1916-06-29

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-29], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-29], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–73
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-29]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vidunaktis… Už lango lietus liūdną]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-29] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, biografija, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos, gelstelėjusio laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu) ir pieštuku. Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {102}. Prie laiško voko nėra. Temos: rudeninė vidurnakčio refleksija, šv. Petro šventė. Būklė: vidutiniška, laiško dalis, rašyta pieštuku, blunka. Minimi asmenys: Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–73. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{102}
1 Vidunaktis… Už lango lietus liūdną
2 sutartinę griaudena. Rudeninė ūkaną
3' nuklostė visą šalį ir akis smenga
4 šešėlių tirstumoj… Dušia išsiilgusi,
5 išsiilgusi… Ieško atbalsio, ieško žvil-
6 gėsio, ieško palaiminimo. Be galo
7 klaiku juk – visą gyvenimą kartoti se-
8 nas nesąmones, slankioti pašaliais
9 be jokio tikslo ir prasmės ir pavijus
10' menką sešėlį girties, kad pažinau vi-
11 dunakčio tiesą… Be galo klaiku juk
12' rymoti prie lango ištisą naktį,
13 klausyties lietaus dūzgenimo ir skait-
14 liuoti ar daugel lašelių ant
15 žemės, nukris… Vidunaktis. Tamsu
16 taip. Bet jei man šiandie dar pasisektų
17 dušią apgauti ir aš insivaizdinčiau
18 kad tai dienovidis ir kad visos aimanos
19 mirti turi. O rytoj ar neturės testis
20 ta pati kvaila operacija, ir kas
21 užtikrįs, kad kitą vidunaktį ir gi
22 pasisėks dušią apgauti?..
23 Pasaulis visas turi būt išteisintas
24 kad būt galima gyventi gyventi.
25 O kad pateisinti pasaulį, turiu kas valandą
26 sau meluoti…
27 Jau daugel dienų, kaip nuo tavęs
28 jokios žinutės. Nutilo manoji Vakaro
29 Viešnia… Veltui visą dieną prasibąstęs
30 skubu namo benerasiu laukto pa-
31 siuntinio, bene gausiu atsigerti
32' gyvybės sulčių iš gyvaus šaltinio
33 Taip senai aš begirdėjau
34 gyvą nuoširdų žodį ir taip
35 džiaugiuos kai išgirstu dušios balsą.
_______________________________
36 Šiandie šventas Petras. Aš toli už
37 miesto, sėdžiu Marėse ant uolos.
38 Iš visų pusiu vanduo. Bangutės ateina
39' ataskuba iš toli, toli, pribėge prie mano
40 uolos, pabučiuoja ją ir sudužta,
41' sukniuža in tukstančius mažučių
42 tviskučių. Už jų eina didelis didelis
43 volas, ir tasai mano uola bučiuoja,
44 bet tik rustus toks, iniršęs, ir tasai
45 pasiberia krikštolais ir mano veida
46 rasa nukloja… Kiek tai volų
47 jau sudužo in manąją uolą, o
48 aš sėdžiu vis viršūj bangų, ir
49 bangos ateina ir nusilenkia
50 po mano kojų…
51 Keistos tos bangos… Rodos,
52 sudužo, sukrito, ir velei renkas,
53' ir vėlei ritas, ir vėlei glamžo
54 granitą. Praeis kiek amžių ir
55 kietasai granitas nuo švelnučių
56 pabučiavimų sudils… Pra-
57 eis kiek amžių, ir žmogaus
58 dušia, uoliai ginusi žinynus
59 nuo vėtros, sukniubs po kryžiu-
60 mi, ir nauji volai atplaukę
61 užlies ją ir sulygįs su paviršiumi
62 Baisu daros tujų vilnių, kad
63 jos tokios negailestingos,
64 Baisu daros ir buities, kad ji –
65 vien tik kaip vilnys…
66 Sėdžiu marėse ant suolos,
67 o vilnys griaužia ją iš po manęs…
68 Dar toli valanda jos žlugimo,
69 bet juk ateis ji… Tat dabar kel-
70 kime puotą ant prabočių kaulų…
71 Vėjas didesnis pakilo. Plaukus
72' sudraikė, šerkšmenoms išpuošė
73 Intempių klausą… Toli laisvusai
74 narūnas teklykia… Ir dušiai taip
75 ilgu… Kodel gi Sesulė taip
76 toli ir vilnys jos veido nebučiuoja?..
77 Ką reiškia tie begaliniai
78 plotai ir marių išlaisva,
79 jei dušia išsiilgusi,
80 Jei dušia sapno laukia,
81 kaip nužengimo?...
82 Sesule… Ar girdi, kaip aš
83 su bangomis, su vėjužiu
84 skubu in tave, ir kaip
85' apsapnyj tavo atėjimo laukiu?..
86 Aplink mane tik marės, ir jo-
87 kio žmogaus, jokios sielos…
88 Tat nors Sesulė tegu mano
89 išsiilgimą išgirsta…
90 Bolytis
91 ˹Bučiuok Danutę [1]˺
1 Vidunaktis… Už lango lietus liūdną ] s l cor cf {102}, pro {121} al m graph
10 sešėlį ] cor seš pro vid
12 ištisą ] cor sec i pro y
1–35 ] text atr nig
35–91 ] text graph
32 gyvybės ] cor b pro s
39 pribėge ] cor fl -e pro o
41 sukniuž[t]a ] vid ex err om t
41 tukstančius ] cor n pro t
53 vėlei ] cor i pro l
66 [s]uolos ] vid ex err add s
72 šerkšmenoms ] cor r pro k, cor k pro s
85 tavo ] cor t pro a
91 ˹phr˺ ] add p text
[1] Danutė Čiurlionytė.