle…
100 Aš taip laukiu, taip laukiu.
101 Ar bus mano laukimas kaip sapnas,
102 ir mano išsiilgimas vien tik žaizda?..
– – – –
103 Buk džiaugsminga Sesutėle,
104 kaip gegutės ašarėlės, kaip baltosios…
105' Tavasai Bolyt[is]
1 Kodel?.. Kodel?.. ] a cor cf {115} pro {134} al m graph, circ
8 buvau ] a rep jau
10 rytą ] cor fl -ą pro -oj
13 nė ] cor n pro la
25 baltą ] p ras leliją et interp .
26 vainiką ] a ras Sesule
28 nuskraidrinsi ] vid ex err skrai pro skai
33 visą ] cor fl -ą pro -o
38 parbloškia ] cor l pro vid b
45 niekur ] vid ex err pro vid ne kur
46 aušra ] cor fl -a pro -os
47 mažutis ] cor i pro vid ė
54 Buvo ] cor B pro vid p
62 Mares ] cor M pro min
64 paslėpė ] cor l pro is
65 paskutines ] cor -e pro vid -ia
70 kažko[k]sai ] vid ex err om k
72 d[ž]iaugėsi ] vid ex err om ž
73 akis ] p ras ti
81 buvai ] vid ex err fl-ai pro -o
105 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[1] Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949), BS draugas; tuo metu gyveno Petrograde, konservatorijoje studijavo kompozicijos teoriją, vadovavo lietuvių chorams, dirigavo operečių spektaklius. 1916 m. jis buvo pašauktas atlikti karinę prievolę, tarnavo įvairiuose Rusijos miestuose: Mogiliove, Oriole, Kurske, Voroneže.