1923-10-27[po]

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [po 1923-10-27], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [po 1923-10-27], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1923-10-27]
Physical Description: BS laiškas JU [Urbšiau, / Dėku už liūdymą, kurį kaipo visai tinkamo pasilieku,]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1923-10-27] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi BS ir JU biografijomis, turiniu (minimas JU atsakymas į Ramiojo Arimanto straipsnį „Kur einama?“, pasirodęs laikraštyje „Lietuvos žinios“ 1923-10-27). Rašyta 28,3×22,5 cm gelstelėjusio popieraus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r–v yra rudos spalvos dėmelių. Perlenktas per pusę, paskui dar kartą lenktas (dvi lenkimo linijos). Visi kampai ir kraštai aplankstyti, apšiurę. Kraštuose yra įplyšimų. 1r viršuje, dešiniajame kampe, bibliotekininko ranka pieštuku numeruota {7} – laiško numeris JU egodokumentų byloje. 1r viršuje, kairiojo kampo link, buvusi įsegta sąvaržėlė (ruda įspaudo dėmė). 1r kairysis lapo kraštas nelygus, matyt, išplėštas. Prie laiško voko nėra. Temos: BS rašo apie per klaidą supainiotus oficialius ir privačius dokumentus; apie studentų maištą Miuncheno universitete, politines nuotaikas Miunchene; palaiko JU, jam parašius kritinį straipsnį spaudoje. Minimi asmenys: Ernstas Ferdinandas Sauerbruchas, Ramusis Arimantas [Juozas Jonas Hertmantavičius]. Būklė: vidutiniška. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Urbšiau,
2 Dėku už liūdymą, kurį kaipo visai tinkamo, pasilieku,
3 bet laišką, kaipo visai netinkama, gražinu.
4 Ir netinkamą šit del ko: kad tu galėtum man išduoti
5 tokį liūdymą, man rodės, esąs reikalingas tam tikro
6 pamato, kitaip sakant prošenijos. O tokia prošenija,
7 man rodės, galiu rašyti rašyti ne Urbšiui, o tiktai
8 konsului. Juk liudymas yra įregistruotas – tur but ir
9 ir mano prošenija yra gaunamų raštų tarpe re-
10 gistruota. Tai buvo ne gromata, kaip tu sakai, bet
11 prošenija, ir prošenija ne Urbšiui, o tam tikrai
12 valdžios personai. Bet iš tavo gromatos man
13 aiškėja paškudnesnis dalykas. Aš buvau parašęs
14 tau ir privatinį laiškelį, kuri mano nuomone, įdė-
15 jau kartu prie prošenijos. Bet matyti tu jo negavai.
16' Tai matyt tą laiškelį aš busiu įgrudęs į kokį
17 kitą konvertą, kurių tuo kart išsiunčiau penketą.
18 Biški nepatogu išeis, jei tas laiškelis bus į Ameriką
19 nukeliavęs. Mat aš tą dieną baisiai draskiaus –
20 reikėjo „revoliucija“ padėt kelt. O vakar universitete
21' studentai posėdžiavo, – kur kas gražiau ir smarkiau
22 negu Maskvoj per revoliuciją [1], išeidami susimušė,
23' įsimaišė karuomenė, ir rezultate geriausiam
24' Vokietijos chirurgui prof. Sauerbruchui [2] tapo
25 šautuvo buože žandas nubalnotas. Ir be to
26' dar aniverstetas uždaryta neap-
27 rėžtam laikui. O mes lakstom po miestą –
28 studiozai – ir pletkuojam – vis apie
29 politiką [3]. Paškudnios dienos. O
30 oras toks gražus vis, taip šilta, ir
31 taip daug saulės – kad ūpas dar
32 labiau kaista – visai kaip Heidel-
33 bergo romantikos metu [4].
34 Ir iš viso košė išeina.
35 O tave už straipsnį, kur Ramujį
36 Arimantą [5] vanojai [6], norėčiau labai
37 širdingai pasveikinti.
38 Ir gaila tiktai, kad tu tingi dau-
39 giau rašyti.
40 Also [7], būk geras.
41' Tav[o]Balys
1 Urbšiau, ] sup l, in dex ang scr cf {7} al m graph
7 galiu rašyti ] p vid ex err rep rašyti
9 mano prošenija ] a vid ex err rep ir
16 laiškelį ] cor e pro ą
21 studentai ] cor e pro ė
23 įsimaišė ] p flras s
24 tapo ] cor p pro u
26 anivers[i]tetas ] vid ex err om i
26 uždaryta ] p ras ap apie
41 Tav[o]Balys ] signat, ill, rest
[1] Turima galvoje Rusijoje 1917-02-23 įvykusi Vasario revoliucija, kurios metu buvo nuversta caro valdžia ir paskelbta respublika.
[2] Sauerbruchas (Ernst Ferdinand Sauerbruch, 1875–1951), vokiečių chirurgas, 1918–1927 m. dirbo Miuncheno Liudviko Maksimiliano universitete.
[3] Gali būti kalbama apie situaciją po vadinamojo „Alaus pučo“, įvykusio Miunchene 1923-11-08 ir 09 d. Pučo metu Adolfas Hitleris su kitais Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos atstovais bandė nuversti esamą valdžią. Hitleris Miuncheno aludėje „Bürgerbräukeller“ paskelbė, kad Vokietijos ir Bavarijos vyriausybė netenka įgaliojimų, o valstybės kancleriu ir laikinosios vyriausybės vadovu skelbiamas jis pats. Perversmas nepavyko. Bavarijos vyriausybė išvaikė pučistus, susirėmimų metu būta aukų.
[4] Minimas antrasis – Heidelbergo – romantizmo etapas (1805–1808), kuriam būdingas koncentravimasis į tautos istorijos ir poezijos studijas. Šį laikotarpį atstovauja broliai Grimai, Kleistas, Arnimas, Brentanas, kurie kartu išleido liaudies lyrikos rinkinį „Stebuklingas berniuko ragas“. Autoriai siekė parodyti vokiečių kultūrą kaip vientisą reginį.
[5] Ramusis Arimantas – Juozo Jono Hertmantavičiaus (1874–1943), JAV lietuvių veikėjo, literato, žurnalisto, spaudos darbuotojo, slapyvardis. JJH , 1893 m. emigravęs iš Lietuvos, tuo metu gyveno Čikagoje. Norėdamas supažindinti amerikiečius su Lietuva, rašė straipsnius į amerikiečių spaudą. Bendradarbiavo „Naujienose“, „Lietuvos žiniose“ bei „Santaroje“.
1923 m. buvo parašęs apie gyvenimą Lietuvoje kritinį straipsnį, kuris atskiromis dalimis spausdintas keliuose laikraščio „Lietuvos žinios“ numeriuose (žr. Ramusis Arimantas, „Kur einama?“, in: „LŽ“, 1923-08-23, Nr. 185, p. 3; „LŽ“, 1923-08-24, Nr. 186, p. 1–2; „LŽ“, 1923-09-02, Nr. 194, p. 2). Straipsnyje JJH pateikia į Lietuvą iš Amerikos atvykusių pasisvečiuoti tautiečių amerikiečių pastabų dėl įžvelgtų neigiamų dalykų, dėl kurių lietuviai emigrantai negali grįžti gyventi į tėvynę. JJH išvardija 26 „pagrindines nuodėmes“: „1) Chamizmas; 2) Kyšių ėmimas; 3) Netobulumas viešų įstaigų; 4) Tinginystė; 5) Plėšimas nepakeliamų mokesčių; 6) Favoritizmas; 7) Ištvirkimas; 8) Trukdymas visokių sumanymų; 9) Stoka valstybinio susipratimo; 10) Stoka iniciatyvos prekyboje ir pramonėje; 11) Banditizmas; 12) Stoka būdų susisiekimo; 13) Partviškumas; 14) Godumas; 15) Stoka kredito ir pinigų; 16) Palinkimas spekuliacijon; 17) Žiaurumas; 18) Netolerancija; 19) Žmonių tamsumas; 20) Kunigų įtaka; 21) Stoka bendros minties viešame gyvenime; 22) Stoka pažangumo; 23) Kliudymas visokių pradėjimų; 24) Girtuoklystė; 25) „Ūžimai“; 26) Saumylystė, Etc. Etc. Etc…“ („LŽ“, 1923-08-24, Nr. 186, p. 1; 3).
[6] JU oponavo Ramiajam Arimantui, kategoriškai atmetė ir itin ironiškai komentavo nepagrįstą mintį, kad Lietuva, kuriai būdinga tiek daug „nuodėmių“, ilgai neužsilaikys, Lietuvai bus greitas galas“. JU publicistinis straipsnis liudijo ir literatūrinius gabumus, kuriuos įžvelgė BS (žr. J. Ur., „Ramiojo Arimanto Lementacijos arba 26-ios nuodėmės su etc.“, in: „Lietuvos žinios“, 1923-10-27, Nr. 241 , p. 1–3). JU sutiko, kad yra sunkumų Lietuvos vidaus gyvenime, užsienio politikoje. Iškėlė svarbiausius – darnios vienybės, tautinio sąmoningumo – principus, kuriais remiantis viskas ištaisoma. Teigė, kad Lietuvos vaikai yra visi – ir Lietuvoje, ir užsienyje gyvenantys, „organiniai kūnu ir siela tai tautai priklausą“, todėl visų bendra pareiga – dirbti Lietuvai dėl jos gerovės: „Ateik pats ir prakaitą, o kartkartėmis ir kraują liedamas, dirbk ir kas blogo taisyk[…]“.
[7] Also ~ angl =be to.